Kulturhistoriska förvaltare

Senast ändrad: 11 oktober 2022
Svartvit illustration som bland annat visar en kvinna som slår med lie och en ritning över en historisk trädgård.

De kulturhistoriska förvaltarna arbetar främst med hela kulturmiljöer och information. Men växtmaterialet har oftast bäring på Pom.

Friluftsmuseer

Tyngdpunkten i friluftsmuseernas arbete ligger på ex situ-bevarande genom odling och information. Verksamheten omfattar alla slags kulturväxter. Museerna lägger framförallt fokus på att bevara och odla regionala och lokala sorter. Sedan Pom startade har man arbetat för att byta ut växtmaterialet så att det stämmer bättre överens med miljöerna som visas upp. I övrigt är aktiviteterna av varierande slag. En del av Friluftsmuseer är också klonarkiv inom Den nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter.

Botaniska trädgårdar

De botaniska trädgårdarna arbetar för bevarande av kulturväxter och besitter kompetens inom botanisk taxonomi och hortikultur. Växtmaterial som ska bevaras ska också anges korrekt och klassificeras enligt vetenskapliga principer. Som underlag för systematisering av kulturväxter är herbarier och levande referenssamlingar av stort värde. Vetenskaplig kompetens och herbarier finns på de botaniska trädgårdarna.

Göteborgs botaniska trädgård

Lunds botaniska trädgård

Bergianska trädgården i Stockholm

Uppsala botaniska trädgård

De badande vännernas trädgård i Visby

Andra parker och trädgårdar

Parker och trädgårdar är ofta av väldigt skiftande slag. De har dock alla en möjlighet att visa upp kulturhistoriska växter och bidra med kunskap om Pom. De flesta listas på Swedish Gardens. Andra går att hitta via kommunernas hemsidor.

Riksantikvarieämbetet har en sida med länkar med anknytning till historiska parker. En annan intressant sida är Trädgårdsarvet.

Svenska kyrkan

I Sverige finns omkring 3 300 kyrkogårdar och begravningsplatser. De rymmer en odlingskultur och ett rikt grönt kulturarv. Våra gravplatser gör det möjligt att följa den kulturhistoriska utvecklingen, och deras växtlighet omfattas också av kulturmiljölagen. Här finns ofta mycket gamla träd och andra vedartade växter som även utgör en genetisk resurs. En alldeles särskild kategori utgör de så kallade sorgeträden.

Kulturreservat

I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker – men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning. Därmed har de flesta också en funktion inom Pom eftersom de bevarar en hel miljö med växter från en viss tidsepok. I Sverige finns 45 beslutade reservat. Några av dem är också aktuella som klonarkiv inom Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter.

Färgillustration av sparrisplanta.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64