Teknologi för animalie- och växtproduktion

Senast ändrad: 30 december 2018

Ämnesområdet teknologi omfattar forskning, samverkan och undervisning inom tekniska system inom både jordbruks- och trädgårdsnäringen.  Framförallt studeras samspelet mellan djur, växter, miljö och människor. Kunskapen om samspelet mellan teknik i byggnader eller maskiner och med den omgivning med djur, mark, växter, människor som tekniken verkar i är i fokus. Även hållbarhetsaspekten beaktas och systemstudier där miljöaspekter och klimatpåverkan analyseras ingår i ämnesområdet.

Ämnesområdets inriktning är på många sätt tudelad. Dels studeras olika byggnadstyper inom jordbruks- och trädgårdsnäringen utifrån materialval, byggnadsteknik, installationsval och planering. Dels är forskningen inriktad mot klimat-, energi- och miljöteknik, kretslopp och biomassa från jordbruket och dess samhörande maskinsystem.

Fokusområden:

Byggnader

Inom temat bedrivs forskning och undervisning avseende byggnader för landsbygdens produktion av livsmedel, dvs. avseende stallar, växthus och övriga produktionsbyggnader. Verksamheten syftar till en miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion.

  • Temat innefattar byggnadsteknik, material och installationer i byggnaderna och dess anpassning till djur, människor, växter och miljö.
  • En god luftkvalitet i byggnaderna med minimal förekomst av gaser, partiklar och smittämnen innefattas i temat liksom en begränsning av emissioner av ammoniak, växthusgaser, damm och lukt till omgivningen.
  • Säkra konstruktioner, golvens utformning, miljövänliga byggnadsmaterial med förnyelsebara råvaror och utformning av landsbygdens byggnader och dess inplacering i landskapet utgör delar av verksamheten.

Energi

Inom temat bedrivs forskning och undervisning avseende energi inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Verksamheten syftar till ökad konkurreskraft för näringen och minskad miljöbelastning.

  • Temat innefattar hushållning med energi och effektivisering av energins utnyttjande i byggnader och utnyttjande av förnybar energi.
  • Utformning av byggnadernas installationer är centrala i detta sammanhang. Hushållning med energi innefattar bl.a. energieffektiva installationer i system för klimatisering och avfuktning i växthus och belysning och mjölkkylning i stallar.
  • Inom temat studeras utnyttjande av restvärme och system med förnybar energi såsom solenergi, biogas och fasta biobränslen och då främst avseende frågeställningar och utformning i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Även system för t.ex. skörd och hantering av råvaror för förnybar energi ingår i temat.

Fältteknik

Institutionen bedriver forskning med fokus på ny och innovativ fältteknik. Ändrade användning av grödor och växtrester ställer krav på anpassad maskinteknik för att göra nya grödor och restprodukter tillgänglig, minska förluster, förbehandla biomassa för olika användningsområden samt effektivisera skörde- och logistiska moment för lägre energiförbrukning och bättre ekonomi.

Systemanalys

Institutionen bedriver forskning och undervisning med fokus på samspel mellan energi, miljö, teknik, ekonomi och utveckling av helhetssyn gällande de nämnda delarna.  Miljö-, energi-, och ekonomifrågor och deras samspel analyseras i ett regional, nationellt och globalt perspektiv. Vidare analyseras och värderas jordbrukets produktionssystem, efterskördsprocesser och energiomvandlingsprocesser.

Ett fokusområde är att analysera och utvärdera miljöeffekter vid utnyttjande av förnybara resurser och olika energiformer med inriktning på växtnäring, bördighet och växthusgasutsläpp. Ett annat fokusområde är att värdera energisystem, där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras. Ett tredje fokusområde är att studera strategier för förbättring av produktionssystem med hänsyn till deras ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Forskningsprojekt:

Avslutade

Teknologi för animalie- och växtproduktion
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se