SoilX: Jordbruk i ett mer extremt klimat – effekter, hinder och möjligheter

Senast ändrad: 20 juni 2024
En bäck i jordbruksmark, foto.

Betydelsen av markens struktur har blivit uppenbar under de senaste årens extrema väderförhållanden så som torka och skyfall. Trots att det finns erkända jordbruksmetoder som främjar en god markstruktur, används de inte alltid. Det här projektet tittar på hur markens vattenreglerande egenskaper påverkas av olika jordbruksmetoder, vad som hindrar och möjliggör för lantbrukare att använda jordbruksmetoder som är bra för marken, samt bedömer effekterna av att förändra sättet som jorden brukas på.

Generellt kan en god markstruktur lindra effekterna av skyfall när det kommer till grödans tillväxt genom att säkerställa tillräcklig genomsläpplighet av vatten i marken och minska risken för ytavrinning och jorderosion. När marken kan lagra tillräckligt med vatten för växterna att ta upp, hjälper det växterna att klara av torka. Markens struktur är i sin tur påverkad av hur marken brukas och hur grödorna odlas, och med ett varmare och mer extremt klimat är det nu oundvikligt att våra växtodlingssystem behöver anpassas för att upprätthållas.

Trots att vissa metoder bedöms vara gynnsamma när det kommer till klimat och hållbarhet, så används de inte alltid. Projektet SoilX ska bland annat försöka förstå vad som hindrar användningen av jordbruksmetoder som är bra för marken och dess vattenreglerande förmåga.

De övergripande målen för projektet är att:

  1. Belysa omfattningen av jordbruksmetoders effekter på markens struktur och vattenreglerande egenskaper.

  2. Bedöma potentialen som förändringar i användning av jordbruksmetoder kan medföra för markens förmåga att klara av skyfall, samtidigt som det ger minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i olika regioner och odlingssystem i Europa.

  3. Identifiera faktorer som möjliggör respektive hindrar lantbrukare att använda jordbruksmetoder som gynnar markens vattenreglerande egenskaper.

Projektet leds av Agroscope i Zürich, Schweiz. Partners i Belgien, Danmark, Sverige och Österrike bidrar till projektet. Från SLU:s sida är huvudaktör institutionen för mark & miljö, men stöd vad gäller kvalitativa metoder och kommunikation ges av institutionen för människa och samhälle.

Inom SoilX leder SLU arbetspaketet om långsiktiga effekter på markstrukturen till följd av markvård. Dessa data kommer vidare att användas för att simulera kol- och kväveomsättningen i jordar med hjälp av bland annat en modell som simulerar samspelet mellan rottillväxt, markstruktur och kolhalt i marken.

Fakta:

Projekttitel: SoilX (Soil management to mitigate climate change-related precipitation eXtremes)
Projektperiod:
  November 2022 – november 2024
Status: Aktiv
Budget: EUR 1 732 975 (EUR 340 684 till SLU)
Finansiering: Medfinansierat av EJP SOIL, Horisont 2020
Medverkande länder: Schweiz, Belgien, Danmark, Sverige, Österrike.