Nationella skogliga skattningar

Senast ändrad: 22 december 2022
En kartbild med blå sjöar och gröna skogspixlar. Bild.
Volymberäkning från Siljansringen i Dalarna, projekt Skogliga grunddata. Volymen redovisas i m3sk på pixelnivå, 12,5x12,5 meter, från lägre till högre nivåer med mörkare färgskala.

En viktig del av fjärranalysverksamheten är att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler.

En del av fjärranalysverksamheten är att utveckla metoder för institutionens fortlöpande miljöanalys (Foma). Bland annat utvecklas kontinuerligt metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler, t.ex. virkesförråd, trädslagsblandning och beståndshöjd.

Genom ett nära samarbete med Riksskogstaxeringen (RT) utvecklas fjärranalysbaserade metoder för att förbättra precisionen för de uppgifter om exempelvis virkesförråd och avverkningar som RT tillhandahåller. Syftet är bland annat att kunna redovisa resultat för mindre områden än län.

Projekt

Skogliga grunddata: Data från den nationella laserskanningen gör det möjligt att ta del av flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, Lantmäteriet och SLU.

SLU Skogskarta: Genom en sambearbetning av fältinventeringar från Riksskogstaxeringen och satellitbilder har ett antal olika kartprodukter tagits fram som beskriver Sveriges skogar, bland annat finns yttäckande rasterkartor över Sveriges trädslag. I SLU Skogskarta 2015 används även ytmodeller från Lantmäteriets stereomatchade flygbilder.