'Lövhult'

Senast ändrad: 05 februari 2024
Närbild av den rosa blomman hos den fyllda kanelrosen 'Lövhult'. Färgfoto.

Småland 1930-talet

Rosa majalis (Foecundissima-Gruppen) 'Lövhult'

 

Av tradition har fylldblommiga plantor av Rosa majalis, kanelros, förts samman under namnet 'Foecundissima', fylld kanelros. I en nyligen genomförd studie har det visat sig att fylld kanelros består av många genetiskt skilda kloner. Enligt vår tids klassificering bildar dessa Foecundissima-Gruppen. Det studerade materialet fördelade sig i två tydligt skilda grupper. Den ena består av 2–3 m höga buskar. I den andra gruppen är buskarna lågväxande och de blommar ca 10 dagar före de högvuxna klonerna.

Högvuxna kloner saluförs av svenska plantskolor under namnet 'Foecundissima', fylld kanelros, men ingen plantskola har tidigare salufört en lågvuxen klon. 'Lövhult' har valts ut av Pom som den bästa av 27 lågvuxna kloner som studerades på Balsgård av Sveriges lantbruksuniversitet och Pom. Buskarna blir ofta 0,7–1,2 m höga och blommar på försommaren, i Skåne i början av juni. Blommorna är 4–5 cm i diameter och doften medelstark. Den är frisk, anspråkslös, lättodlad och härdig i minst zon 6–7.

'Lövhult' kommer bäst till sin rätt när den odlas på naturtomter och i äldre, kulturhistoriska trädgårdar, särskilt i allmogeträdgårdar. Sorten härrör från Lövhult i Södra Vi socken i Småland, där den odlats sedan åtminstone 1930-talet.

'Lövhult' introducerades i handeln på Rosens Dag 2010.


Kontaktinformation

Erik de Vahl, genbankskurator för rosor och fleråriga köksväxter vid Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU        erik.de.vahl@slu.se, 0724-54 98 79