Medlemmar i Referensgruppen för odlad mångfald

Senast ändrad: 02 april 2023

Nyfiken på medlemmarna i Referensgruppen för odlad mångfald? Varför antog de uppdraget? Hur menar de att man bäst bevarar och nyttjar odlad mångfald? Vad anser de vara det största hotet mot den odlade mångfalden? Har de någon speciell fråga som de vill driva i referensgruppen? Här presenterar fyra av medlemmarna sig själva:

Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen

Sanna Black-Samuelsson, SkogsstyrelsenJag heter Sanna Black-Samuelsson och är skogsgenetiker på Skogsstyrelsen. Jag arbetar med nationella och internationella frågor som rör skogsträdens genetik.

Det är givande och informativt att följa arbetet i Pom. Tydligt är att det både finns skillnader och likheter i frågor som rör bevarande och brukande av växt- och skogsgenetiska resurser.

Skillnaderna beror bland annat på skogsträdens långa omloppstider. Hos gran och tall är de runt 70 till 80 år längre än hos en ettårig gröda. Under sin livstid ska träden stå pall för olika förändringar i miljön, därför måste skogsträdsförädlingen värna om den genetiska variationen. Mest förädling i Sverige sker på gran och tall, där är man inne på den tredje förädlingsgenerationen. Skogsodling sker oftast på arter, till skillnad från jordbruket där man ofta odlar varieteter, sorter och kloner. Överlag är den genetiska variationen ofta hög hos skogsträden eftersom genflödet, särskilt hos vindpollinerade trädslag, är både stort och okontrollerat.

Det finns också stora likheter mellan växt- och skogsgenetiska resurser. En sådan är betydelsen av att bevara genetisk variation. En fråga som jag särskilt gärna vill samverka om och driva i Pom är att in situ bevara växtgenetiska resurser. Då bevarar man växterna direkt på växtplatsen, exempelvis i skyddade områden. En fördel med detta "dynamiska" genbevarande är att växterna skyddas för evigt, samtidigt som man säkerställer deras genetiska och ekologiska utveckling och anpassning till sin miljö. Att bevara genetisk variation, arter och ekosystem i ett och samma områdesskydd är mycket resurseffektivt. Att det fungerar i praktiken vet jag, eftersom Skogsstyrelsen har det arbetssättet i biotopskyddsområden.

Jag är imponerad av det omfattande och mångsidiga arbete som man hittills har åstadkommit i Pom. Pågående arbete som bland annat rör bevarande, brukande, forskning och samarbete kring växtgenetiska resurser, är alla angelägna frågor för den odlade mångfalden.​

Bo Gertsson, Lantmännen Lantbruk

Färgfoto av Bo Gertsson. Bo Gertsson syns i förgrunden. I bakgrunden ses en åker med blommande raps. Jag heter Bo Gertsson och är gruppchef inom växtförädlingen på Lantmännen Lantbruk i Svalöv. Jag har arbetat med växtförädling under hela mitt yrkesverksamma liv, och ansvarar nu bland annat för Salixförädling, vår produktportfölj i höstraps och har ett övergripande ansvar för förädlingsstationerna i Lännäs, Ångermanland och Emmeloord, Nederländerna.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs gemensamt av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Inom växtförädling har vi ett ansvar att förse det svenska lantbruket med de bästa sorterna. Vi har egen förädling av höst- och vårvete, havre, rågvete, tidigt vårkorn, vårraps, vallväxter, potatis och Salix.

Förädlingsmaterialet av Salix, korgvide, är idag inriktat på produktion av biomassa till värmeverk, men innehåller en stor variation i olika egenskaper. Lantmännen upprätthåller klonarkivet i Salix på två lokaler, Svalöv och Lännäs. Det är ett privatägt klonmaterial, men kompletterar Sveriges nationella genbank med Salixkloner.

I växtförädling är en genetisk variation en förutsättning, och det är därför viktigt att den odlade mångfalden kan dokumenteras och bevaras för framtiden. Med denna bakgrund är det naturligt att det framförallt är den odlade mångfalden av kulturväxter som är av särskilt intresse för mig. Jag vill också gärna se att mer resurser kan användas till att beskriva och dokumentera det insamlade materialet.

Inom växtförädlingen har vi mycket kontakt med NordGen och deltar i referensgrupper och olika projekt. NordGen har hjälpt till med att förse våra förädlingsprogram med genetisk variation både från den egna samlingen och genom kontakter med andra genbanker. Lantmännen å andra sidan har kompetens och resurser för att hjälpa till med förökning av bevarade accessioner. Våra vallfröexperter i Lännäs hjälper för närvarande till med förökningar åt NordGen.

 

Kontaktuppgifter:

Lantmännen Lantbruk
Växtförädling

Telefon: +46 10 55 61 638
Mobil: +46 70 201 30 31
E-mail: bo.gertsson@lantmannen.com

Besöksadress: Onsjövägen 13
Postadress: Lantmännen Lantbruk 268 81 Svalöv

Web: lantmannen.com

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens Riksorganisation

Ulf Nilsson, FORJag heter Ulf Nilsson och är utbildad hortonom med stort intresse för trädgårdsodling och natur. Uppvuxen på landsbygden i södra Sverige och började tidigt jobba i familjens handelsträdgård. Bor nu med familj i norra Stockholm.

Den ena halvan av min arbetstid är vigd åt att vara sekreterare på Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR)*. I mina arbetsuppgifter ingår bland medverkan i olika referensgrupper och lyfta frågor som är av intresse för Sveriges fritidsodlare. Vi på FOR jobbar också mycket med samla och förmedla information och nya forskningsrön till våra medlemmar och allmänheten.

Jag är även trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet där jag ger råd till våra medlemmar och ansvarar för miljödiplomering av koloniområde. 

*FOR är en partipolitiskt obunden paraplyorganisation för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning mot fritidsodling. Organisationen bildades 1989 och består i dag av 18 medlemsorganisationer som tillsammans har över 75 000 medlemmar.

Äldre trädgårdsväxter kan vara en viktig tillgång inför framtiden. För fritidsodlingen är det därför viktigt att äldre trädgårdsväxter inventeras, beskrivs och bevaras, men även att insamlat växtmaterial i framtiden kan förökas och saluföras med beaktande av både sorträttsfrågor och konsumentintressen. Vi hoppas att genom vår medverkan i referensgruppen aktivt kunna stödja Poms viktiga arbete.

Många av FOR:s medlemsföreningar (t ex Sesam, Svenska Rosensällskapet) har sen starten samarbetat med Pom vid insamlingar och bestämning av växtmaterial. Ett samarbete som varit väldigt givande. 

Vi har också ett nära samarbete med Pom gällande Nordiska Trädgårdar som är Nordens största trädgårdsmässa med 60 000 besökare. Här delar FOR och Pom monteryta i ett väldigt framgångsrikt samarbete.

FOR samarbetar även med SLU i många andra frågor.

Vi ser gärna nya samarbeten framöver. Till exempel hur växtmaterial ska bli mer tillgängligt för konsumenter och ökad information om växterna i våra medlemstidningar. Det kan också röra sig om provodlingar av intressant växtmaterial på olika platser i landet

Bevarande och nyttjande av den odlade mångfalden görs bäst genom att gamla kulturväxterna odlas aktivt på många platser i landet. Därmed bibehålls både odlingskunskap, kultur och ett levande växtmaterial.

Ur ett större perspektiv är det den ständigt pågående rationaliseringen av lantbruket där ett fåtal högavkastande sorter dominerar i monokulturodling som utgör det största hotet mot den odlade mångfalden. Sorter som sällan är optimalt anpassade till det nordiska klimatet. Vi ser även att en fortsatt utveckling bland förädlingsföretag är att de blir färre och större, vilket påverkar utbudet av tillgängliga sorter. Samtidigt pågår en mindre rörelse med allt mer diversifierade småjordbruk som brinner för hög mångfald och förädling. En rörelse som glädjande nog tycks växa. Bevarandearbete förutsätter också att samhället står bakom och stöttar verksamheten ekonomiskt med ett långsiktigt perspektiv. Snabba politiska omställningar riskerar att spoliera många års systematiskt arbete med bevarande av kulturväxter.

FOR vill arbeta för att kulturväxtmaterial tillgängligt för fritidsodlare i hela landet. Och öka kunskapen om växtmaterialet.

Under året har vi för avsikt att starta ett forum för Odlad mångfald inom FOR där våra medlemsföreningar kan föreslå representanter. Detta gör vi för att öka utbytet mellan våra föreningar men även för att vår representant i Referensgruppen för odlad mångfald ska bli mer uppdaterad i de frågor om odlad mångfald som är aktuella i föreningarna.

Maja Persson, LRF Trädgård

Maja Persson, LRF TrädgårdJag heter Maja Persson är hortonom och arbetar som näringspolitisk expert och medlemshandläggare på LRF Trädgård.

Jag arbetar nära de plantskole- och prydnadsväxtföretag som finns inom organisationen. De ser ett värde av arbetet som utförs inom Pom och därför har jag tagit mig an uppdraget som representant i Referensgruppen för odlad mångfald. Jag representerar näringen och genom det här uppdraget så får jag information och kan delge information om vad näringen tycker i olika frågor.

LRF Trädgård eller dess medlemmar finns representerade i olika delar av arbetet inom Pom. Från referensgruppen för programmet till referensgrupper för de olika uppropen.

Man bevarar och nyttjar odlad mångfald bäst genom att nyttja materialet som samlats in.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64