Poms organisation

Senast ändrad: 13 november 2018

Organisation

Sedan år 2000 finns ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Programmet togs fram efter det att Sverige undertecknat konventionen om biologisk mångfald som antogs på FNs stora miljömötet i Rio de Janeiro år 1992. Konventionen säger att alla växter och djur, deras gener och ekosystem där de lever skall bevaras.

Genom upprop för de olika växtslagen har landets äldre odlade växter inventerats och kommer fortsättningsvis att bevaras och dokumenteras för framtiden.

Jordbruksverket arbetade fram programmet i samråd med olika aktörer inom myndigheter, organisationer och företag. Programmet samordnas från institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Till Pom är Referensgruppen för odlad mångfald (tidigare Poms programråd) knuten. Referensgruppen är sammansatt av representanter för aktörer inom Pom. 

 

Aktörer inom Pom

Aktörer som är engagerade i Pom och representerade i Referensgruppen för odlad mångfald:

Myndigheter

Jordbruksverket

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet

Skogsstyrelsen

Statens fastighetsverk

Forskningsaktörer

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

Botaniska trädgårdar

Göteborg

Botaniska trädgården, Lunds universitet 

Stockholm, Bergianska

Uppsala 

Friluftsmuseer

Fredriksdals friluftsmuseum

Jamtli

Julita Gård och Museer  

Organisationer och föreningar

Fritidsodlingens riksorganisation

LRF Trädgård

NordGen (tidigare Nordiska genbanken)

Sveriges Pomologiska Sällskap

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Växtförädlingsföretag

Lantmännen Lantbruk


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48                   

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se