Publikationsserier Precisionsodling

Senast ändrad: 09 december 2022

POS (Precisionsodling Sverige) är ett nationellt projekt som arbetar med olika aspekter av precisionsodling. Verksamheten bedrivs som en kompetensplattform för tillämpad forskning och utveckling av precisionsodling inom Sverige och är ett forum för samverkan mellan personer inom näringsliv, universitet och högskolor samt berörda organisationer. Här har vi samlar rapporter som rör precisionsodling.

Tidskriftserien Precisionsodling

2008:1. Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. Sofia Delin och Lena Engström

2008:2. Flytgödselspridning på hösten: möjligheter att minska kväveutlakningsriskerna genom olika åtgärder i växtodlingen. Börje Lindén

2008:3. Markkartering anpassad för precisionsodling. Emma Eriksson

2008:4. Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel. Sofia Delin

2008:5. Höstraps och ärter i växtföljden - metoder att minimera den större N-utlakningsrisken. Lena Engström, Börje Lindén, Helena Aronsson och Maria Stenberg

2009:1. Precisionsodling 2008 - Precisionsodling och pedometri. Christina Lundström (red.)

2009:2. Kvävemineralisering från stallgödsel beroende på olika grad av inblandning i mark. Erik Jönsson

2009:3. Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lättlera och styv lera. Johan Roland, Christina Lundström och Anna Nyberg

2009:4. En storyline om hållbar utveckling med lantbruk som utgångspunkt. Christina Lundström och Magnus Ljung

2010:1. Precisionsodling 2009 - Precisionsodling och pedometri. Christina Lundström (red.)

2010:2. Samverkan mellan skola och lantbruk – utomhuspedagogik för hållbar utveckling! Christina Lundström

2011:1. Precisionsodling 2010 - Precisionsodling och pedometri. Christina Lundström (red.)

Rapporter ISSN 1652-2788

Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för markvetenskap, avdelningen för precisionsodling

2004       1. Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera – produktion, ekonomi och risk för kväveförluster i två försök med sexåriga växtföljder. Lundström. C., Roland, J., Tunared, R. och Lindén, B.

2005       2. Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem – karakterisering av lerjord. Stenberg, M., Delin, K., Roland, B., Söderström, M., Stenberg, B., Wetterlind, J. och Helander, C.A.

2005       3. Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord. Stenberg, M., Myrbäck, Å., Lindén, B., Rydberg, T

2006       4. Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete – inverkan på kvävedynamiken i marken och på vetets avkastning. Lindén, B. och Engström, L

2006       5. Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Lindén, B., Lerenius, C., Nyberg, A., Delin, S., Ferm, M., Torstensson, G., Hedene, K-A., Gruvaeus, I., Tunared, R. och Roland, J

2006       6. Tidig höstplöjning på lerjordar – riskbedömning av kväveutlakning. Wetterlind, J., Stenberg, B., Stenberg, M. och Lindén B

2006       7. Precisionsodling 2005 - verksamhet vid Avdelningen för precisionsodling. Lundström, C (red.).

2007       8. Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling. Lindgren, J., Stenberg, M och Lindén, B.

2007       9. Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi. Larsson, S., Stenberg, M., Gruvaeus, I. och Engström, M.

2007       10. Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling. Wetterlind, J., Jonsson, A och Stenberg, B

2007       11. Uthålliga täckgröde- och fånggrödesystem. Stenberg, M., Etana, A., Bergkvist, G., Wetterlind, J., Myrbeck, Å., Aronsson,H., Rydberg, T. och Lindén, B.

2007       12. Precisionsodling 2006 – verksamhet vid Avdelningen för precisionsodling. Lundström, C. (red).

2007       13. Hållbar utveckling för stad och land – en storyline om samarbete i en region. Lundström, C

2008       14. Efterverkan av olika förfrukter: inverkan på stråsädesgrödors avkastning och kvävetillgång. Lindén, B.

2008       15. Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologiskodling. Nyberg, A. och Lindén, B.

2008       16. Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps – vete. Engström, L. och Lindén, B

2008       17. Precisionsodling 2007 – verksamhet vid Avdelningen för precisionsodling. Lundström, C. (red).

2008       18. Bestämning av förekomst av patogena svampar i vete med PCR-teknik. Almquist, C., Lerenius, C., Filipsson, C., och Jonsson, A

Rapporter Serie B Mark och växter ISSN 1402-9561

Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för jordbruksvetenskap Skara

1997       1. Humanurin som kvävegödselmedel tillfört i växande gröda vid ekologisk odling av höstvete och havre. Lindén, B.

1997       2. Jämförelser mellan olika odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor: växtproduktion, kväveförlustrisker och synpunkter på ekonomi. Lindén, B., Roland, J., Carlgren, K., Engström, L. och Tunared, R

1998       3. Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1987. Engström, L. och Gruvaeus, I.

2000       4. Axanlagsstudier i höstvete 1999. Skillnader i utvecklingstakt mellan tidiga höstvetesorter och Kosack. Engström, L.

2000       5. Höstsäds kväveupptag under hösten. Lindén, B., Roland, J. och Tunared, R.

2000       6. Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i västra Sverige 1996-98. Nyberg, A. och Lindén, B.

2000       7. Höstraps i Mellansverige - Inverkan av såtid och ogräsbekämpning på övervintring, skörd och kvävehushållning. Engström, L., Lindén, B.och Roland, J.

2001       8. Kväveeffekter av humanurin, Biofer och Binadan som gödselmedel till höstvete, vårvete och vårkorn i ekologisk odling. Lundström, C. och Lindén, B.

2002       9. Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001. Nyberg, A. och Lindén, B

2003       10. Nitrifikation av ammonium i nötflytgödsel efter tillförsel till jord tidigt och sent på hösten. Lindén, B., Engström, L. och Ericson, L

2003       11. Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete – växtodlingssäsongerna 2000-2002. Engström, L. och Lindén, B.

Examens- och seminariearbeten ISSN 1652-2796

Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för markvetenskap, avdelningen för precisionsodling

Examens- och seminariearbeten

Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för jordbruksvetenskap Skara

Sök efter fler tekniska rapporter

Tekniska rapporter ISSN 1652-2834
Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för markvetenskap, avdelningen för precisionsodling

--------------------------
Tekniska rapporter ISSN 1650-6472
Publicerat av gruppen under namnet Institutionen för jordbruksvetenskap Skara