Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalla

Senast ändrad: 18 januari 2024
grönska ovanifrån i närbild

Uddevallakonferensen arrangeras varje år i januari på Bohusgården i Uddevalla för konsulenter, rådgivare, lärare, säljpersonal, försöksledare och andra intressenter. Vi vill förmedla aktuell kunskap om växtodling som kan användas till utbildning och rådgivning i Västsverige. Programmet utarbetas i samråd med bland annat Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Försök i Väst.

Uddevallakonferensen arrangeras av SLU, Lanna forskningsstation vid institutionen för mark och miljö.

Program och dokumentation från Uddevallakonferensen 2023 och 2024.

Program och dokumentation 2020

Program

Programmet till Uddevallakonferensen 2020 kan laddas ned här (pdf)

Torsdag 9 januari

09.30
Samling och kaffe

10.00
Välkommen till Uddevalla 2020. Vädret 2019 och nyheter på SLU!
Lena Engström och Sofia Delin, SLU

10.15
Nya statusklassningen av vattendrag
Ragnar Lagergren, Enheten för vattenmiljö, Länsstyrelsen

10.35
Halmmängder från olika sorters havre/höstvete
Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet

10.55
Kort paus

11.05
N-effekt från flytgödsel. Påverkan av separering och surgörning?
Karin Andersson, SLU

11.25
Pågående SLU-projekt om handburna sensorer, drönare och satelliter
Kristin Piikki, Sandra Wolters, Mats Söderström, Karl Adler

12.00
Lunch

13.00
Reducerad bearbetning och direktsådd
Ararso Etana, SLU

13.20
Rötternas funktion och dess betydelse i växtproduktion
Tove Sundgren, Yara AB

13.40
Kort paus

13.50
Höga skördar och stor variation i markens kväveleverans – erfarenheter kring kvävegödsling 2019.
Ingemar Gruvaeus, YaraAB

14.10
Vart tog kvävet vägen 2019?
Helena Aronsson, SLU

14.30
Kväveeffektivitet beror inte bara på kväveform
Ingemar Gruvaeus, Yara AB

15.00
Kaffe

15.20
Jordbrukets klimatpåverkan på fältnivå
Dokument till presentationen
Kajsa Henryson, SLU

15.40
Framtidens mineralgödsel - fossilfri ammoniak och recirculation av växtnäring
Mogens Erlingsson/Gunilla Frostgård, Yara AB

16.00
Utvärdering av växtnäringsbalanser på Greppa Näringens gårdar
Emma Hjelm, Greppa näringen, Jordbruksverket

16:20
Vallsortprovning i konkurrens/N-strategier i blandvall (presentation)
Kvävegödsling och strategi till blandvall, L3-2311 (dokument)
Vallsortprovning i konkurrens (dokument)
Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

16.40
N-sensorn i vall - så här gör du i praktiken 
Knud Nissen, Yara AB

17.00
Avslutning

19.30
Middag

Fredag 10 januari

08.30
Inventering av nyttoinsekter på fälten på Uddetorp och Sötåsen (presentationen)
Dokument för presentationen
Hans Nilsson, Per‐Erik Larsson och Britt‐Marie Benjaminsson, VGR

08.50
Hur ofta vågar vi återkomma med olika baljväxtgrödor i växtföljden?
Mariann Wickström, Agroplantarum

09.10
Mjöldryga och kolvsjuka – två uppstickande sjukdomar 2019
Dokument till presentationen
Paula Persson, SLU

09.40
Kaffe

10.10
Resultat från fältförsök med bekämpning av bönsmyg i åkerböna 2019
Eva Mellqvist, Jordbruksverket

10.20
Hur påverkas åkerbönsutsädets grobarhet och skjutkraft av bönsmygens "hål" i bönorna? Angrepp av bönsmyg ‐ finns det sortskillnader?
Mariann Wikström, Agroplantarum

10.40
Rapsjordloppa på hösten i höstraps

11.10
Kort paus

11.20
Ogräs i oljeväxter/Tillväxtreglering i Höstraps
Albin Gunnarsson, Svensk raps

11.40
Aktuellt om tillväxtreglering i stråsäd
Lars Johansson, Jordbruksverket

12.00
Lunch

Moderator: Leif Johansson

13.00
Agersneglenes biologi og kontrol
Stine Slotsbo, Aarhus universitet

13.30
Effektiv kontroll av kvickrot med minskat näringsläckage – en anpassning till Integrerat växtskydd
Dokument till presentationen
Lars Andersson, SLU

14.00
Kort paus

14.10
Bekämpningsmedel i vattendrag, siffror från Västra götaland
Cecilia Nicklasson Wrande, Länsstyrelsen

14.30
Aktuellt inom kampanjen "Säkert växtskydd"
Agneta Sundgren, LRF

14.50
Hönshirs ett nytt problemogräs i våra trakter
Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet

15.10
Kaffe

Program och dokumentation 2019

Torsdag 10 januari

09.30         SAMLING KAFFE
10.00 Välkommen till Uddevalla 2019. Vädret 2018 - Lena Engström/Sofia Delin SLU
10.15 Kvävestrategier och kväveformer i höstvete L3-2300, 2016-2018 - Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skara
10.35 Flytande eller fast gödning? - Ingemar Gruvaeus, Yara AB
11.05 Sortförsök i höstvete med olika kvävenivåer 2016-2018 - Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skara
11.25 Proteinprognos i maltkorn/höstvete, resultat från 2017-2018 - Thomas Börjesson, Agroväst
12.00 LUNCH
13.00 Skördepotentialen inom fält 2015-2017, med och utan bevattning - Bo Stenberg, SLU
13.20 Tillskottsbevattning till spannmål 2017 - 2018 - Ingrid Wesström, SLU
13.50 Regler för bevattning - Mats Rydgård, Länsstyrelsen Västra Götaland
14.10 Modelling the effects of low precipitation on cereals in Sweden - Marcos Lana/Göran Bergkvist, SLU
14.30 Odla din mellangröda rätt så det inte blir fel! - Marcus Willert, Hushållningssällskapet Kristianstad
15.00 KAFFE
15.20 Resultat från vallsort-provning - Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
15.40 Lustgasemissioner vid olika gödselbehandlingar på Lanna - Magdalena Wallman, Göteborgs Universitet
16.00 Placering av köttmjölpellets i havre och höstraps - Sofia Delin/Lena Engström SLU
16:20 Fosforeffekter i maltkornstävlingen och i försök. - Ingemar Gruvaeus, Yara AB
16.40 Restkväve i marken vid skörd 2018 - Maria Stenberg, Jordbruksverket
17.00 Avslutning
19.30 Middag


Fredag 11 januari

08.30      Följ växtskadegöraren digitalt under säsongen - Robert Dinwiddie, Jordbruksverket
08.50 Nygammal inventering av cystnematoder i Västergötland - Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skara
09.10 Kan Brassica växter hämma ärtrotröta? - Paula Persson, SLU
09.30 KAFFE
10.00 Klumprotsjuka, spridningsrisker med mellangrödor/ogräs - Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet Örebro
10.20 Förekomst av fusariumtoxiner och svampar i spannmål 2004-2018 - Ida Karlsson, SLU
10.40 Varningssystem för svampbekämpning i stråsäd och effekter under torra år - Björn Andersson, SLU
11.00 Kort paus
11.10 Inventeringar av insekter i höstraps, Lars Johansson, Jordbruksverket
11.20 Varför så mycket insektsskador i höstraps 2018? - Christer Nilsson
12.00 LUNCH
13.00 Hur går det med integrerat växtskydd? - Lina Norrlund/Maria Barrestig, Jordbruksverket
13.30 Ogräs i höstraps. Efterverkan av herbicider vid rapssådd - Albin Gunnarsson, Svensk raps
13.50 Kort paus
14.00 Vad händer om glyfosat försvinner? - Leif Johansson, Jordbruksverket
14.25 Flyghavre - ett växande problem! - Jannicke Hellberg, Länsstyrelsen
14.45 Kvävegivans effekt på proteinet i gräsvall, 2015 och 2016 - Elisabet Nadeau, SLU
15.00 Kaffe

Program och dokumentation 2018

Torsdag 11 januari

09.30 SAMLING KAFFE
10.00 Inledning och aktuellt från SLU Skara och Lanna, Sofia Delin, SLU
10.15 Aktuellt från regionala försöksverksamheten med axplock av aktuella försöksresultat, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet
10.30 Underhåll av öppna diken, Jenny Johansson, Jordbruksverket
10.55 KORT PAUS
11.05 Rådgivning i en föränderlig värld – utmaningar o möjligheter! Christina Lundström
11.25 Plus och minus med strukturkalkning, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
12.00 LUNCH
13.00 Fungicider  ‐  idag och framtidsutsikter, Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet
13.30 Åkerbönor – erfarenheter från fler fall med mögelangripna baljor, Eva Mellqvist, Jordbruksverket
13.45 KORT PAUS
13.55 Nya växtskyddslagstiftningen – vad betyder det för mig? Karin Nordin, Jordbruksverket
14.15 Hur gör vi en säker riskbedömning för bomullsmögel? Ann ‐ Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet
14.30 Resultat från resistensundersökningar 2017 – rapsbaggar och blygrå rapsvivel, Lovisa Eriksson, Jordbruksverket
15.00 KAFFE
15.30 Beståndsuppbyggnad och tillväxtreglering i stråsäd, Lars Johansson, Jordbruksverket och Erik Jönsson, Hushållningssällskapet
16.00 KORT PAUS
16.10 Mikronäringsämnen – effekt av gödslingsstrategier och markegenskaper, Karin Hamnér, SLU
16:40 Tillväxt Trädgård Väst ‐ en regional satsning för att öka produktionen av trädgårdsgrödor i Västsverige Gunilla Nordberg, Tillväxt Trädgård Väst
17.00 AVSLUTNING
19.30        Middag


Fredag 12 januari

08.30 Kan åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden motverka skadeangrepp av insekter? Ola Lundin, SLU
09.00 Försenade ogräsbekämpningar i höstvete, vad kostar det? Leif Johansson, Jordbruksverket
09.20 KAFFE
9.50 Tre år med nollrutor, David Flod, Hushållningssällskapet
10.15 Utlakning av kväve och fosfor i Västra Götaland, Lisbet Norberg, SLU
10.35 Årsmån och skördeutveckling. Påverkan på kvävebehov. Reflektioner från försöksdata och statistik, Ingemar Gruvaeus, Yara
11.00 Kort paus
11.10 Lustgasemissioner och IPCC,  Åsa Kasimir, Göteborgs Universitet
11.40 Eurofins nya analyskoncept  ‐  en holländsk variant av markkartering med rådgivning, Björn Gustavsson, Eurofins
12.00 LUNCH
13.00 Utmaningar med direktsådd i kallt och fuktigt klimat  ‐ erfarenheter från Danmark, Søren Ilsøe
13.35 Erfarenheter av direktsådd under Västsvenska förhållanden Per Sahlberg, Ulf Hallén, Mattias Franzon, Per ‐ Erik Andersson
13.50 Svenska försök med direktsådd  ‐  vad kan och vill vi få ut av försöksresultaten? Åsa Myrbeck, SLU
14.10 Diskussion kring direktsådd
14.20        KORT PAUS
14.30 Grundläggande om gräsogräs och aktuellt om hönshirs, råttsvingel och renkavle, Lars Andersson, SLU
15.00 KAFFE

Program och dokumentation 2017

Torsdag 12 januari
 
09.30 SAMLING KAFFE
10.00 Inledning och aktuellt från SLU Skara och Lanna,  Sofia Delin, SLU
10.15 Aktuellt från regionala försöksverksamheten, Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet
10.30 Variera utsädesmängden efter jordartskartan, Johanna Wetterlind/Oskar Gustavsson, SLU
10.50 Direktsådd i de långliggande jordbearbetningsförsöken, Elsa Lagerquist, SLU
11.05 Grund vårbearbetning till småfröiga grödor för bättre vattenhushållning, Åsa Myrbeck, SLU
11.20 KORT PAUS
11.30 Baljväxter till humankonsumtion, Per Modig, HIR Skåne
12.00 LUNCH
13.00 I huvudet på en växtförädlare, Tina Henriksson, Lantmännen
13.30 Beståndsuppbyggnad i höstvete – har vi nytta av sorttypning? Nils Yngveson, HIR Skåne
14.10 KORT PAUS
14.15 Kanteffekter i sortförsöken, Ingemar Gruvaeus, Yara
14.25 Hur reagerar olika höstvetesorter på kvävegödsling? Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet
14.40 Nya kväverekommendationer från Jordbuksverket och Yara, Maria Stenberg, Jordbruksverket och Ingemar Gruvaeus, Yara
15.00 KAFFE
15.30 Fasta körspår, Lena Holm, SLU
15.55 Vallfröblandningar med ökad klöverandel, Ola Hallin, Hushållningssällskapet
16.15 Proteinkvalitet i vall, Elisabet Nadeau, SLU & Hushållningssällskapet
16:40 Kaliumgödsling till vall - vad säger de gamla försöken? Ingemar Gruvaeus, Yara
17.00 AVSLUTNING
  Gemensam middag på kvällen

 

Fredag 13 januari
 
08.30 Bönsmyg, Robert Dinwiddie, Jordbruksverket
8.50 Tillväxtreglering i stråsäd, Lars Johansson, Jordbruksverket
09.10 Herbicidresistens hos ogräs - hur man ska tänka med olika verkningsmekanismer, Leif Johansson, Jordbruksverket
09.30 KAFFE
10.00 Nytt kring spruttester, Johan Wahlander, Jordbruksverket
10.20 Vad händer med glyfosaten? Peter Bergkvist, KemI
10.40 Svenskt Växtskydds syn på framtidens växtskydd, Ida Björling, Svenskt Växtskydd
11.10 KORT PAUS
11.20 Bekämpningsmedel i vattendragen, Gustaf Boström, SLU
11.40 Raps - vad kan vi lära oss från rapsmästaren och årets rapsförsök? Albin Gunnarsson, Sveriges Frö och Oljeväxtodlare
12.00 LUNCH
13.00 EUs vattendirektiv – vad händer nu? Markus Hoffmann, LRF
13.20 Platsspecifika åtgärder mot fosforläckage med GREPPAs fosforkampanj, Johan Malgeryd, Jordbruksverket
13.50 Utlakning efter fastgödselspridning inför vårsådd, Sofia Delin, SLU
14.05 KORT PAUS
14.15 Ny metod för att studera rötter, Ulf Axelson, Hushållningssällskapet
14.30 Eurofins nya analyskoncept - en holländsk variant av markkartering med rådgivning, Björn Gustavsson, Eurofins
14.45 Aktuellt inom landsbygdsprogrammet inom området Minskad klimatpåverkan och förnybar energi, Anna Hagerberg, Jordbruksverket
15.00 KAFFE

Program och dokumentation 2016

Torsdag 14 januari

09.30             SAMLING KAFFE
10.00 Inledning - Sofia Delin, SLU
10.10 Aktuellt från SLU i Skara: Regional satsning för att stärka forskning, utveckling och kunskapsöverföring kring precisionsodling -Bo Stenberg, SLU
10.30 Aktuellt från regionala försöksverksamheten - Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet
10.40 SLF:s nya modell för Sverigeförsöken - Christian Nyrén, SLF
11.00 VERA - Jordbruksverkets nya beräkningsverktyg för rådgivare - Maria Stenberg, Jordbruksverket
11.15  KORT PAUS
11.20 Vattendirektivet – konsekvenser för lantbruket - Jens Mentzer, Länsstyrelsen
11.35 Nya Miljöstöd - Louise Christensson, Länsstyrelsen
11.55 Regionens klimatanpassningsstrategi – vad kommer den att betyda för jordbruket och rådgivningen? - Fredrik Fredriksson, Länsstyrelsen
12.15  LUNCH
13.15 Lusern på fler jordar – avkastning och fodervärde jämfört med rödklöver - Elisabet Nadeau, SLU/ Hushållningssällskapet
13.50 Protein i vallen - effekt av förtorkning och ensilering - Elisabet Nadeau, SLU/ Hushållningssällskapet
14.15  KORT PAUS
14.25 Åkerböna – aktuellt från JTI angående mognad, värmebehandling och humankonsumtion - Gunnar Lundin, JTI
15:00 Åkerbönans låga anspråk på växtnäring - resultat från 3 år - Anna-Karin Krijger, Huhållningssällskapet
15.15 KAFFE
15.45 Såtidpunkt för raps - så påverkas kväveutlakningen - Lena Engström, SLU
16.00 Rådgivarens erfarenheter av nollrutor för anpassning av kvävegödsling till höstvete - Erik Jönsson, Hushållningssällskapet
16.20 Alternativ metod att använda nollrutorna - Mattias Andersson
16:25 Kväveoptimering till höstvete, slutsatser av 3 års försök - Gunilla Frostgård, YARA
16:45 Kväveoptimering till maltkorn - strategier - Ingemar Gruvaeus, YARA
17.00 AVSLUTNING
Gemensam middag på kvällen


Fredag 15 januari

08.30             Insekter i höstraps under hösten - Lars Johansson, Jordbruksverket
8.50 Gulrost - hur bekämpar vi ett rörligt mål? - Cecilia Lerenius, Jordbruksverket
09.10 Fusariumförsök i Västsverige – slutrapport av tre års försök - Björn Roland, Hushållningssällskapet
09.30 KAFFE
10.00 Renkavle och åkerven - hur bekämpar vi och stoppar spridningen? - Per Widén, Jordbruksverket
10.20 Hur kan vi förbättra spruttekniken för att nå ett bättre resultat? - Christer Johansson, Jordbruksverket
10.40 Svampbehandling och skördetidpunkt i raps - Albin Gunnarsson, Sveriges frö- och oljeväxtodlare
11.00 KORT PAUS
11.10 Sniglars biologi - Ted von Proschwitz, Naturhistoriska muséet
11.45 Fem sniglar är fler än fyra rapsplantor - Ulf Axelson, Hushållningssällskapet
12.05 LUNCH

13.05
Radhackning och radsprutning - funkar det? - Anneli Lundkvist, SLU
13.35 Få koll på fältet med Lantbruk.se - Johan Martinsson, Dataväxt
13.50 KORT PAUS 
14.00 Rapstät växtföljd sänker skörden - Lena Engström, SLU
14.20 Odling av resistenta sorter på klumprotsinfekterad jord - Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet
14.40 Biologiska markkartering av jordburna patogener  – möjligheter idag och imorgon - Anders Jonsson, JTI
15.00 KAFFE

Program och dokumentation 2015

Torsdag 15 januari
09.30 SAMLING KAFFE
10.00 Inledning - Johan Roland, Institutionen för mark och miljö, SLU Lanna/Skara
10.10 Det nya förgröningsstödet och gårdsstödet  - Lars Hansson, Jordbruksverket, Jönköping
10.40 Ekologisk potatis - kvalitet, marknad - Katarina Holstmark, Jordbruksverket, Skara
11.00 KORT PAUS
11.10 Vallfröodling, aktuella försöksresultat - Gunilla Larsson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
11.35 Vallfröblandningar för breddat skördefönster - Nilla Nilsdotter-Linde, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala
12.00 LUNCH
13.10 Olika sorter av åkerböna som foder till gris - innehåll av tanniner m.m. - Maria Neil, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU Uppsala
13.35 Hållbarhetsdirektivet och IPM - Agneta Sundgren, Jordbruksverket, Jönköping
14.05 KORT PAUS
14.15 Cofoten 2, nytt program för växtnäringsbalanser och klimatberäkning - Maria Stenberg, Jordbruksverket, Skara
14.35 Organiska gödselmedel i höstvete och havre - Sofia Delin, Lena Engström, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
15.00 KAFFE
15.30 Precisionsgödsling med hjälp av satellitbilder - Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg
15.55 Vad kan vi lära av vetetävlingen? - Ingemar Gruvaeus, Yara
16.20 KORT PAUS
16.30 Höstvetets avkastning - Göran Bergkvist, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala
17.00 AVSLUTNING
  Gemensam middag på kvällen
 
Fredag 16 januari
08.30 Aktuella växtskyddsfrågor - Lars Johansson, Jordbruksverket, Skara
08.55 Fusarium och mögelgifter i halm - Per Häggblom, Statens veterinärmedicinska anstalt
09.20 Aktuellt om ogräsförsök - Per-Erik Larsson, Jordbruksverket, Skara
09.40 KAFFE
10.15 Gräsogräs - förebyggande åtgärder och kontrollmöjlighet - Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala
10.40 Vad gör vi utan vårraps? - Albin Gunnarson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
11.10 Kålfluga - en ny skadegörare i raps - Cecilia Lerenius, Jordbruksverket, Skara
11.25 KORT PAUS
11.40 Bekämpning av rapsbaggar och resistensfrågor - Barbara Ekbom, Institutionen för ekologi, SLU Uppsala
12.10 LUNCH
13.25 Odlingens roll i en hållbar livsmedelssektor - ett helhetsperspektiv - Ulf Sonesson, SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
13.55 KORT PAUS
14.05 Kväveeffektiv jordbearbetning - resultat av 10 års forskning - Åsa Myrbeck, Institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala
14.25 Jord- och fosfortransport i fält med skyddszoner - Ararso Etana, Institutionen för mark och miljö, SLU Uppsala
14.45 Avslutning - Johan Roland, Institutionen för mark och miljö, SLU Lanna/Skara
15.00 KAFFE

Spara

Program och dokumentation 2014

Torsdag 9 januari
09.30 SAMLING KAFFE
10.00 Inledning - Johan Roland, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara/Lanna
10.10 Aktuellt från Sverigeförsöken - Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet Skaraborg
10.20 LEAN i lantbruket - Alexander Agerberg, Hushållningssällskapet Väst
10.45 Förbättrad etablering av lusern - Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg
11.05 KORT PAUS
11.15 Rödklöversorters konkurrensförmåga i samodling med rörsvingel eller engelskt rajgräs - Ola Hallin, Rådgivarna Sjuhärad
11.35 Hållbarhetsdirektivet, IPM - Agneta Sundgren, Jordbruksverket, Jönköping
12.05 New Advisers - ett EU-projekt om rådgivarens roll med IPM - Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst
12.20 LUNCH
13.30 Färre växtskyddsmedel - hur klarar vi utmaningen? - Carina Carlsson Ross, Cecilia Lerenius, Jordbruksverket, Jönköping, Skara
14.00 Detaljerade jordartskartor med fjärranalys - Mats Söderström, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
14.20 KORT PAUS
14.30 Surgörning av flyt- och biogödsel ger bättre kväveeffekt - Kjell Gustafsson, Agroväst
14.45 Möjligheter att anpassa kvävegödslingen efter behovet - Gunilla Frostgård, Yara och Ingemar Gruvaeus, Lantmännen
15.20 KAFFE
15.50 Teknik för att optimera kvävegivan till maltkorn - C-G Pettersson & Knud Nissen, Lantmännen
16.10 NPK i höstraps - Carl-Magnus Olsson, Yara
16.30 Aktuellt från gödselmarknaden - Mogens Erlingson, Yara
17.00 AVSLUTNING
  Gemensam middag på kvällen med Yara som värd 
 
Fredag 10 januari
08.30 Så ser växtodlingen ut år 2063 - Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg
09.00 BioSoM - Biologisk markkartering går vidare i fas II - Anders Jonsson, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
  Klumprotsjuka - ett ständigt hot mot svensk oljeväxtodling - Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
  Rotröta i klöver - Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara och Charlotta Almquist, Eurofins/ Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
09.40 KAFFE
10.10 Kålmal
    -  erfarenheter från väst, försök i Svea och ÖSF - Lars Johansson, Jordbruksverket, Skara
     - biologi och utländska erfarenheter - Albin Gunnarson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
10.40 Våroljeväxter - är det möjligt utan neonikotinoider? - Albin Gunnarson, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
11.00 KORT PAUS
11.10 Säkrad utsädeskvalitet med skjutkraftstester - Per Widén, Lantmännen BioAgri AB
  - skjutkraftstester - ett redskap för IPM-säkrad utsädesbehandling
  - sundhetsanalysens koppling till grobarhet och skjutkraft
  - erfarenheter från försök i klimatkammare och fält
11.35 Möjliga spridningsvägar för Fusarium i stråsäd - och vad betyder utsädessmittan? - Paula Persson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala
12.00 DON-projekt 2013 – har vi lärt oss något mer? - Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg
12.15 LUNCH
13.20 Senaste nytt om herbicidresistens - Anders TS Nilsson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp
13.40 Integrerad ogräsbekämpning - Anders TS Nilsson, Biosystem och teknologi, SLU Alnarp
14.00 KORT PAUS
14.10 Aktuella ogräsförsök - Per-Erik Larsson, Jordbrukverket, Skara
14.30 Kort om aktuella projekt från SLU Skara
  - Tredimensionell markkartering med sensorer -  Johanna Wetterlind, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
  - Effektiv jordartskartering med nära infraröd spektroskopi -  Johanna Wetterlind, Institutionen för mark och miljö, SLU Skara
15.00 AVSLUTNING  KAFFE

Kontaktinformation

Lena.Engstrom@slu.se, 0511-67141