Nationella skogliga skattningar

Senast ändrad: 12 mars 2024

Projektgruppen arbetar med att kontinuerligt utveckla metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler. Verksamheten omfattar kartprodukter som Skogliga grunddata och SLU Skogskarta.

En del av fjärranalysverksamheten är att utveckla metoder för institutionens fortlöpande miljöanalys (Foma). Bland annat utvecklas kontinuerligt metoder för att ta fram nationella rasterdatabaser med beräknade variabler, t.ex. virkesförråd, trädslagsblandning och beståndshöjd.

Genom ett nära samarbete med Riksskogstaxeringen (RT) utvecklas fjärranalysbaserade metoder för att förbättra precisionen för de uppgifter om exempelvis virkesförråd och avverkningar som RT tillhandahåller. Syftet är bland annat att kunna redovisa resultat för mindre områden än län.

Projekt

Skogliga grunddata: Nationella kartor med skogliga beräkningar över skogens volym, grundytevägd medelhöjd, grundyta, grundytevägd medeldiameter och biomassa. Kartorna är producerade genom sambearbetning av Lantmäteriets laserdata och SLU Riksskogstaxeringens fältinventeringar. Skogliga grunddata är ett samarbete mellan SLU och Skogsstyrelsen utifrån Lantmäteriets laserskanning.

SLU Skogskarta: Genom en sambearbetning av fältinventeringar från SLU Riksskogstaxeringen och satellitbilder har ett antal olika kartprodukter tagits fram som beskriver Sveriges skogar, bland annat finns yttäckande rasterkartor över Sveriges trädslag. I SLU Skogskarta 2015 används även ytmodeller från Lantmäteriets stereomatchade flygbilder.