Forskning och undervisning

Senast ändrad: 15 september 2022
Svartvit illustration som bland annat visar ett förstoringsglas och en man som sitter på huk vid en växt.

Forskning om vår odlade mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja den på ett bra sätt. Forskning och utveckling samt utbildning och information avseende den odlade mångfalden är viktiga aktiviteter för Pom. Det är dock andra aktörerna som i första hand finansierar det som görs. De flesta universitet har biologikurser och kurser i genetik på ett mer allmänt plan. Nedan kommer exempel på andra verksamheter som anknyter till Pom.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet är kanske det universitet som mest förknippas med Pom. Här pågår både undervisning och forskning. En viss utbildning om odlad mångfald ingår i grundutbildningarna men annars får man leta inom olika program och hålla utkik efter intressanta kurser.

Forskning om odlad mångfald görs indirekt under olika områden. Ett exempel är forskning om Baljväxter för hållbara livsmedelssystem. Ett annat är Växtförädling Hortikultur som har särskilt fokus på frukt och bär. Vid Institutionen för stad och land avslutades nyss projektet Svensk trädgårdshistoria.

Vid Institutionen för växtförädling arbetar man också med frukt- och bärförädling.

SLU driver också Grogrund som ska säkra tillgången på växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Stockholms universitet

Förutom inom genetiken så genomför Stockholms universitet projekt där trädgård och kulturväxternas historia undersöks. Vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur arbetar forskare med historiska projekt om kulturväxter och trädgårdsarkeologi. Ett exempel på är projektet är Biodiversitet i odlade växter under 1600-talets agrarkris.

Bergianska trädgården i Stockholm är också en del av Stockholms universitet.

Forum för trädgårdshistorisk forskning

Forum för trädgårdshistorisk forskning är en förening och en tvärvetenskaplig sammanslutning av forskare, forskarstuderande och praktiker inom olika yrkeskategorier som har en inriktning mot, och ett stort engagemang för, trädgårdshistoriska frågor.

Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet arbetar bland annat med vård och utveckling av kulturmiljön. Här ingår att bevara trädgårdar och dokumentera hantverksmetoder. Främst arbetas med trädgård i Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Kunskapen om Pom och äldre växtmaterial sprids via kurser och lärare. Främst handlar det om rätt växtmaterial i historiska miljöer.

Örebro universitet

På Örebro universitet finns en annan ingång till mångfalden. I Grythyttan forskar man om våra historiska växters användbarhet i mat och om sensorik. Att kunna beskriva och dokumentera olika köksväxtsorters smak är till nytta för Pom och användbarheten av vår odlade mångfald.

Ett exempel på projekt som kopplar till odlad mångfald är Utveckling av gastronomisk design baserat på odlad mångfald.

Färgillustration av iris.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64