Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar forskning, innovation, undervisning och samverkan inom tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena. Framförallt studeras samspelet mellan människor, djur, växter, miljöaspekter och klimatpåverkan i system för en hållbar och ekonomisk konkurrenskraftig produktion.

Inom ämnesområdet bedrivs mångvetenskaplig forskning med fokus på teknologisk utveckling av:

  • systemanalys för att förbättra produktionssystem inom lantbruk och trädgård inkluderande efterskördsprocesser och energiomvandlingsprocesser genom att kombinera olika systemverktyg (energibalanser, LCA, markkolssimuleringar, dynamisk modellering, näringsbalanser, tekno-ekonomiska studier, GIS-baserad data och inventering).
  • digitalisering för att förbättra produktionssystem genom användning av sensorteknik, kamerateknik, artificiell intelligens och datadrivet beslutsstöd.
  • byggnader och teknik för produktion av livsmedel, djur, foder, råvaror för energi- eller industriändamål dvs. avseende stallar, lager, växthus och övriga produktionsbyggnader. 
  • maskiner och teknik för växtproduktion för lantbruk och trädgård, minska insatser och förluster, förbehandla biomassa för olika användningsområden samt effektivisera skörde- och logistiska moment för lägre energiförbrukning och bättre ekonomi.

Fokusområden:

Systemanalys

Institutionen bedriver forskning och undervisning med fokus på samspel mellan energi, miljö, teknik, ekonomi och utveckling av helhetssyn gällande de nämnda delarna.  Miljö-, energi-, och ekonomifrågor och deras samspel analyseras i ett regional, nationellt och globalt perspektiv. Vidare analyseras och värderas jordbrukets produktionssystem, efterskördsprocesser och energiomvandlingsprocesser.

Ett fokusområde är att analysera och utvärdera miljöeffekter vid utnyttjande av förnybara resurser och olika energiformer med inriktning på växtnäring, bördighet och växthusgasutsläpp. Ett annat fokusområde är att värdera energisystem, där hela energikedjan från naturresurs till energitjänst studeras. Ett tredje fokusområde är att studera strategier för förbättring av produktionssystem med hänsyn till deras ekonomiska och miljömässiga hållbarhet.

Pågående projekt inom Systemanalys

Digitalisering

Inom temat bedrivs forskning och undervisning avseende digitalisering för lantbruket (framförallt animalie- och växtproduktion). Fokus är på digital infrastruktur, stora mängder data och beslutstöd som kan baseras på den samt effektiv tvärvetenskaplig kommunikation som krävs vid nya utvecklingsprojekt där olika intressenter är iblandade.

Verksamheten syftar på tillämpade och användarvänliga lösningar som stöder konkurrenskraftig produktion och effektiv ledning i olika branscher av lantbruket.

  • IoT [Internet of Things] lösningar för animalie- och växtproduktion: utveckling och utvärdering, samt ökad användarbarhet av insamlad data (effektiv lagring, analys och visualisering).
  • Validering och tillämpning av sensorteknik, samt principer kring ansvarsfull innovation.
  • Kompetensutveckling och utbildning för framtidens utmaningar kring digitalisering och integration av nya teknologiska lösningar.

Byggnader och teknik

Inom temat bedrivs forskning och undervisning avseende byggnader för landsbygdens produktion av livsmedel, dvs. avseende stallar, växthus och övriga produktionsbyggnader. Verksamheten syftar till en miljövänlig och ekonomiskt konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion.

  • Temat innefattar byggnadsteknik, material och installationer i byggnaderna och dess anpassning till djur, människor, växter och miljö.
  • En god luftkvalitet i byggnaderna med minimal förekomst av gaser, partiklar och smittämnen innefattas i temat liksom en begränsning av emissioner av ammoniak, växthusgaser, damm och lukt till omgivningen.
  • Säkra konstruktioner, golvens utformning, miljövänliga byggnadsmaterial med förnyelsebara råvaror och utformning av landsbygdens byggnader och dess inplacering i landskapet utgör delar av verksamheten.

Maskiner och teknik

Institutionen är ansvarig för kurser som inriktas mot växtproduktionens teknik inklusive ”post-harvest” på grundnivå  för främst Lantmästare och Trädgårdsingenjörer. Vår kompetens används i forskningsprojekt som arbetar med användning av flertalet grödor och skörderester för olika ändamål. Fokus är att hitta metoder, teknik och logistik som möjliggör en långsiktigt hållbar lösning.

Pågående projekt inom maskiner och teknik

Forskningsprojekt:

Avslutade

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion