Publikationsserier om markmekanik och jordbearbetning

Senast ändrad: 09 december 2022
Många personer står vid en traktor på en åker, foto.

Här har vi samlar rapporter, tidskrifter, slutredovisningar, årsrapporter och diverse publikationer som vi gett ut inom området markmekanik och jordbearbetning.

Rapporter från Jordbearbetningen

Nr 136 Jordbearbetningens årsrapport 2016. Åsa Myrbeck, redaktör (2017)
Nr 135 Jordbearbetningens årsrapport 2015. Åsa Myrbeck, redaktör (2016)
Nr 134 Checklista för optimal höstveteskörd. Niclas Sjöholm, Helena Elmquist, Camilla Persson, Martin Melin, Johan Arvidsson och Ove Karlsson (2015)
Nr 133
Sockerbetans etablering som funktion av markens såbäddsegenskaper. Johan Arvidsson, Olof Gröndahl, Martin Holmberg och Robert Olsson (2015)
Nr 132 
Jordbearbetningens årsrapport 2014. Johan Arvidsson redaktör (2015)
Nr 131 
Hjul och band på stora traktorer och tröskor - effekter på marktryck och dragkraftsuttag. Johan Arvidsson, Mikael Gilbertsson, Thomas Keller och Per-Anders Algerbo (2015)
Nr 130 
En mätplattforma för att bestämma mark- och grödegenskaper. Johan Arvidsson, Mikael Gilbertsson, Anders Larsolle, Bo Stenberg, Francesco Marinello, Elisabeth Bölenius och Olof Gröndahl (2014)
Nr 129
 Höstvete mot nya höjder. Helena Elmquist och Johan Arvidsson redaktörer (2014)
Nr 128
 Jordbearbetningens årsrapport 2013. Johan Arvidsson redaktör (2014)
Nr 127
 Försök med plöjningsfri odling och direktsådd 1983-2012. Johan Arvidsson, Ararso Etana och Tomas Rydberg (2013)
Nr 126
 Bearbetningsdjup i plöjningsfri odling. Johan Arvidsson och Fredrik Sörensson (2013)
Nr 125
Jordbearbetningens årsrapport 2012. Johan Arvidsson redaktör (2013)
Nr 124 
Kväveeffektiva bearbetningssystem - en jämförelse av två system med avseende på markkvävedynamik och kväveutlakning under två växtföljder. Åsa Myrbeck och Tomas Rydberg (2012)
Nr 123 
Utlakningsbart kväve i åkermark vid höst- respektive vårbearbetning i system med och utan fånggröda samt vid långvarig halmnedbrukning och fånggrödeodling. Åsa Myrbeck och Tomas Rydberg (2012)
Nr 122 Platsspecifik snabbestämning av skördebegränsande markfysikaliska egenskaper. Elisabeth Bölenius, Bo Stenberg, Johan Arvidsson och Gustav Rogstrand (2012)
Nr 121 Jordbearbetningens årsrapport 2011. Johan Arvidsson redaktör (2012) 
Nr 120 Jordbearbetningens årsrapport 2010. Johan Arvidsson redaktör (2011)
Nr 119 Optimal markstruktur för oljeväxtodling. Johan Arvidsson, Marcus Pedersen, Olof Carlsson, Anders Månsson, Erik Pettersson, Thomas Keller, Elisabeth Bölenius, Tobias Wejde och Bertil Christensson (2010) 
Nr 118 Återpackning till sockerbetor. Johan Arvidsson (2010)
Nr 117 Dragkraftsbehov och maskinkostnad för olika redskap och bearbetningssystem. Johan Arvidsson, Olof Hillerström, Thomas Keller, Marcus Magnusson och Daniel Eriksson (2010)
Nr 116 Jordbearbetningens årsrapport 2009.  Johan Arvidsson redaktör  (2010)
Nr 115 Modellförsök med såbäddens funktion. Inge Håkansson,  József von Polgár, Tomas Rydberg och Aron Westlin (2008)
Nr 114 Direktsådd av höstvete som åtgärd för att förbättra kväveutnyttjandet under hösten i höstvete : slutrapport från försök 2003-2005. Åsa Myrbeck och Maria Stenberg (2008)
Nr 113 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2007. Johan Arvidsson redaktör (2008)
Nr 112 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2006. Johan Arvidsson redaktör (2006)
Nr 111 Broddharvning på våren i höstvete : inverkan på ogräs, kväveomsättning och skörd : slutrapport från försök 2003-2005. Åsa Myrbeck och Tomas Rydberg  (2007)
Nr 110  Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda : slutrapport från försök 2000-2005. Åsa Myrbeck, Tomas Rydberg, Maria Stenberg och Helena  Aronsson (2006)
Nr 109 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2005. Johan Arvidsson redaktör (2006)
Nr 109b Machinery-induced compaction of arable soils : incidence - consequences - counter- measures. Inge Håkansson (2005)
Nr 108 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2004. Johan Arvidsson redaktör (2005)
Nr 107 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2003. Johan Arvidsson redaktör (2004)
Nr 106 Dragkraftsbehov för plog, kultivator och tallriksredskap vid olika markvattenhalter. Karin Gustafsson, Johan Arvidsson och Tomas Keller (2003)
Nr 105 Plöjningstidpunktens inverkan på markstruktur, växtproduktion och kväveutlakning på lerjord : slutrapport från försök 1999-2002. Åsa Myrbeck, Johan Arvidsson och Thomas Keller (2003)
Nr 104 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2002. Johan Arvidsson redaktör (2003)
Nr 103 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2001. Johan Arvidsson redaktör (2002)
Nr 102 Alvpackning av tunga betupptagare : slutrapport från försök 1995-2000. Johan Arvidsson, Andreas Trautner och Erika Sjöberg (2001)
Nr 101 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2000. Johan Arvidsson redaktör (2001)
Nr 100 Experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community : proceedings of the 3rd workshop of the concerted action "Experiences with the impact of subsoil compaction on soil, crop growth and environment and ways to prevent subsoil compaction", 14-16 June 2000, Uppsala, Sweden. Johan Arvidsson, Jan Van den Akker och Rainer Horn redaktörer  (2000)
Nr 99 Packning av åkermark vid maskindrift : omfattning - effekter - motåtgärder. Inge Håkansson (2000)
Nr 98 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1999. Johan Arvidsson redaktör (2000)
Nr 97 Markfysikaliska studier i långliggande försök med reducerad jordbearbetning : slutrapport, projektnr 9633028. Ararso Etana,Tomas Rydberg och Inge Håkansson (2000)
Nr 96 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1998. Johan Arvidsson redaktör (1999)
Nr 95 Jordbearbetningsstrategi och etableringsteknik till höstraps för att minska risken för kväveläckage. Maria Stenberg, Göran Bergkvist och Helena Aronsson (1998)
Nr 94 Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd : slutrapport för fältförsök 1995-1997. Daniel Johansson (1998)
Nr 93Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1997. Johan Arvidsson redaktör (1998)
Nr 92 Tidig sådd : ett system för reducerad bearbetning vid vårsådd : slutrapport för fältförsök 1992-1996. Johan Arvidsson (1997)
Nr 91 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1996. Johan Arvidsson redaktör (1997)
Nr 90 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1995. Johan Arvidsson redaktör (1996)
Nr 89 Sportgräsytors etablering och skötsel : erfarenheter från ett markbyggnadsförsök. Ingrid M. Karlsson (1996)
Nr 88 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1994. Johan Arvidsson redaktör (1995)
Nr 87 Inverkan av jordpackning och anaeroba markförhållanden på grödornas näringsupptagning samt på rotröta och utveckling hos ärter. Thomas Grath (1994)
Nr 86 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1993. Johan Arvidsson redaktör (1994)
Nr 85 Finns packningsskador kvar efter plöjning? : resultat från 21 långliggande fältförsök. Johan Arvidsson och Inge Håkansson (1994)
Nr 84 Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1992. Johan Arvidsson redaktör (1992)
Nr 83 Harvsådd i konventionella och plöjningsfria bearbetningssystem. Maria Stenberg, Reynaldo A.Comia, Tomas Rydberg, Inge Håkansson och Sixten Gunnarsson (1992)
Nr 82 En modell för att beräkna jordpackningens effekter på grödornas avkastning. Johan Arvidsson och  Inge Håkansson (1992)
Nr 81 1991 års jordbearbetningsförsök. Johan Arvidsson,Sixten Gunnarsson, Lena Hammarström, Inge Håkansson, Tomas Rydberg och Maria Stenberg (1992)
Nr 80 Djupplöjning på lätta mineraljordar. Tomas Rydberg, Mary McAfee och Börje Gillberg (1990)
Nr 79 Packningsskador vid konservärtskörd : ekonomiska konsekvenser och åtgärder för att minska packningen.Krister Nilsson (1990)
Nr 78 Verkan av körning med traktor och vagn vid vallskörd : resultat från 24 försöksplatser. Inge Håkansson, Mary McAfee och Sixten Gunnarsson (1990)
Nr 77 Reduceret jordbearbejdning. Lorens Hansen och Karl J. Rasmussen redaktör (1988)
Nr 76 Studier i plöjningsfri odling i Sverige 1975-1986. Tomas Rydberg (1987)
Nr 75 Jordpackningens inverkan på sockerbetans rotutveckling och skördens storlek. Hans Svensson (1987)
Nr 74 Plöjningsfri odling : dess inverkan på rotutveckling och evaporation. Tomas Rydberg och Torbjörn  Öckerman (1987)
Nr 73 Försök med olika harvar 1977-1985. Lennart Henriksson (1987)
Nr 72 Termiska egenskaper i åkermark skattade på grundval av den årliga temperaturvariationen. Bo Thunholm (1986)
Nr 71 Jordpackning : skördepåverkan - motåtgärder - ekonomi : rapport från NJF-seminarium i Sigtuna 28-30 oktober 1986. Inge Håkansson, Jozsef von Polgar och Kersti Rask redaktör (1986)
Nr 70 Markfysikaliska och markkemiska effekter av plöjningsfri odling i Sverige. Tomas Rydberg (1986)
Nr 69 Vältning efter vårsådd. Jozsef von Polgar (1984)
Nr 68 Bandsådd : en studie av olika billar för bandsådd. Mats Edh (1984)
Nr 67 Harvsådd : preliminära försöksresultat 1979-83. Berth Mårtensson (1984)
Nr 66 Höst- eller vårplöjning till vårsådd på kapillära jordar : resultat från 12 fältförsök åren 1971-75. Nils Mattias Nilsson (1983)
Nr 65 Såbäddar för vårstråsäd : en stickprovsundersökning. Göran Kritz (1983)
Nr 64 Kombinerad bearbetning och sådd (harvsådd). Jan Cederlund (1982)
Nr 63 Plöjningsdjup och tiltbredder vid höstplöjning. Nils Mattias Nilsson (1981)
Nr 62 Skördevariationerna i växtodlingen : orsaker och motåtgärder : seminarium anordnat av samarbetskommittén för mark-teknik på Ultuna 1981-04-09. (1981)
Nr 61 Behovet av forskning och försök inom mark-teknikområdet. Lennart Henriksson redaktör (1981)
Nr 60 Working group on soil compaction by vehicles with high axle load : report of meeting in Uppsala 1980.redaktör Inge Håkansson(1980)
Nr 59 Storparcellförsök med plöjningsfri odling, 1976-78. Tomas Rydberg (1980)
Nr 58 Modellförsök med såbäddens funktion : 3, försök med syrebrist i såbädden Inge Håkansson och Jozsef von Polgar (1979)
Nr 57 Försök med jordpackning vid hög axelbelastning : markundersökningar 1-2 år efter försökens  anläggande. Inge Håkansson (1979)
Nr 56 Kombisådd av kväve och fosfor till vårsäd Åke Huhtapalo (1978).
Nr 55 Förekomsten av några viktiga växtskadegörare vid plöjningsfri odling. Olle Wallbom och Kjell  Wretler (1978)
Nr 54 Harvningens konstruktion och harvningens utförande : inverkan på bearbetningsresultatet. Ulf Olsson (1978)
Nr 53 Modellförsök med såbäddens funktion:2 försök med siktade och osiktade såbäddar. Inge Håkansson och Jozsef von Polgar (1977)
Nr 52 Olika faktorers betydelse för traktorernas jordpackningsverkan : mätningar 1974-1976. Arne Ljungars (1977)
Nr 51 Stubbearbetningsredskapens arbetsresultat med hänsyn till mark- och halmförhållandena. Lennart Henriksson (1977)
Nr 50 Såbäddsberedning och sådd : uppsatser presenterade vid lantbrukshögskolans försöksledarmöte 1977. Reijo Heinonen and Inge Håkansson redaktörer (1977)
Nr 49 Såbäddens utformning på vårsådda fält : 4. Stickprovsundersökning 1969-72 : en översiktlig studie av nåra viktiga faktorer. Göran Kritz (1976)
Nr 48 Olika grödors känslighet för packningsgraden i matjorden : två försök med vallväxter 1971-74. Inge Håkansson (1976)
Nr 47 Texturanalys och jordartsklassifikation : rapport från ett NJF-symposium i Uppsala 1976-03-09. Lars Gunnar Nilsson (1976)
Nr 46 Modellförsök med såbäddens funktion : 1. Såbädden som skydd mot avdunstning. Inge Håkansson och József von Polgár, (1976)
Nr 45 Proceedings of the 7th conference of the International soil tillage research organization, ISTRO, in Uppsala, Sweden 1976-06-15--18. Reijo Heinonen och Lennart Henriksson redaktörer (1976)
Nr 44 Såbäddens utformning på vårsådda fält : 3, stickprovsundersöknings 1969-72 : primärdata för 300 provplatser. Göran Kritz (1976)
Nr 43 Redskap och intensitet vid vårbruk till potatis : resultat av 11 försök i Norrland 1965-1969. Peter Edling (1976)
Nr 42 Elva försök med alvluckring och djupplöjning i Syd- och Västsverige 1964-1975. Inge Håkansson (1976)
Nr 41 Rapport över studieresa till USA hösten 1974. Inge Håkansson (1975)
Nr 40 Redskap för såbäddsberedning : arbetssätt och arbetsresultat. Ulf Olsson (1975)
Nr 39 Plöjningsfri odling i Sverige : en intervjuundersökning 1974. Tomas Rydberg (1975)
Nr 38 Studier av några jordbearbetningsredskaps arbetssätt och arbetsresultat. Lennart Henriksson (1974)
Nr 37 Intervjuundersökning om extremt tidig sådd våren 1973. Lennart Engström (1974)
Nr 36 Försök åren 1969 och 1970 med en maskin för kombinerad såbäddsberedning och sådd : svenska sockerfabriks AB:s vårbrukningsmaskin. Inge Håkansson och Jozsef von Polgar (1973)
Nr 35 Redskap för såbäddsberedning : undersökningsmetoder och inledande studier. Lennart Henriksson (1973)
Nr 34 Såbäddens utformning på vårsådda fält : stickprovsundersökning 1969-72. Maskinanvändningen på provplatserna. Göran Kritz (1973)
Nr 33 Tung körning vid skörd av slåttervall : tre försök på Röbäcksdalen 1969-1972. Inge Håkansson (1973)
Nr 32 Försök med kombisåmaskiner 1971-1972. Åke Huhtapalo, Ann Wikström och Sten Wikström (1973)
Nr 31 Modellförsök med jordpackning 1968-69.  Peter Edling och Lennart Fergedal (1972)
Nr 30 Inledande undersökningar om radmyllning till potatis. Ann Pettersson och Sten Wikström (1972)
Nr 29 Två försök i Kalmar län med halmnedplöjning för att minska vinderosionen : försöksserie R2-8201. Inge Håkansson och Sven Alvelid (1972)
Nr 28 Zur Frage spezialisierter oder interdisziplinärer Forschung am Boden. Helmut Frese (1972)
Nr 27 Jordbearbetningsforskning i Europa : rapport från en studieresa. Göran Kritz (1971)
Nr 26 Jordpackning med traktor vid olika tider för vårsådd. Lennart Fergedal (1971)
Nr 25 Nya redskap för gödselplacering och sådd. Ann Pettersson (1971)
Nr 24 Tilljämning av plogtiltan på hösten : försök med höstharvning och tillsatsredskap till plogen. Lennart Henriksson (1971)
Nr 23 Såbäddens utformning på vårsådda fält : stickprovsundersökning 1969-70. Göran Kritz och Inge Håkansson (1971)
Nr 22 Försök med jordpackningens ackumulativa efterverkningar : preliminär redogörelse. Inge Håkansson och Lennart Fergedal (1970)
Nr 21 Olika redskapstyper för stubbearbetning : jämförelser av arbetssätt och arbetsresultat. Lennart Henriksson (1970)
Nr 20 Försök på Persbo gård 1968 med minskad jordpackning.  Bengt Reimersson och Gunnar Falk (1969)
Nr 19 Sju skånska försök med alvluckring och djupplöjning 1964-68. Peter Edling och Nils Mattias Nilsson och Inge Håkansson (1969)
Nr 18 Studier över tryckets markpåverkan. Göte Bertilsson (1969)
Nr 17 Lufttrycket i traktordäcken under fältarbeten : en stickprovsundersökning hösten 1968. Inge Håkansson och Börje Gillberg (1969)
Nr 16 Olika halmnedbrukningsmetoders verkan på kvickrot och på några fröogräs : examensarbete i växtnäringslära och jordbearbetning. Stig Ledin (1968)
Nr 15 Försök med grund plöjning. Lennart Henriksson (1968)
Nr 14 Plöjningsförsök med olika tiltbredder och vändskiveformer. Erik Jakobsson (1968)
Nr 13 Tidig vårsådd : växtfysiologiska och ekologiska synpunkter på aktuella tendenser i såbäddsberedning och sådd av vårstråsäd. Reijo Heinonen (1968)
Nr 12 Alvluckringsförsök 1937-1963. Nils Mattias Nilsson och Lennart Henriksson (1968)
Nr 11 Försök med jordpackning vid olika tidpunkter på våren : år 1967. Lennart Fergedal (1968)
Nr 10 Besvarade och obesvarade frågor om radmyllning av kvävegödsel. Reijo Heinonen and Åke Huhtapalo (1968)
Nr 9 Luftpermeabilitetsmätning som markfysikalisk undersökningsmetod. Bo Thente (1968)
Nr 8 Markfysikaliska studier i ett växtföljdsförsök på Ås den 15-16 juli 1966. Inge Håkansson (1968)
Nr 7 Berättelse över studieresa till Sovjet den 11-26 juli 1967. Reijo Heinonen (1968)
Nr 6 Försök med olika såtider. Lennart Henriksson (1968)
Nr 5 Orienterande försök med bearbetning till höstvete. Lennart Henriksson (1968)
Nr 4 Inledande försök med gödselradmyllning kombinerat med sådd 1964-1966. Åke Huhtapalo och Reijo Heinonen (1968)
Nr 3 Försök med harvning till vårsäd 1941-1959. Nils Mattias Nilsson och Lennart Henriksson (1968)
Nr 2 Några synpunkter på forskning och försöksverksamhet i jordbearbetning. Inge Håkansson (1968)
Nr 1 Fysikalisk och kemisk beskrivning av markprofiler från 8 platser i Uppland och Västergötland. Inge Håkansson (1968)

Meddelanden från jordbearbetning

Nr 65 Grödreflektans och bildanalys för bestämning av biomassa i fältförsök. Rikard Larsson (2011)
Nr 64 Direktsådd under svenska förhållanden. Tobias Wejde (2011)
Nr 63 Höstrapsens tillväxt från sådd till invintring. Anders Månsson (2011)
Nr 62 Beståndsetablering för optimerad maltkornsodling. Lars Pettersson (2011)
Nr 61 Preparatanvändning och ogräsförekomst på gårdar med olika jordbearbetningsstrategier. Björn-Christian Gunnarsson (2011)
Nr 60 Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd.  Erik Pettersson (2009)
Nr 59 Markstruktur för optimal höstrapsodling.  Olof Carlsson (2009)
Nr 58 Temperaturens betydelse för groning och uppkomst av oljeväxter. Marcus Pedersen (2009)
Nr 57 Inverkan av bearbetningsdjup på markstrukturen i försök med plöjningsfri odling i Skåne och Halland. Niclas Sjöholm (2008)
Nr 56 Vallbrott med hjälp av grisar. Charlotta Norén (2007)
Nr 55 Djup icke vändande bearbetning i sockerbetsodling.  Johan Yngwe (2007)
Nr 54 Grund plöjning med Kvernelands Ecomat och Ecomat seeder : resultat från undersökningar genomförda år 2005. 
Johan Wellander (2007)
Nr 53 Inverkan på markstrukturen av olika bearbetningstidpunkter samt av höga och låga marktryck.  Aron Westlin (2006)
Nr 52 Fältförsök med reducerad bearbetning i Skåne och Halland. Olof Pålsson (2006)
Nr 51 Dragkraftsbehov och bearbetningsresultat för olika kultivatorspetsar. Olov Hillerström (2006)
Nr 50 Jordpackningens verkan på grödan under olika väderleksförhållanden.  Ararso Etana (2005)
Nr 49 Couch grass studies : 1. reaction on burial depth and nitrogen availability and placement in competition with a crop : 2. reduced use of glyfosat on fallow.  Sam Forsberg (2005)
Nr 48b Beräkning av maskinkostnader baserat på dragkraftsbehov vid jordbearbetning. Daniel Eriksson, (2005)
Nr 48 Conservation farming in Zambia. Jens Nolin och Carl-Fredrik von Essen (2005)
Nr 47 Dragkraftsbehov och bearbetningsresultat för olika redskap och bearbetningssystem vid höstsådd. Marcus Magnusson (2004)
Nr 46 Teknik för att motverka jordpackning, speciellt i alven. Johan Arvidsson och Thomas Keller (2004)
Nr 45 Dragkraftsbehov för plog, kultivator och tallriksredskap vid olika markvattenhalter. Karin Gustafsson (2003)
Nr 44 Inverkan av hjullast och ringtryck på tryck och deformation i jordprofilen, främst matjorden. Matts Ola Anselmsson (2003)
Nr 43 Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2003. Johan Arvidsson redaktör (2003)
Nr 42 Odlingssystemets effekt på markstrukturen : undersökning av ett konventionellt och ett ekologiskt odlingssystem.
Maria Ehrnebo (2003)
Nr 41 Packning av jordbruksmark : inverkan av dubbelmontage, banddrift och dragkraftsuttag. Elisabeth Bölenius (2002)
Nr 40 Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2002. Johan Arvidsson redaktör (2002)
Nr 39 Grund bearbetning med Väderstads Rexius Carrier. Fredrik Andersson (2002)
Nr 38 Fröplacering och vertikal rörelse för en fjädrande såbill på Väderstads rapidsåmaskin.  Johan Karlsson (2001)
Nr 37 Långsiktiga förändringar av jordbruksmarkens fysikaliska egenskaper : en studie av 10 svenska åkermarksprofiler.
Jonas Moberg (2001)
Nr 36 Projektarbeten i kursen jordbearbetning och hydroteknik, maj 2001. Johan Arvidsson redaktör (2001)
Nr 35 Packningseffekt på korn- lupin- och lucernrötter och rötternas effekt på vattengenomsläpplighet.  Asayesh Tawfik (2001)
Nr 34 Jordbearbetningstidpunkt på hösten : inverkan på skörd, markstruktur och kvävemineralisering. Nina Nordström (2001)
Nr 33 Försök med Kvernelands såplog.  Lars Pålsson (2000)
Nr 32 I huvudet på en sockerbetsodlare : en intervjuundersökning om beslutsgrunder hos sockerbetsodlare i Skåne. Annika Hamilton Malmros (2000)
Nr 31 Sockerbetans uppkomst och tillväxt i olika såbäddar : en parstudie. Magnus Melin (2000)
Nr 30 Växtnäringsflöden och -balanser på gårdar med olika driftsinriktningar : en studie av 1300 svenska gårdar. Åsa Myrbeck (1999)
Nr 29 Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Maria Stenberg, Helena Aronsson, Tomas Rydberg, Börje Lindén och Arne Gustafson (1999)
Nr 28 En modell för beräkning av markens packningskänslighet under vegetationsperioden : mätningar och simuleringar på två skånska moränjordar. Erika Sjöberg, Lennart Olsson och Patrik Persson (1999)
Nr 27 Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar 1998. Urban Svantesson (1999)
Nr 26 Såbäddens betydelse för sockerbetans uppkomst och tillväxt. John Löfkvist (1999)
Nr 25 Förändring i markvattenhalt vid odling av sockerbetor och vårstråsäd. Lennart Olsson och Patrik Persson (1998)
Nr 24 Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar. Thomas Wildt Persson (1998)
Nr 23 Tryck och tryckverkningar under olika traktorhjul. Sasa Ristic (1996)
Nr 22 Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar : effekter på markbiologiska, markkemiska och markfysikaliska egenskaper, samt ogräs och skörd. Richard Ivarsson (1996)
Nr 21 Concorde : en utvärdering av ett redskap för harvning och sådd. Johan Bengtson (1996)
Nr 20 Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar : effekter på markfysikaliska egenskaper och avkastning. Carl Blackert (1996)
Nr 19 Näring, kadmium och bakterier i hushållsavlopp : en fältstudie av ett urinsorterande avloppssystem med lecabädd i Östhammar. Anna Lena Carlsson (1995)
Nr 18 Låga ringtryck i odling med och utan plöjning. Johan Arvidsson och Virginius Feiza (1995)
Nr 17 Reports of project works by participants in the course "Soil tillage and related soil management practices".
Inge Håkansson redaktör (1995)
Nr 16 Återpackning vid sådd i plöjningsfri odling. Johan Arvidsson (1995)
Nr 15 Radhackning i stråsäd. Åse Littorin Johansson (1995)
Nr 14 Groning och plantetablering vid låga temperaturer i kärlförsök och i fältförsök med tidig sådd. Daniel Johansson (1995)
Nr 13 Olika bearbetningssystem i potatisodlingen. Sixten Gunnarsson och Göran Kritz (1995)
Nr 12 Totalinnehåll och djupfördelning av organisk substans i mångåriga plöjningsdjupsförsök. Anders Gustafsson (1994)
Nr 11 Vattenhaltsmätningar med TDR och neutronsond i försök med tidig sådd av korn. Jennie Andersson (1994)
Nr 10 Optimering av bearbetningsintensitet och jordpackning samt studier av markfysikaliska orsaker till ojämna bestånd i oljeväxter. Sasa Ristic och Tomas Rydberg (1994)
Nr 9 Tidig start och tillväxt av sockerbetor. Sara Lindén (1994)
Nr 8 Nya såmaskiner för reducerad bearbetning. Jörgen Lidström och Lars Olsson (1994)
Nr 7 Radhackning i stråsäd med ny hackutrustning. Hans Pettersson (1994)
Nr 6 Tillage influences on soil conditions and crop response under dry weather in the Philippines and in Sweden.
Estela M. Pasuquin (1993)
Nr 5 Effects of soil compaction on physical, chemical and biological soil properties and crop production. Thomas Grath (1993)
Nr 4 Flöden av kväve och fosfor i Forshällaåns avrinningsområde : beräkning av olika källors bidrag till växtnäringsläckage.
Anna Borg (1993)
Nr 3 Såbillar för reducerad bearbetning : undersökningar av nya såbillar för odlingssystem med reducerad bearbetning, utförda 1991 och 1992. Mats Tobiason (1993)
Nr 2 Ekoodlaren : en studie av ett kombinationsredskap för sådd och ogräshackning, utförd våren och sommaren 1991.
Mats Tobiasson (1992)
Nr 1 1990 års jordbearbetningsförsök.  Johan Arvidsson, Sixten Gunnarsson, Lena Hammarström, Inge Håkansson, Tomas Rydberg, Maria Stenberg och Bo Thunholm (1992)