Datavärdskap Jordbruksmark

Senast ändrad: 01 september 2020

Miljöövervakningsdata av utlakning av kväve, fosfor och växtskyddsmedel från jordbruksmark samt data om åkermarkens jordarter, dess kemiska och fysikaliska egenskaper samt grödors innehåll av växtnäring.

Jordbrukets påverkan på vatten och jord i jordbrukslandskapet undersöks långsiktigt inom nationell och regional miljöövervakning. Undersökningarna av utlakning av växtnäringsämnen och pesticider karakteriseras av en omfattande och kontinuerlig datainsamling från ett begränsat antal små fält och mindre avrinningsområden. Åkermarkens egenskaper undersöks mer storskaligt genom att några tusen provpunkter besöks och provtas vart 10:e år.

Datavärdskapet utförs på uppdrag av Naturvårdsverket av institutionen för mark och miljö.

Data från undersökningarna är fritt tillgängliga men provpunkternas läge anges inte exakt eftersom data inte avser att kontrollera enskilda markägare. För forskning där data redovisas i bearbetad och avkodad form kan koordinater lämnas ut efter överenskommelse med datavärd.

 

 

Kontakt

Katarina Kyllmar

Relaterade sidor:


Kontaktinformation