Skogen, växthusgaserna och klimatförändringen - elever, lärare och forskare i samverkan

Senast ändrad: 09 december 2022
Några personer i en barrskog, foto.

Tiden som löper från att något nytt upptäcks inom forskningen till att det kommer i läroböcker eller undervisningen i gymnasieskolan är ganska lång. Detta gäller bland annat aktuella miljöproblem som klimatfrågan. Om elever, lärare och forskare samarbetar kan processen påskyndas.

Elever använde aktuell forskning för att förstå skogens kolbalans

Under åren 2006-2009 har ett samarbete växt fram mellan forskare vid SLU och lärare och elever från Platengymnasiet i Motala. Eleverna har fått använda sig av aktuell forskning och forskningstekniker när det gäller att förstå skogens kolbalans och hur denna balans påverkas av klimatet. Genom detta har de fått en större inblick i forskningen och de osäkerheter som finns. I elevernas projektarbeten har de utvecklat metoder för att undersöka koldioxidflöden i naturliga ekosystem. Dessa metoder har lärarna sedan kunnat använda inom andra kursmoment.

Under projektets gång har vi samlat erfarenheter om hur ett samarbete kan byggas upp, samtidigt som tips om litteratur laborationer och undervisningsmaterial har utvecklats.

Samverkan i flera länder

Samarbetet har skett inom EU-projektet ”Teacher-Scientist-Partnership: a tool for professional development”. Samverkan mellan gymnasieskolor och forskningsinstitut har inom detta projekt även pågått i Tyskland, Nederländerna och Italien. Den svenska delen av projektet har finansierats genom Socrates-programmet och Comenius 2.1 (Training of School Education Staff) och SLU.

Spara

Inspirationsmaterial för lärare

Demonstrationsförsök och laborationer

Övrigt