Kontakta en forskare

Senast ändrad: 17 april 2019
SLU_130906_0001_akh.jpg

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan!

Kontakter på institutionerna

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.:

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. De håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.
KontakpersonerJohanna Mattila, Kustlaboratoriet, Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, Sara Bergek,  Sötvattenslaboratoriet & Ann-Britt Florin, Fiskeriförsöksstationen

Institutionen för mark och miljö

Institutionen för mark och miljö söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap samt urbana miljöer.
Kontaktpersoner: Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning & Professor Lars Bergström, professor i vattenvård

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö forskar kring miljögifter, övergödning, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster som dricksvatten. De analyserar vattenkemi, bekämpnings­medel och organism­samhällen i sjöar och vattendrag.
Kontakpersoner: Jens Fölster, Geokemi och hydrologi, Stina Drakare, Ekologi och biodiversitet & Jenny Kreuger, Organisk miljökemi och ekotoxikologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar.
Kontakpersoner: Malin Hultberg, samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion & Anders Herlin, samverkanslektor i byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi forskar inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.
KontaktpersonerCarl Johan Lagerkvist, Beslutsfattande och management & Johan Gaddefors, Entreprenörskap på landsbygden

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik jobbar med bland annat vattenrening och fokuserar på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. De har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem.
Kontaktperson: Sahar Dalahmeh, kretsloppsteknik

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård forskar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.
Kontaktperson: Anders Kiessling, professor i akvakultur

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening.
Kontaktperson: Bengt Persson, samverkanslektor.

Institutionen för molekylära vetenskaper

Institutionen för molekylära vetenskaper forskar inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. De fokuserar både på grundläggande aspekter och utvecklar hållbara tillämpningar inom den gröna sektorn.
Kontaktperson: Ingmar Persson, professor som forskar kring metaller i naturliga vatten och jordar.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi arbetar med mikroorganismer i våtmarker, sjöar och grundvatten samt vattenrening och dricksvattenrening.
Kontaktpersoner: Professor Sara Hallin, Biträdande Universitetslektor Sari Peura

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel verkar för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas.
Kontaktperson: Ulf Skyllberg, Professor som forskar kring kvicksilver i vatten.

Institutionen för stad och land

Institutionen för stad och land forskar inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation.
Kontakperson: Per Sonnvik, projektledare vid Centrum för naturvägledning.

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen för vilt, fisk och miljö forskar på akvatiskt ekologi. De ökar kunskapen om fiskars biologi, både generellt och med frågeställningar riktade mot fisk i vild och odlad miljö.
Kontaktperson: Anders Alanärä, Professor som forskar i akvatisk ekologi

Centrumbildningar och samverkansprojekt

Många av SLUs centrumbildningar och samverkansprojekt arbetar med vattenrelaterade frågor, till exempel:

Fakta:

Forskningsstationer 

SLU är värd och koordinator för Sverigens nationellt samordnade infrastruktur för limnologisk och terrester forskning, SITES, som bland annat förvaltar forskningsstationerna Abisko, Asa, Erken, Röbäcksdalen, Skogaryd, Svartberget och Tarfala.


Kontaktinformation

SLU Vattenforum
water@slu.se, 010-478 41 44

Sidansvarig: water@slu.se