Piloter

Senast ändrad: 20 december 2021

Under året genomför projektet olika piloter för att undersöka både specifika tjänster och serviceutveckling generellt inom den skogliga sfären. Resultaten från dessa piloter presenteras i takt med att dessa blir klara samt bidra till det samlade kunskapsbidraget från projektet i sin helhet. Erfarenheterna och kunskapen från piloterna förmedlas i lite olika format, t.ex. webinars, videopresentationer och skrivet material, så håll utkik här på hemsidan och i våra sociala medier.

En mobiltelefon som hålls av en person i skogenApp för skoglig rekreation

Sverige

För att öka tillgängligheten och människors möjligheter att vistas i skogen kan olika typer av tekniska och moderna hjälpmedel spela en central roll. En smart telefon är något som de flesta bär med sig och är vana att använda. Denna kan därmed vara den optimala guiden till rekreation i skogen. Läs mer

En bänk i skogen vid en sjö Marknadsplats för skogsarrende 

Sverige

Skogar som en plats för rekreation och produktion av olika ekosystemtjänster har uppmärksammats under de senaste decennierna. Detta skapar möjligheter för att kommersialisera och marknadsföra fler tjänster och nyttogörande av skogar, utöver traditionellt virkesbruk. Läs mer

Flygande drönare med skog i bakgrunden Drönare

Sverige

Avståndet mellan skogsägare och deras fastigheter ökar. Ny teknik kan hjälpa till att överbrygga detta. Drönare har därför potentialen att bland annat kommunicera och följa upp olika skogliga åtgärder och därigenom föra skogsägaren närmre sin skog och de tjänster som beställs. Läs mer

Björksav tappas av i en glasburk Livsmedel och förädling  

Sverige

Utöver virke så kan skogen bidra med bland annat olika former av livsmedel. För att utveckla, förädla, distribuera och bygga en marknad för dessa krävs det kunskap kring dessa olika steg och utmaningar. Läs mer

 

 

 

 

Gul Postit-lapp med texten Co2 på en björkstam

Skogsbruksplan med kolbudget

Sverige

Skogens klimatnytta har diskuterat flitigt under de senaste åren och intresset för att bidra till en hållbar utveckling stiger. Olika typer av beslutsstöd kan möjliggöra detta. Ett av dessa är skogsbruksplanen utifrån vilken skogsägaren kan fatta beslut kring sin skog och hur den positivt kan bidra till klimatet. Läs mer

En börbar dator med skog i bakgrundenStudiecirkel på distans

Sverige

Skoglig kunskap utgör en viktig grund för beslut rörande den egna skogsfastigheten – inte minst för nyblivna skogsägare. Dock är mycket av de etablerade kanalerna för denna kunskap relativt traditionella och platsberoende. En lärplattformsbaserad studiecirkel utgör ett potentiellt forum för att nå en bredare grupp av skogsägare. Läs mer

Ett bord med ett anteckningsbok, en iPad och en krukväxtSkogsplan

Sverige

Att känna den egna skogen är en viktig förutsättning för beslutsfattande. Det innefattar både kunskapen om den egna fastigheten och det egna skogsägarskapets mål och ramar. Skapandet av en plan kan därmed ge ett viktigt stöd och en tydlig grund för framtida beslut. Läs mer

En kvinna står på en väg och blickar in mot en skogKundanpassad kommunikation

Finland

Den mer traditionella förståelsen av skogsägaren ifrågasätts i takt med att denna grupp blir mer heterogen. Att anpassa tjänster, produkter och kommunikation till olika kundgrupper blir därmed viktigare för att nå ut och utveckla företagande. Läs mer

SkogNaturvärdesanpassad skötsel

Finland

Efterfrågan av att skydda och utveckla olika typer av naturvärden i skogen ökar. Detta kräver både bredare och djupare kunskap baserat på effektiva skötselstrategier både sett till genomförandet men även relaterat till tjänsteutveckling. Läs mer

 

RS-Råd-500.jpg

 Utvecklad rådgivning

Finland

Nya krav, intressen och mål bland skogsägare ställer krav på en utveckling av den skogliga rådgivningen. Relationer, kunskap och kommunikationshjälpmedel är några aspekter som potentiellt är centrala för att utveckla en mer effektiv och anpassad rådgivning sett till olika grupper av skogsägare. Läs mer

Trädstam med ledmarkeringar Mentorskap

Finland

Låg skoglig kunskap utgör en utmaning för skogsägares beslutsfattande och tjänsteanvändning. Mentorskap utgör ett möjligt, personligt och relationellt sätt att utveckla denna kunskap och stärka upp besluts-fattande. Läs mer

Personer sitter vid bord och arbetar Studiecirkel

Finland

Traditionell kunskapsspridning och utbildningsinsatser har visat sig mindre effektiva i relation för skogsägare som inte har en direkt relation till skogsbruket. Här kan sociala interaktionen med andra skogsägare bidra till lärandet. Studiecirklar med fysiska träffar  kan fungera  som plattform för att utveckla kunskap bland nya skogsägare. Läs mer