Kontakta en forskare

Senast ändrad: 24 november 2023
En hand som håller i den invasiva signalkräftan. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Vill du komma i kontakt med en forskare? Har du en fråga kring vatten och fisk? Vi hoppas att du ska hitta rätt person att fråga här nedan!

Kontakter på institutionerna

Flera av SLU:s institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, till exempel:

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) forskar på fisk, skaldjur och ekosystem i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.
Kontakpersoner: Joakim Hjelm, Havsfiskelaboratoriet, Sara Bergek,  Sötvattenslaboratoriet och Ann-Britt Florin, Kustlaboratoriet och Fiskeriförsöksstationen. Anna Gårdmark, professor i kvantitativ fisk- och fiskeriekologi och Anti Vasemägi, professor i fiskbiologi.

Institutionen för mark och miljö

Institutionen för mark och miljö söker kunskap om samspelet mellan människan, marken, växten och den omgivande miljön i skogs- och jordbrukslandskap samt urbana miljöer.
Kontaktperson: Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning.

Institutionen för vatten och miljö

Institutionen för vatten och miljö forskar kring miljögifter, övergödning, biologisk mångfald, samt ekosystemtjänster som dricksvatten. Vi analyserar vattenkemi, bekämpnings­medel och organism­samhällen i sjöar och vattendrag.
KontakpersonerKarin Wiberg, organisk miljökemi och ekotoxikologi, Kevin Bishop, professor i geokemi och hydrologi, Richard Johnson, professor i akvatisk ekologi och biodiversitet, och Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi.

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror. Frågeställningarna kretsar kring hållbart och effektivt utnyttjande av begränsade resurser vid produktion i växthus, på åkrar och i stallar.
Kontakpersoner: Malin Hultberg, samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion & Anders Herlin, samverkanslektor i byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi forskar inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser.
KontaktpersonerCarl Johan Lagerkvist, professor med forskning om beslutsfattande och management och Johan Gaddefors, entreprenörskap på landsbygden.

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik jobbar med bland annat vattenrening och fokuserar på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem.
Kontaktpersoner: Björn Vinnerås, professor med forskning om kretsloppsteknik, och Jennifer Mcconville, forskare inom sanitet och avloppshantering.

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Institutionen för husdjurens utfodring och vård forskar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet.
Kontaktperson: Anders Kiessling, professor i akvakultur.

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening.
Kontaktperson: Ingrid Sarlöv Herlin, professor i landskapsplanering.

Institutionen för molekylära vetenskaper

Institutionen för molekylära vetenskaper forskar inom kemi, biokemi, molekylärbiologi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Vi fokuserar både på grundläggande aspekter och utvecklar hållbara tillämpningar inom den gröna sektorn.
Kontaktperson: Ingmar Persson, professor som forskar kring metaller i naturliga vatten och jordar.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi arbetar med mikroorganismer i våtmarker, sjöar och grundvatten samt vattenrening och dricksvattenrening.
Kontaktpersoner: Professor Sara Hallin och Biträdande universitetslektor Sari Peura.

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel verkar för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas.
Kontaktpersoner: Ulf Skyllberg, professor som forskar om kvicksilver i vatten, och Hjalmar Laudon, professor i skogslandskapets biogeokemi.

Institutionen för stad och land

Institutionen för stad och land forskar inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation.
Kontakpersoner: Forskarna Hanna Bergeå och Sofie Joosse.

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen för vilt, fisk och miljö forskar på akvatiskt ekologi. Vi ökar kunskapen om fiskars biologi, både generellt och med frågeställningar riktade mot fisk i vild och odlad miljö.
Kontaktpersoner: Anders Alanärä, professor i vattenbruk, och Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi.

Centrumbildningar och samverkansprojekt

Många av SLU:s centrumbildningar och samverkansprojekt arbetar med vattenrelaterade frågor, till exempel:

Fakta:

Forskningsstationer 

SLU är värd och koordinator för SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning. Stationer inom SITES med vattenrelaterad infrastruktur är forskningsstationerna Abisko, Asa, Erken, Grimsö, Lönnstorp, Röbäcksdalen, Skogaryd och Svartberget.


Kontaktinformation

SLU Vattenforum
water@slu.se, 010-478 41 44