Förvaltare av växtsamlingar

Senast ändrad: 23 oktober 2022
Svartvit illustration som föreställer bland  annat växthus och det globala frövalvet på Svalbard.

En del växter kan bevaras med frö medan andra måste bevaras i sin växande form. Våra växtgenetiska resurser är främst de som samlades in i den inventering som Pom gjorde under början av 2000-talet och det som tidigare gjort i NordGens regi. Men andra samlingar av intresse för genetiska resurser finns också.

Nationella genbanken

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som samlats in genom Pom och valts ut för långsiktigt bevarande. Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv runt om i landet samt skyddad odling för bär.

NordGen

NordGen växter är genbanken för fröförökat material. De arbetar för att bevara och främja ett hållbart nyttjande av genetisk mångfald hos de fröförökade växter som är viktiga för matproduktion i Norden. Frösamlingen består av ca 30 000 fröprover av 300 olika arter. Här finns allt från nyare sorter förädlade i Norden till gamla nordiska lantsorter samt vilda släktingar till våra odlade kulturväxter. NordGens uppdrag är att bevara och vid behov uppföröka frösamlingen, distribuera frön till växtförädlare, forskare och andra samt att samla in och sammanställa information om sorterna.

Botaniska trädgårdar

De botaniska trädgårdarna arbetar för bevarande av kulturväxter och besitter kompetens inom botanisk taxonomi och hortikultur. Växtmaterial som ska bevaras ska också anges korrekt och klassificeras enligt vetenskapliga principer. Som underlag för systematisering av kulturväxter är herbarier och levande referenssamlingar av stort värde. Kompetens och herbarier finns på de botaniska trädgårdarna.

Göteborgs botaniska trädgård

Lunds botaniska trädgård

Bergianska trädgården

Uppsala botaniska trädgård

De badande vännernas trädgård

Sveriges lantbruksuniversitet

Inom SLU finns förutom Nationella genbanken också en sortsamling med bär och frukt inriktad på forskning på Balsgård.

Även Alnarpsparken har en del växtmaterial och likaså Kunskapsparken i Ultuna.

Färgillustration av en rödblommande tulpan.


Kontaktinformation

Helena Persson, Pom-samordnare vid SLU samt verksamhetsledare för Nationella genbanken och Jens Weibull, Pom-samordnare vid Jordbruksverket och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, Växtregelenheten

Helena Persson, helena.m.persson@slu.se, 0735-32 84 92 

Jens Weibull, jens.weibull@jordbruksverket.se, 036-15 58 64