i-SoMPE: Kartläggning av innovativa jordbruksmetoder i Europa

Senast ändrad: 07 november 2023
flygfoto över lövsta forskningsstation

Hur vanliga är egentligen olika typer av jordbruksmetoder i olika europeiska länder? Vilka innovativa jordbruksmetoder används? Och varför används vissa metoder i vissa länder men inte i andra? Tillsammans med forskare från 23 andra europeiska länder kartlades i det här projektet olika jordbruksmetoder i Europa.

Dagens storskaliga jordbruk har producerat större skördar och ökat välståndet i våra samhällen. Samtidigt har det bidragit till en negativ utveckling för miljö och klimat, så som ökade utsläpp av växthusgaser och minskad biologisk mångfald i åkermarken. Jordbruksmetoder som kan vända utvecklingen och istället bidra till ett hållbart och produktivt jordbruk, som definerats som ”innovativa jordbruksmetoder” inom projektet, är en viktig del i omställningen.

Projektet genomförde en kartläggning av olika jordbruksmetoder som används i Europa. Baserat på kartläggningen tog projektet sedan fram interaktiva verktyg och kartor i syfte att underlätta för olika intressenter att få en överblick över vilka metoder som används i vilka regioner.

I undersökningen ingick jordbruksmetoder som är mer eller mindre resurskrävande, till exempel reducerad bearbetning, agroforestry (plantering av träd på åkermark) och gårdsbaserad biogasproduktion. Projektet undersökte i närmre detalj tekniska (exempelvis redskap) och naturliga begränsningar (som klimat och jordart), samt socioekonomiska hinder för conservation agriculture (resursbevarande jordbruk). Även hinder för enskilda metoder som exempelvis mellangrödor studerades, vilket är en stor utmaning i mellersta Sverige.

Fakta:

Projekttitel: i-SoMPE
Projektperiod:
februari 2021 – maj 2022
Status: Avslutat
Budget: EUR 457 000
Finansiering: medfinansieras av EJP SOIL, Horisont 2020