Andra fröförökade sorter som kan bli möjliga att märkas med Grönt kulturarv®

Senast ändrad: 11 oktober 2022

För att fröförökade sorter ska kunna märkas med Grönt kulturarv® måste kriterierna följas. Sorten måste också vara bevarad på NordGen växters genbank. Det betyder inte att alla sorter som finns på genbanken kan vara aktuella för märkning.

Kriterierna fröer:

  • sorten ska vara odlad i Sverige före 1950 och ha en väl dokumenterad historia
  • eller vara en i Sverige framtagen sort, eller spontant uppkommen sort, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder

Sorter med historia

Det första kriteriet är relativt enkelt. För de sorter som kom in med Fröuppropet finns dokumentation i boken Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna. Men det kan också finnas sorter på NordGen som samlats in före Fröuppropet som kan vara aktuella. Det svåra är att hitta historierna eftersom det tidigare inte var så självklart att denna information dokumenterades. Fröuppropet damsög Sverige på äldre sorter men det betyder inte att fynd kan göras även framöver. Sådana sorter är självklart också möjliga att märka om de följer kriterierna.

Sorterna med historia är oftast köksväxter och då främst ärter, trädgårdsbönor, bondbönor, rova, kålrot och vitkål. Både för att få registreras på sortlistan och för att kunna märkas med Grönt kulturarv® måste dokumentationen vara tydlig.

Historier kan vara av två slag. Den ena är kopplad till personer som odlat sorten och då ofta kan följas ett par generationer. Ofta är historien även förknippad med en plats. Dessa historier kan ha samlats in till exempel i föreningen Sesam eller av hembygdsföreningar. Det kan också gå att hitta givaren av frö och fråga. En sådan sort är bondbönan 'Glömsta', en annan är rovan 'Gränsrova'.

Den andra typen av historia avser sorter som har lång odlingstradition med dokumenterad historia men som inte är lika kopplad till personer. En sådan är historien runt vitkålen 'Säfstaholm' som kom in till genbanken före fröuppropet. Sorten är dokumenterad sedan före 1900 och finns också beskriven i flera odlingsböcker. Andra sorter är till exempel gurkan 'Arboga' och kålroten 'Svensk gul'.

Den andra punkten om "bedömd som bevarandevärd" kan till exempel avse äldre spannmålssorter. Det kan både vara av äldre lantsorter och tidiga förädlade sorter ofta med ursprung i lantsorterna.

En lantsort är en population av en domesticerad, odlad gröda som inte genomgått formell förädling. Den har istället anpassat sig genetiskt till den lokala miljön där den odlats. Oftast har den en stor inre variation. Samtidigt är lantsorterna särskiljbara från andra sorter och kan därmed beskrivas. Naturen och människan valde bort de sämsta individerna men variationen behölls för att klara olika förhållanden mellan år. Ska sorten kunna godkännas både för registrering på sortlistan och för att kunna märkas med Grönt kulturarv® måste denna variation bevaras.

De tidigare förädlade sorterna som kan komma ifråga är sorter som har utmärkt sig i odling på något sätt. Detta kan röra sig om att de varit stora i odling, har ett specifikt användningsområde eller ha andra resistenser än dagens sorter. En bra motivation krävs.

Bedömningen görs av experter inom Pom.


Kontaktinformation

Agneta Börjeson, extern resurs vid Programmet för odlad mångfald

Röttle natur och kultur, rottlenaturkultur@gmail.com, 070-572 66 77.