Intensivtypområden jordbruksmark

Senast ändrad: 09 september 2020

Jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten i vattendrag och grundvatten samt utlakning av kväve, fosfor och växtskyddsmedelsrester undersöks långsiktigt i ett antal små avrinningsområden som har en stor andel åkermark.

Åtta s.k. intensivtypområden undersöks för att följa hur lantbruket påverkas av omvärlden och klimat och hur det inverkar på vattenkvaliteten. Tillsammans representerar områdena (i storlek mellan 2 och 33 km2) olika typer av jordart, klimat, odlingsinriktning och djurhållning.

Områdena undersöks intensivt med kontinuerlig mätning av vattenföring, analys av bäckvatten från flödesproportionell provtagning och analys av grundvatten. Åkermarkens jordarter och kemiska egenskaper undersöktes i mitten av 00-talet. Årligen intervjuas lantbrukarna om grödor, gödsling och jordbearbetning på varje åkerskifte. I fyra av områden undersöks även användning av växtskyddsmedel och förekomst av rester av växtskyddsmedel i vattnet. Lantbrukarna lämnar odlingsuppgifter frivilligt men påverkas inte i sina val av odlingsstrategi.

Undersökningen ingår i svensk miljöövervakning och utförs av institutionen för mark och miljö på uppdrag av Naturvårdsverket. Växtskyddsmedel undersöks i separat delprogram vid institutionen för vatten och miljö. Data är fria att använda men områdenas läge anges inte exakt eftersom data inte avser att kontrollera enskilda markägare. För forskning där data redovisas i bearbetad och avkodad form lämnas koordinater ut efter överenskommelse.

 

Kontakt

Helena Linefur

Relaterade sidor:


Kontaktinformation