Publikationsserien Ekohydrologi

Senast ändrad: 22 augusti 2018

I denna serie publiceras resultat från forskning, försök och miljöövervakning i ämnet vattenvårdslära vid institutionen för mark och miljö, SLU. Ekohydrologi kan i mån av tillgång beställas.

Nr  

År 

Författare och titel

154 2018 Lisbet Norberg och Lovisa Stjernman Forsberg. Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län – Utvärdering av undersökningar 1988-2015. Hämta som pdf.
153 2018

Helena Linefur och Lovisa Stjernman Forsberg. Långtidsutvärdering av typområde M39 – Utvärdering av undersökningar utförda 1983-2016. Hämta som pdf.

151 2018

Helena Aronsson, Lisbet Norberg, Maria Blomberg och Gunnar Torstensson. Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017. Hämta som pdf.

150 2017

Helena Linefur, Katarina Kyllmar. Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. Hämta som pdf.

149 2017

Barbro Ulén, Mats Larsbo, Johannes Koestel, Maria Blomberg. Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar. Hämta som pdf.

148 2017

Börje Lindén. Mineralkväve i marken och kväveutlakning i olika odlingssystem.  Resultat från ett fältförsök vid Lanna försöksstation i Västergötland. Hämta som pdf.

147 2017

Helena Linefur, Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson, Maria Blomberg. Växtnäringsförluster från åkermark 2015/2016. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. Hämta som pdf.

146 2017

Helena Linefur, Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar,
Stefan Andersson, Göran Johansson, Maria Blomberg. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2015/2016. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf.

145 2017

Helena Aronsson, Holger Johnsson. Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster: Beskrivning av och kvantitativ utvärdering av effekter från åtgärder som följer av befintliga regelverk. Hämta som pdf.

144 2016

Lovisa Stjernman Forsberg. Typområde AC1 i Västerbottens län. Utvärdering av undersökningar utförda 1993-2014. Hämta som pdf.

143 2016

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Göran Johansson, Maria Blomberg. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf

142 2016

Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson, Maria Blomberg. Växtnäringsförluster från åkermark 2014/2015. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet
Observationsfält på åkermark. Hämta som pdf

141 2015

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Göran Johansson och Maria Blomberg. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Hämta som pdf

140 2015

Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson och Maria Blomberg. Växtnäringsförluster från åkermark 2013/2014. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark Hämta som pdf

139 2014

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Göran Johansson och Maria Blomberg. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Hämta som pdf

138 2014

Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson och Maria Blomberg. Växtnäringsförluster från åkermark 2012/2013. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark Hämta som pdf

137 2013

Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell, Faruk Djodjic, Lovisa Stjernman Forsberg, Jonas Gustafsson, Anuschka Heeb och Barbro Ulén. Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Hämta som pdf 

136 2013

Lovisa Stjernman Forsberg, Göran Johansson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster från åkermark 2011/2012. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark Hämta som pdf 

135

2013

Sofi Sundin, Katarina  Kyllmar, och Caroline Orback. Vattenskyddsåtgärder och vattenmätningar i Svärtaåns avrinningsområde.Hämta som pdf

134 2013

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar, Stefan Andersson och Göran Johansson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2011/2012. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Hämta som pdf

133

   
132 2012

Therese Nanos, Kristin Boye och Jenny Kreuger. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) - Årssammanställning 2011 Hämta som pdf 

131

2012

Lovisa Stjernman Forsberg, Gunnar Torstensson och Göran Johansson. Växtnäringsförluster från åkermark 2010/2011. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark Hämta som pdf

130

2012

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar och Stefan Andersson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2010/2011. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmarkHämta som pdf 

129

2011

Barbro Ulén, Claudia von Brömssen, Göran Johansson, Gunnar Torstensson och Lovisa Stjernman Forsberg. Närsaltstrender i dräneringsvatten från observationsfälten 1988 - 2009. Hämta som pdf

128

2011

Sarah Graaf, Stina Adielsson och Jenny Kreuger. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) - Årssammanställning 2010 Hämta som pdf

127

2011

Gunnar Torstensson, Helena Aronsson och Erik Ekre. Kväve- och fosforutlakning efter potatis – utlakning efter olika potatistyper – Slutrapport Hämta som pdf

126

2011

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar och Stefan Andersson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2009/2010. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmarkHämta som pdf 

125

2011

Gunnar Torstensson och Göran Johansson. Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. Resultat från parallell provtagning av dräneringsvatten med momentan resp. flödesproportionell metod 2009/2010 Hämta som pdf

124

2011

Gunnar Torstensson, Helena Aronsson och Erik Ekre. Utlakningsförsök med vitsenap och oljerättika som eftersådda fånggrödor SlutrapportHämta som pdf

120

2010

Sarah Graaf, Stina Adielsson och Jenny Kreuger. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) - Årssammanställning 2009Hämta som pdf

119

2010

Gunnar Torstensson och Göran Johansson. Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. Hämta som pdf

118

2010

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar och Stefan Andersson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2008/2009. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark Hämta som pdf

117

2010

Jenny Kreuger, Sarah Graaf, Johan Patring och Stina Adielsson. Pesticides in surface water in areas with open ground and greenhouse horticultural crops in Sweden 2008 Hämta som pdf

116

2009

Lovisa Stjernman Forsberg, Katarina Kyllmar och Stefan Andersson. Typområden på jordbrusmark i Örebro län. Utvärdering av undersökningar utförda 1993-2008. Hämta som pdf

115

2009

Stina Adielsson, Sarah Graaf, Melle Andersson och Jenny Kreuger. Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Långtidsöversikt 2002-2008. Årssammanställning 2008. Hämta som pdf

114

2009

Helena Aronsson och Gunnar Torstensson. Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning. Mellby försöksfält 1989-2009. Hämta som pdf

113

2009

Helena Aronsson, Maria Stenberg och Tomas Rydberg. Kväve- och fosforutlakning från två växtföljder på lerjord med grön- och stubbträda. Hämta som pdf

112

2009

Lovisa Stjernman Forsberg, Pia Kynkäänniemi och Katarina Kyllmar. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2007/2008. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf

111

2009

Helena Aronsson, Maria Stenberg och Tomas Rydberg. Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens. Hämta som pdf

110

2009

Jenny Kreuger, Sarah Graaf, Johan Patring och Stina Adielsson. Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Hämta som pdf

109

2009

Melle Andersson, Regina Andersson och Jenny Kreuger. Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten på Gotland. Sammanställning och bedömning av resultat från provtagningarna under 1987-2008. Hämta som pdf

107

2008

Stina Adielsson, Sarah Graaf och Jenny Kreuger. Vinterprovtagning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten från typområden 2007/2008. Hämta som pdf

106

2008

Stina Adielsson och Jenny Kreuger. Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne

105

2008

Katarina Kyllmar, Stefan Andersson och Pia Kynkäänniemi. Typområden på jordbruksmark i Östergötland. Utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007. Hämta som pdf

104

2008

Stina Adielsson och Jenny Kreuger. Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007. Hämta som pdf

103

2008

Jenny Kreuger och Stina Adielsson. Monitoring of sulfonylurea herbicides in stream water draining intensively cultivated areas in southern Sweden during a 9-year period (1998-2006). Hämta som pdf

102

2008

Jenny Kreuger. Undersökning av ogräsmedlet 2,4-D och andra fenoxisyror i vatten från ett avrinningsområde 2005. Hämta som pdf

101

2008

Pia Kynkäänniemi och Katarina Kyllmar. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2006/2007. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf

100

2007

Pia Kynkäänniemi och Katarina Kyllmar. Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland. Utvärdering av undersökningar utförda 1988-2006. Hämta som pdf

99

2007

Stina Adielsson, Mirja Törnquist och Jenny Kreuger. Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2006. Hämta som pdf

98

2007

Katarina Kyllmar och Kristina Grill. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2005/2006. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf

97

2006

Mirja Törnquist, Jenny Kreuger och Pelle Grahn. Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003-2005, ett avrinningsområde i Örebro län. Hämta som pdf

95

2007

Gunnar Torstensson och Håkan Sandin. Utlakning av kväve i fältmässig frilandsodling av sallat. Nitrogen leaching in field-grown lettuce. Hämta som pdf

94

2006

Stina Adielsson, Mirja Törnquist och Jenny Kreuger. Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2005. Hämta som pdf

93

2006

Helena Aronsson, Börje Lindén, Maria Stenberg, Gunnar Torstensson, Tomas Rydberg och Johannes Forkman. Växtnäringsutlakning från en lerjord med höstveteväxtföljd och vallträda. Hämta som pdf

92

2006

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2004/2005. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. Hämta som pdf

91

2006

Börje Lindén, Helena Aronsson, Lena Engström, Gunnar Torstensson och Tomas Rydberg. Mineralisering och utlakning av kväve och fosfor på en lerjord vid Lanna i Västergötland. Hämta som pdf

90

2006

Barbro Ulén, Helena Aronsson, Lars Bergström, Arne Gustafson, Martin Larsson och Gunnar Torstensson. Swedish long-term experimental studies for studying nutrient losses, nutrient turnover and model developments. Hämta som pdf

89

2005

Katarina Kyllmar, Carina Carlsson och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark i Skåne. Utvärdering av undersökningar utförda 1984-2004. Hämta som pdf

88

2005

Jeanette Asp och Jenny Kreuger. Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten. Utveckling och utvärdering av indikatorer baserade på riktvärden och miljöövervakningsdata. Hämta som pdf

87

2005

Mirja Törnquist, Jenny Kreuger, Stina Adielsson och Henrik Kylin. Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2004. Hämta som pdf

86

2005

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på Jordbruksmark. Hämta som pdf

85

2005

Mirja Törnquist, Bengt Norrman, Jenny Kreuger och Henrik Kylin. Undersökning av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten inom ett typområde på jordbruksmark i Västra Götalands län år 2002 och 2003. Hämta som pdf

84

2005

Barbro Ulén och Jens Fölster. Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. Hämta som pdf

83

2004

Jeanette Asp och Jenny Kreuger. Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Förslag på utformning och redogörelse för underlag. Hämta som pdf

82

2004

Jeanette Asp, Jenny Kreuger och Barbro Ulén. Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Hur tas riktvärden fram och hur tillämpas de internationellt? Hur förhåller sig svenska riktvärden till uppmätta halter i ytvatten? Förslag till hur de svenska värdena ska tillämpas. Hämta som pdf

81

2004

Jenny Kreuger, Mirja Törnquist och Henrik Kylin. Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003. Hämta som pdf

80

2004

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2002/2003. Årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på Jordbruksmark. Hämta som pdf

79

2004

Barbro Ulén. Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten.

 

Barbro Ulén. Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält. Hämta som pdf

78

2004

Helena Aronsson och Gunnar Torstensson. Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Beskrivning av ett pedagogiskt verktyg för beräkning av kväveutlakning från enskilda fält och gårdar. Hämta som pdf

77

2003

Kreuger, J., Holmberg, H., Kylin, H. & Ulén, B. Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002. Årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider. Hämta som pdf

76

2003

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar och Barbro Ulén. Typområden på Jordbruksmark. Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2001/2002.  Hämta som pdf

75

2003

Helena Aronsson och Gunnar Torstensson. Höstgrödor-Fånggrödor-Utlakning. Kvävedynamik och kväveutlakning i två växtföljder på moränlättlera i Skåne. Resultat från 1993-2003.  Hämta som pdf

74

2003

Helena Aronsson, Gunnar Torstensson och Börje Lindén. Långliggande utlakningsförsök på lätt jord i Halland och Västergötland. Effekter av flytgödseltillförsel, insådda fånggrödor och olika bearbetningstidpunkter på kvävedynamiken i marken och kväveutlakningen. Resultat från perioden 1998-2002. Hämta som pdf.

73

2003

Gunnar Torstensson. Ekologisk odling – Utlakningsrisker och kväveomsättning i ekologiska odlingssystem med resp. utan djurhållning på lerjord i Västra Götaland. Resultat från perioden 1997 - 2002. Hämta som pdf.

72

2003

Gunnar Torstensson. Ekologisk odling – Utlakningsrisker och kväveomsättning i ekologiska odlingssystem med resp. utan djurhållning på sandig grovmo i södra Halland. Resultat från perioden 1991 – 2002. Hämta som pdf

71

2003

Gunnar Torstensson och Erik Ekre. Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik. Miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1999-2002. Hämta som pdf

70

2002

Katarina Kyllmar, Holger Johnsson och Kristina Mårtensson. Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder. Redovisning av projektet "Gröna fält och blåa hav". Hämta som pdf

69

2002

Jenny Kreuger. Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne. Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 2001. Hämta som pdf

68

2002

Jenny Kreuger. Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne. Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 2000.

67

2002

Jenny Kreuger. Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne. Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 1999.

66

2002

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar, Barbro Ulén och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2000/2001. Hämta som pdf

65

2002

Mirja Törnquist, Jenny Kreuger och Barbro Ulén. Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vatten 1985-2001. Sammanställning av en databas. Resultat från monotoring och riktad provtagning i yt-, grund- och dricksvatten. Hämta som pdf

64

2002

Peter Sundin, Jenny Kreuger och Barbro Ulén. Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001. Hämta som pdf

63

2002

Barbro Ulén, Jenny Kreuger och Peter Sundin. Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen. Hämta som pdf

62

2002

Gunnar Torstensson. Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N-börvärdesnivåer. Resultat från södra Halland, perioden 1999-2001.

   

Gunnar Torstensson och Göran Ekbladh. Kväveutlakning i frilandsodling av sallat och vitkål på sandig mojord med olika kvävegödslingsmodeller. Resultat från södra Halland, perioden 1995-1997. Hämta som pdf

61

2001

Carina Carlsson. Växtnäringsförluster till vatten i Averstadsåns avrinningsområde. Redovisning av mätresultat för perioden 1988 till 2000, Averstadån, Värmlands län. Hämta som pdf

60

2001

Barbro Ulén, Göran Johansson, Arne Gustafson och Holger Johnsson. Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97, 97/98 och 98/99 samt en långtidsöversikt.Experimental fields on arable land. Discharge and nutrient losses for the agro-hydrological years 1996/97, 97/98 and 98/99 and a long-term review. Hämta som pdf

59

2001

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1999/2000.

58

2001

Kristian Persson. Measurement and Modelling of Phosphorus Transport from Arable Land.  Hämta som pdf

57

2000

Gunnar Torstensson och Magnus Håkansson. Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik. Miljöanpassad stallgödselanvändning och odling i realistiska odlingssystem. Resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1991-1999. Hämta som pdf

56

2000

Gunnar Torstensson, Arne Gustafson, Lars Bergström och Barbro Ulén. Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling. Investigation of the effects of conversion to ecological (organic) agriculture on nitrogen leaching. Hämta som pdf

55

2000

Carina Carlsson, Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark (JRK). Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1998/99. Nutrient losses from arable land in 1998/99. Results from the water quality monitoring programme "Typområden på jordbruksmark".

54

2000

Jenny Kreuger. Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne. Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 1998 samt en kortfattad långtidsöversikt. Monitoring pesticide concentrations and transport in streamwater from a small agricultural catchment in southern Sweden. Annual report from the "Vemmenhög-project" 1998, including a summary of the long-term trends. Hämta som pdf

53

2000

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark (JRK). Avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97 och 1997/98. Nutrient losses from arable land in 1996/97 and 1997/98. Results from the water quality monitoring programme "Typområden på jordbruksmark".

52

2000

Kristian Persson. Jordbearbetningens påverkan på fosforförlusterna från en mjälalättlera i södra Dalarna. The inpact of soil cultivation on phosphorus losses from a silty clay soil in southern Dalarna. 

   

Barbro Ulén, Göran Johansson och Katarina Kyllmar. Fosforläckage från elva observationsfält under tjugoett år. Losses of phosphorus from eleven arable fields in Sweden over twenty-one years.

   

Barbro Ulén och Jenny Kreuger. Bekämpningsmedelsrester i vatten 1985-1999. Riktade provtagningar och monitoring samlade i en databas. Pesticides in Swedish water 1985-1999. Hämta som pdf

51

1999

Börje Lindén, Lena Engström, Helena Aronsson, Katinka Hessel Tjell, Arne Gustafson, Maria Stenberg och Tomas Rydberg. Kvävemineralisering under olika årstider och utlakning på en mojord i Västergötland. Inverkan av jordbearbetningstidpunkter, flygödseltillförsel och insådd fånggröda. Nitrogen mineralization during different seasons and leaching losses on a loamy sand soil in Västergötland, southwest Sweden. Inpact of soil tillage times, application of pig slurry and an undersown catch crop. Hämta som pdf

50

1999

Katinka Hessel Tjell, Helena Aronsson, Gunnar Torstensson, Arne Gustafson, Börje Linden, Maria Stenberg och Tomas Rydberg. Mineralkvävedynamik i handels- stallgödslade odlingssystem med och utan fånggröda. Resultat från en grovmojord i södra Halland, perioden 1990-1998. Hämta som pdf

49

1999

Göran Johansson, Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1995/96 samt en långtidsöversikt. Discharge and nutrient losses from arable land in 1995/96 and a long term review. Hämta som pdf

48

1998

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark (JRK) Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1995/96. Nutrient losses from arable land in 1995/96. Results from the water quality monitoring programme "Typområden på jordbruksmark".

47

1998

Kristina Mårtensson och Katarina Kyllmar. Växtnäringsförluster till vatten från två jordbruksområden i Örebro län 1994-1997. Utvärdering av mätningar och inventeringar utförda inom miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark" i Husöns och Vällbäckens avrinningsområden.

46

1998

Katinka Hessel, Helena Aronsson, Börje Lindén, Maria Stenberg, Tomas Rydberg och Arne Gustafson. Höstgrödor – Fånggrödor – Utlakning. Kvävedynamik och kväveutlakning på en moränlättlera i Skåne. Hämta som pdf

45

1998

Kristina Mårtensson och Katarina Kyllmar. Växtnäringsförluster till vatten från fyra jordbruksområden i Västra Götalands län 1993-97. Utvärdering av mätningar och inventeringar utförda inom miljöövervakningsprogrammet "Typområden på jordbruksmark" i Järnsbäckens, Öxnevallabäckens, Vikensbäckens och Forshällaåns avrinningsområden.

44

1998

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Växtnäringsförluster till vatten i Typområden på jordbruksmark (JRK) 1984-1995. Nutrient losses from arable land within the period 1984-1995. Results from the water quality monitoring programme "Typområden på jordbruksmark".

43

1997

Göran Johansson och Katarina Kyllmar. Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1994/95 samt en långtidsöversikt. Discharge and nutrient losses from arable land in 1994/95 and a long term review. Hämta som pdf

42

1997

Katinka Hessel, Jenny Kreuger och Barbro Ulén. Kartläggning av bekämpningsmedelsrester i yt-, grund- och regnvatten i Sverige 1985-95. Resultat från monitoring och riktad provtagning. Hämta som pdf

41

1997

Bo Wejfeldt och Arne Gustafson. Utesuggor och kväveutlakning. Resultat från ett fältförsök i Halland. Hämta som pdf

40

1996

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Typområden på jordbruksmark (JRK). Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 1994/95.

39

1996

Holger Johnsson och Markus Hoffmann. Normalutlakning av kväve från svensk åkermark 1985 och 1994. Hämta som pdf

38

1995

Katarina Kyllmar, Göran Johansson och Markus Hoffmann. Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt. Discharge and nutrient losses from arable land in 1993/94 and a long term review.

37

1995

Katarina Kyllmar och Holger Johnsson. Växtnäringsförluster till vatten från ett jordbruksområde på Gotland 1989/94.

36

1995

Markus Hoffmann och Solweig Wall Ellström. Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt. Discharge and nutrient losses from arable land in 1992/93 and a long term review. Hämta som pdf

35

1993

Erik Kellner. Årstidsbunden kvävebelastning och denitrifikation i dammar - en enkel modellansats. Seasonal nitrogen fluxes and denitrification in ponds - simple model approach. Hämta som pdf

34

1993

Gunnar Torstensson, Arne Gustafson, Helena Aronsson och Artur Granstedt. Ekologisk odling - utlakningsrisker och kväveomsättning. Ecological Agriculture - Leaching risks and Nitrogen Turnover.Ecological agriculture – leaching risks and nitrogen turnover. Hämta som pdf

33

1993

Börje Lindén, Helena Aronsson, Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Fånggrödor, direktsådd och delad kvävegiva- studier av kväveverkan och utlakning i olika odlingssystem i ett lerjordsförsök i Västergötland. Catch crops, direct drilling and split nitrogen fertilization - studies of nitrogen turnover and leaching in crop production systems on a clay soil in Västergötland. Hämta som pdf

32

1993

Markus Hoffman och Solweig Wall Ellström. Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1991/92 samt långtidsöversikt. Discharge and nutrient losses from arable land in 1991/92 and a long term review. Hämta som pdf

31

1993

Gunnar Torstensson, Arne Gustafson och Börje Lindén. Kväveutlakning på sandjord - motåtgärder med ny odlingsteknik. Leaching of nitrogen from sandy soil - counter measures with new technique. Hämta som pdf

30

1993

Börje Lindén, Arne Gustafson, Gunnar Torstensson och Erik Ekre. Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord i södra Halland med handels- och stallgödslade odlingssystem. Mineral nitrogen dynamics and nutrient leaching in a sandy soil in southern Halland with cropping systems fertilized with commercial fertilizers and manure, and with or without ryegrass catchcrop. Hämta som pdf

29

1992

Barbro Ulén. Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. Nutrient losses from small catchment areas in the recipient control of agriculture in Sweden.

   

Markus Hoffman. Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. Discharge and nutrient losses from arable land in 1990/91 and review of the years 1977/90.

   

Markus Hoffman. Odlingsåtgärder och vattenkvalitet - en studie på sju fält i Malmöhus län. Cultivation practices and water quality - a study on seven fields in Malmöhus county.

28

1992

Gunnar Torstensson, Arne Gustafson, Börje Lindén, och Gustav Skyggesson. Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord med handels- och stallgödslade odlingssystem i södra Halland. Mineral nitrogen dynamics and nutrient leaching in a sandy soil in southern Halland with cropping systems fertilized with commercial fertilizers and manure. Hämta som pdf

27

1990

Lisbet Lewan. Insådd fånggröda: Effekter på utlakning av växtnäringsämnen. Undersown Catch Crop - Effects on leaching of plant nutrients.

   

Lisbet Lewan och Holger Johnsson. Insådd fånggröda: Effekter på utlakning av kväve. Undersown Catch Crops – Effects on leaching of Nitrogen.

   

Solweig Wall Ellström. Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät på åkermark. Discharge and nutrient losses from arable land. Hämta som pdf

26

1988

Arne Andersson och Arne Gustafson. Deposition av spårelement med nederbörden. Bulk deposition of trace elements in precipitation.

   

Arne Andersson, Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Utlakning av spårelement från odlad jord. Removal of trace elements from arable land by leaching.

   

Barbro Ulén. Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. Phosphorus erosion under ley cropping and a grass protective zone.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsläckage efter vallbrott. Leaching of nutrients after ploughing a ley.

   

Solweig Ellström. Avrinning och växtnäringstransport från åkermark. Discharge and losses of nutrients from arable land.

25

1987

Nils Brink och Klaas van der Meulen. Losses of Phosphorus and Nitrogen to Lake Ringsjön.

   

Nils Brink. Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. Water nutrient status to the south and east of Lake Ringsjön.

   

Petra Fagerholm. Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. Water quality and agriculture in the area of Lake Ringsjön.

   

Nils Brink. Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. Nitrification inhibitors or starvation against nitrogen losses.

   

Nils Brink, Jenny Kreuger och Gunnar Torstensson. Näringsflöden från åkermark. Nutrient fluxes from arable land.

24

1987

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Fånggröda efter skörd. Catch crop after harvest.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. Leaching of nutrients from arable land in the Nybroån river basin.

   

Solweig Ellström och Nils Brink. Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. Fields spread with manure and fertilizer leach plant nutrients.

   

Nils brink. Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare.

   

Nils Brink. Kväve och fosfor från stallgödslad åker.

   

Nils Brink. Kväve och fosfor från konstgödslad åker.

23

1987

Lars Bergström. Transport and Transformations of Nitrogen in an Arable Soil.

22

1987

Arne Gustafson. Water Discharge and Leaching of Nitrate.

21

1986

Birgit Loeper. Toxicitetstest för pesticider med protozoer. Toxicity test for pesticides using protozoa.

   

Nils Brink, Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Odlingsåtgärders inverkan på kvalitet hos yt- och grundvatten.

   

Barbro Ulén. Lakning av fosfor ur jordar. Leaching of phosphorus from soils.

   

Nils Brink och Gunnar Torstensson. Vådan av proteingödsling. Värdera miljön. Risk of fertilizing for increased protein. Evaluate the environment.

   

Jenny Kreuger. Bekämpningsmedel. Utlakning från åkermark.

20

1985

Jenny Kreuger. Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord. Mobility of MCPA and Dichlorprop in a sandy soil.

   

Kjell Ivarsson och Nils Brink. Utlakning från en grovmojord i Halland. Losses of nutrients from a sandy soil in Halland.

   

Barbro Ulén. Åkermarkens erosion. Erosion of phosphorus from arable Land.

   

Arne S. Gustavsson. Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön.

   

Arne Gustafson. Växtnäringsläckage och motåtgärder.

   

Nils Brink. Bekämpningsmedel i åar och grundvatten.

19

1985

Arne Gustavsson och Nils Brink. Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön. Losses of nitrogen and phosphorus in the Ringsjö area.

   

Nils Brink och Kjell Ivarsson. Förluster av växtnäring från lerjordar i Skåne. Losses of nutrients from clay soils in Skåne.

   

Arne Gustavsson, Berit Tomassen och Börje Wiksten. Växtnäringsförluster från åker på Uppsalaslätten. Nutrient losses from arable land in the region of Uppsala.

   

Christina Lindgren, Margaretha Wahlberg och Arne Gustavsson. Dricksvattenkvalitet i Uppsala regionen. Drinking water quality in the region of Uppsala.

   

Jenny Kreuger. Rörlighet hos MCPA och Diklorprop. Mobility of MCPA and Dichlorprop.

   

Barbro Ulén. Ytavrinningsförluster av cyanazin. Losses with surface run-off of cyanazine.

18

1984

Barbro Ulén. Påverkan på yt-, dränerings- och grundvatten vid Ekenäs. Influence on surface water, drainage water and groundwater at Ekenäs.

   

Barbro Ulén. Nitrogen and Phosphorus to surface water from crop residues.

17

1984

Jenny Kreuger och Nils Brink. Fånggröda och delad giva vid potatisodling. Catch crop and divided N-fertilizing when growing potatoes.

   

Nils Brink och Arne Gustavsson. Förluster av växtnäring från sandjord. Losses of nutrients from sandy soils.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster i Boda. Losses of nutrients at Boda.

   

Nils Brink. Vattenföroreningar från tippen i Erstorp - ett rättsfall.

16

1984

Arne Gustafson, Arne S. Gustavsson och Gunnar Torstensson. Intensitet och varaktighet hos avrinning från åkermark. Intensity and duration of drainage discharge from arable land.

15

1984

Nils Brink, Arne S. Gustavsson och Barbro Ulén. Växtnäringsförluster runt Ringsjön. Nutrient losses in the Ringsjö area.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Fånggröda efter korn. Catch crop after barley.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster från åker i Nybroåns avrinningsområde. Losses of nutrients from arable land in the Nybroån river basin.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster i Vagle. Losses of nutrients at Vagle

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster i Offer. Losses of nutrients at Offer.

14

1983

Arne Gustafson, Lars Bergström, Tomas Rydberg och Gunnar Torstensson. Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling. Nitrogen mineralization in connection with non-ploughing practices.

   

Rikard Jernlås. Rörlighet och nedbrytning av fenvalerat i lerjord. Decomposition and mobility of fenvalerate in a clay soil.

   

Nils Brink. Jordprov på hösten eller våren för N-prognoser. Soil sampling for nitrogen forecasts.

   

Nils Brink. Närsalter och organiska ämnen från åker och skog. Nutrients and organic matters from farmland and forest.

   

Nils Brink. Gödselanvändningens miljöproblem.

13

1983

Nils Brink, Arne S. Gustavsson och Barbro Ulén. Yttransport av växtnäring från stallgödslad åker. Surface transport of plant nutrients from field spread with manure.

   

Rikard Jernlås. TCA-utlakning på lerjord. Leaching of TCA on a clay soil.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster vid Öjebyn. Losses of nutrients at Öjebyn.

   

Arne Gustafson och Gunnar Torstensson. Växtnäringsförluster vid Röbäcksdalen. Losses of nutrients at Röbäcksdalen.

   

Rikard Jernlås och Per Klingspor. Nitratutlakning och bevattning. Drainage losses of nitrate and irrigation.

12

1982

Nils Brink och Rikard Jernlås. Utlakning vid spridning höst och vår av flytgödsel. Leaching after spreading of liquid manure in autumn and spring.

   

Gunnar Fryk och Thord Ohlsson. Infiltration av lakvatten från malda sopor. Leachate migration through soils.

   

Nils Brink. Measurement of mass transport from arable land in Sweden.

   

Arne Gustafson. Leaching of nitrate from arable land in Sweden.

11

1982

Barbro Ulén. Vadsbrosjöns närsaltbelastning och trofinivå. The nutrient load and trophic level of lake Vadsbrosjön.

   

Arne Andersson och Arne Gustafson. Metallhalter i dräneringsvatten från odlad mark.Metal contents in drainage water from cultivated soils.

   

Arne Gustafson. Växtnäringsförluster från åkermark i Sverige.

   

Barbro Ulén. Erosion av fosfor från åker. Erosion of phosphorus from arable land.

   

Rikard Jernlås. Kväveutlakningens förändring vid reducerad gödsling.

10

1982

Arne Gustafson och Arne S. Gustavsson. Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. Losses of nutrients in Västergötland and Östergötland

   

Barbro Ulén. Växtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. Losses of nutrients from arable land and forests in Södermanland.

   

Arne S. Gustavsson och Barbro Ulén. Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. Nitrate, nitrite and pH in drinking water in Västergötland, Östergötland and Södermanland.

   

Lennart Mattsson och Nils Brink. Gödslingsprognoser för kväve. Ferilizer forecasts.

9

1981

Barbro Ulén och Nils Brink. Miljöeffekter av ureaspridning och glykolanvändning på en flygplats. Environmental effects of spreading of urea and use of glycol at an airport.

   

Gunnar Fryk. Utlakning från upplag av malda sopor. Leachate from piles of shredded refuse.

8

1981

Nils Brink. Försurning av grundvatten på åker. Acidification of groundwater on arable land

   

Rikard Jernlås och Per Klingspor. TCA-utlakning från åker. Leaching of TCA from arable land.

   

Arne Joelsson. Ytavspolning av fosfor från åkermark. Storm washing of phosphorus from arable land.

   

Arne Gustafson, Sven-Olof Ryding och Barbro Ulén. Kontroll av växtnäringsläckage från åker och skog. Control of losses of nutrients from arable land and forest.

7

1980

Nils Brink och Börje Lindén. Vart tar handelsgödselkvävet vägen. Where does the commercial fertilizer go.

   

Barbro Ulén och Nils Brink. Omgivningens betydelse för primärproduktionen i Vadsbrosjön. The importance of the environment for the primary production in lake Vadsbrosjön.

   

Arne Gustafson. Jordbruket och grundvattnet.

   

Nils Brink. Utlakning av växtnäring från åkermark.

   

Nils Brink. Vart tar gödseln vägen.

6

1980

Arne Gustafson och Mats Hansson. Växtnäringsförluster i Skåne och Halland. Losses of Nutrients in Skåne and Halland.

   

Nils Brink, Sven L. Jansson och Staffan Steineck. Utlakning efter spridning av potatisfruktsaft. Leaching after spreading of potato juice.

   

Nils Brink och Arne Gustafson. Att spå om gödselkväve. Forecasting the need of fertilizer nitrogen.

   

Arne Gustafson och Börje Lindén. Lantbruksuniversitetet satsar på exaktare kvävegödsling.

5

1979

Gunnar Fryk och Sven-Åke Heinemo. Självrening av lakvatten från kompost på sand och mo. Self-purification of leachate from compost on sand and fine sand.

   

Nils Brink. Växtnäringsförluster från skogsmark. Losses of nutrients from forests.

   

Nils Brink. Utlakning av kväve från agroekosystem. Leaching of nitrogen from agro-ecosystems.

   

Nils Brink. Ytvatten, grundvatten och vattenförsörjning.

4

1979

Nils Brink. Vattnet är det yppersta.

   

Arne Gustafson och Börje Lindén. Kvävebehovet för 1979.

   

Nils Brink, Arne Gustafson och Gösta Persson. Förluster av kväve, fosfor och kalium från åker. Losses of nitrogen,
phosphorus and potassium from arable land.

3

1979

Sven-Åke Heinemo och Nils Brink. Utlakning ur kompost av sopor och slam. Leachate from compost of refuse and sludge.

   

Nils Brink. Self-Purification studies of silage juice.

   

Arne Gustafson och Mats Hansson. Växtnäringsförluster på Kristianstadsslätten. Loss of nutrients on the Kristianstad plain.

   

Per-Gunnar Sundqvist och Nils Brink. En gödselstad förorenar dricksvatten. Pollution of the groundwater by a dung yard.

2

1978

Nils Brink och Arne Joelsson. Stallgödsel på villovägar. Manure gone astray.

   

Lars Lingsten och Nils Brink. Åkergödslingens inverkan på miljön i en bäck. The effect of agricultural manuring on the environment in a brook.

   

Nils Brink. Kväveutlakning från odlingsmark. Nitrogen leaching from arable land.

1

1978

Nils Brink, Arne Gustafson och Gösta Persson. Förluster av växtnäring från åker. Losses of nutrients from arable land.

 

 


Kontaktinformation

hakan.marstorp@slu.se, 018-672556

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se