Årlig uppföljning av doktorander

Senast ändrad: 07 mars 2023

Enligt högskoleförordningen skall den individuella studieplanen följas upp årligen. Ansvaret för detta ligger hos handledare och forskarstuderande. Institutionen gör en formell uppföljning vid tre tillfällen; efter 25, 50 respektive 75 % av nettostudietiden.

Doktorander antagna efter 2019-01-01. Se instruktioner på den engelska sidan.

För doktorander antagna innan 2019-01-01

Ettårsuppföljningen (25 % av nettostudietiden)

Ettårsuppföljningen består av:  

  1. Godkänd obligatorisk introduktionskurs (7 hp)
  2. Godkänd redovisning av första årets forskarutbildningsaktiviteter och eventuella förändringar i studieplanen 

Under det första året ska den forskarstuderande genomföra den obligatoriska introduktionskursen, Introduction to Soil Science Research, 7 credits. Inom ramen för kursen ska den forskarstuderande självständigt göra en litteraturgenomgång inom sitt ämnesområde och redovisa det i en introduktionsuppsats (10-15 sidor, på engelska, gärna med några illustrationer). I uppsatsen skall också redovisas hur det egna projektet bidrar till forskningsområdet. Senast ett år efter antagning (= när 12 månader av den effektiva doktorandtiden har gått) skall doktoranden presentera introduktionsuppsatsen och uppläggningen av doktoranduppgiften inför handledargruppen och övriga intresserade inom samma forskargrupp. Introduktionsuppsatsen lämnas sedan in till studierektor för behandling i forskarutbildningsnämnden undertecknad av den forskarstuderande och huvudhandledaren tillsammans med en sammanfattande beskrivning av projektet (1/2 A4-sida) lämplig att publicera på institutionens hemsida. Uppsatsen och beskrivningen av projektet skickas som fil till studierektor för forskarutbildningen tillsammans med ettårsuppföljningen. Uppföljning och uppsats skall godkännas av forskarutbildningsnämnden.

Halvtidsuppföljning (50 % av nettostudietiden)

Halvtidsuppföljningen består av:

  1. Godkänt halvtidsseminarium
  2. Godkänd reviderad studieplan
  3. Intervju med handledare och doktorand

När minst 24 månader (50 % av nettostudietiden) gått ska doktoranden hålla sitt halvtidsseminarium. Vid detta seminarium presenteras hittills uppnådda resultat och planerade fortsatta studier. Detta seminarium är obligatoriskt och ingår i en seminariekurs som ger 5 hp i forskarutbildningen. Doktoranden ska också lämna in ett dokument för halvtidsuppföljning inklusive en reviderad studieplan (ISP) som behandlas i institutionens forskarutbildningsnämnd. Dokumenten ska skickas till studierektor senast 1 vecka innan institutionens forskarutbildningsnämnd har möte (se kalender på interna hemsidan).

Nämnden går igenom studieplanen och intervjuar den forskarstuderande och handledaren separat. Genomgången sammanfattas i protokollet och vid behov sker ett uppföljningsmöte med både handledare och doktorand samt studierektor, en handledarrepresentant och en forskarstuderanderepresentant.

För löneförhöjning vid 50 % nettostudietid krävs godkänd halvtidsuppföljning.
 

Slutuppföljning (75 % av nettostudietiden)

Slutuppföljningen består av:

  1. Godkänd seminariekurs Current Research in Soil Science 5 credits
  2. Godkänd redovisning av forskarutbildningsaktiviteter, eventuella förändringar i studieplanen och plan för arbetet inför disputation.

Tidigast efter 33 månader (c. 70%) av nettostudietiden kan slutuppföljningen lämnas in till studierektor för godkännande forskarutbildningsnämnden. Den forskarstuderande skall vara närvarande vid nämndens möte för att svara på frågor. För löneförhöjning vid 75 % nettostudietid krävs godkänd slutuppföljning samt att 75 % av nettostudietiden uppnåtts. Doktoranden skall också vara godkänd på institutionens obligatoriska seminariekurs, Slutuppföljningen skall skickas till studierektor senast 1 vecka innan institutionens forskarutbildningsnämnd har möte (se kalender på institutionens interna hemsida).

Inför varje uppföljning

Inför varje uppföljning ska underlagen/dokumenten sändas som pdf-fil till studierektor.

Originalen med doktorandens och handledarens underskrifter tas med till mötet/intervjun med forskarutbildningsnämnden (halvtids & slutuppföljning).

Undertecknande av dokument och arkivering

När uppföljningen godkänts och signerats av studierektor, skall uppföljningsdokumentet och den individuella studieplanen (ISP) undertecknas av prefekten.

Därefter ska doktoranden göra en pdf av undertecknade dokument, vilken sparas med övriga bilagor som en pdf-fil, innan originalen lämnas för arkivering vid kurssekretariatet.

Före disputation

Avhandlingsmanus skall granskas och godkännas av institutionens redaktionskommitté innan avhandlingen kan lämnas till tryck. Manuskriptet måste lämnas till redaktionskommittén senast tio veckor före disputation. När avhandlingen är tryckt skall doktoranden meddela studierektor tid och plats för disputationen.