Kronoberg län, Växjö (57° N, 14° E)

Senast ändrad: 02 juni 2021

Under tidigare år har svensk älgforskning varit mycket koncentrerad till norra delen av landet, men under 2009 märktes de första älgarna med GPS-sändare i södra Sverige; i Växjö (Kronobergs län, breddgrad 57) och på Öster Malma (Södermanland, breddgrad 58). I februari 2009 märkte vi 25 älgar (5 tjurar, 20 kor) i området kring Växjö. Området är mycket spännande inte bara med hänsyn taget till frågor kring älg och skogsbruk efter stormarna Gudrun och Per, utan också för att olika klövviltarter förekommer i samma trakter och bildar flerartssystem som behöver en samsyn inom förvaltning. Samtidigt är området intressant för frågor kring vilt och trafik eftersom befolkningstätheten och därmed trafikvolymen är mycket högre än i norra Sverige och älgarnas hemområden innefattar en del stora och hård trafikerade vägar. Forskningsfrågor i detta projekt berör fram för allt älgarnas rörelsemönster, hemområden, habitatval över tid (när börjar foderfönstret efter stormarna krympa?), reproduktion och överlevnad. Vi studerar också kalvarnas sommaröverlevnad där vi jämför överlevnad i Växjö, Öster Malma och på Öland som alla är områden fria från stora rovdjur till skillnad från norra Sverige. Under de följande åren märkte vi ytterligare älgar i Växjö området, dels för att ersätta en del av förluster under tidigare år, men också för att utöka forskningsinsatsen i detta område. Vid slutet av 2017 har totalt märkts 65 vuxna älgar (49 kor, 16 tjurar) i området och vi har kunnat dokumentera 255 årskalvar och deras överlevnad. Projektet är i grunden avslutat, men några älgar har kvar sina halsband.

 

Karta som visar första märkpositionen.

Karta som visar första märkpositionen.