Projekt 2008

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Forsknings- och utvecklingsprojekt 2008. Korta FoU-rapporter om forskning som bedrevs vid Pom under 2008:

Genetisk diversitet i pepparrot

Projektets mål är att sammanställa uppnådda resultat från studier av den genetiska diversiteten i den svenska samlingen av pepparrot. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidsskrifter samt att göras tillgängliga på NGBs och Poms hemsidor. Pepparrot kan verka som en modellväxt då det gäller presentation av beskivningsresultat samt hur vegetativt förökat material kan presenteras i Poms databaser.

Slutrapport (pdf)

 

Genetisk variation hos kulturrosor anpassade för svenskt klimat (fortsättning)

För att underlätta identifierings- och klassificeringsarbetet vid POMs rikstäckande inventering av svenska kulturrosor som inleddes 2005 lades under 2007 grunden till en DNA-databas (referens-databas) för äldre kända kulturrosor. Detta har gjorts genom att ta fram så kallade DNA-profiler med hjälp av mikrosatellit-analyser av 160 kända arter och sorter från Fredriksdals Rosarium, Helsingborg.

De rosor (genotyper) som inte kan identifieras direkt vid inventeringarna samlas kontinuerligt in i form av rotskott och planteras i en provodling i Fredriksdals Friluftsmuseum, Helsingborg. Denna plantering påbörjades hösten 2006 och planeras att fortsätta tills inventeringarna slutförts 2010. Då inventeringen är avslutad beräknas totalt cirka 1200 okända genotyper ha inkommit till Fredriksdal.

Andra steget i projektet innebär att DNA-profiler tas fram med samma metodik för de genotyper som vid inventeringarna visar sig omöjliga att bestämma med enbart morfologiska metoder. I många fall - när de morfologiska skillnaderna är små - är DNA-data från de enskilda plantorna till mycket god hjälp vid identifieringen. Bladmaterial till DNA-extraktionerna hämtas från provodlingarna på Fredriksdal.

Detta arbete startade under 2008 och DNA-profilerna från de första 220 okända genotyperna jämfördes i ett dendrogram (släktträd) med de i referenssamlingen kända sorternas DNA-profiler för sortbestämning eller åtminstone bestämning till sortgrupp.

 

Fortsatt identifiering av päronsorter med hjälp av DNA-markörer

Under 2008 påbörjades sortidentifiering av 51 päronsorter, från Balsgårds samlingar samt från olika klonarkiv.

Delrapport (pdf) 

 

DNA-kartläggning av svenska mandatsorter av äpple

Under år 2008 fortsatte vi påbörjat år 2007 arbete med DNA-kartläggning av äpplesortsamlingar i flera klonarkiv. Analyserna utfördes på Balsgård och på Malmö akademiska sjukhuset.


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92