Poms ansvar och verksamhet

Senast ändrad: 29 september 2023

Konventionen om biologisk mångfald trädde i kraft 1993. Det ledde till att FN:s organ för livsmedel och jordbruk FAO arbetade fram en särskild handlingsplan för växtgenetiska resurser.

Syftet med planen, som antogs 1996, är att världens länder tillsammans ska säkra livsmedelssäkerheten för framtiden. Arbetet följs regelbundet upp och stäms av mot ett antal indikatorer. Ungefär vart tionde år uppdateras planen utifrån de uppnådda resultaten.

Det är framför allt fyra områden som är i fokus:

  • bevarande av växter (frö, plantor) i olika genbanker, s.k. ex situ-bevarande
  • bevarande av växter i naturen, s. k. in situ-bevarande
  • hållbar användning, och
  • byggande av institutionell och mänsklig förmåga (utbildning, IT-system, osv.)

Ett centralt verktyg för att uppfylla FAO:s plan har varit att utveckla nationella program. Pom är ett exempel på sådant. Programmet är också ett led i att uppfylla miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för att miljömålet ska uppfyllas, och SLU svarar för det konkreta arbetet. 

Verksamheten inom Pom för perioden 2021-2025 finns beskriven i Jordbruksverkets rapport 2019:25 (se längre ned på sidan). Programmet omfattar 20 mål och sammanlagt 53 åtgärder. Genomförandet följs årligen upp av programmets referensgrupp. 

Poms ansvar och verksamhet


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64