Vackra fynd i Spinosissima-Gruppen

Senast ändrad: 12 september 2022
Färgfoto som föreställer tre olika sorter av spinosissimarosor. Fotot består av tre närbilder av blommor, arrangerade på rad. Blommorna är vita, men har olika utseende, beroende på sort.

Bland pimpinellrosorna hittar vi några av rossläktets allra mest härdiga och långlivade rosor.

En av de mest spridda rosorna i Sverige sedan gammalt är 'Plena', för många välkänd under namnet ”Finlands vita ros”. Det finns dock en stor mångfald bland pimpinellrosorna och Pom har fått in flera utomordentligt vackra, okända sorter från olika håll i landet. Exemplen ovan kommer från den sedan länge övergivna gården Wallby i Norrköpingstrakten.

Wallby var en förhållandevis välmående gård. På 1870-talet planerades en omfattande trädgårdsanläggning med tydliga drag av den stil vi idag kall ”tyska stilen”. En karta med planteringsförslag finns bevarad från 1877. På kartan syns också ett större köksväxtland och det finns en förteckning över planterade fruktträd.

I och med att staden började expandera kraftigt under mitten av 1900-talet kom Wallbys marker att bli intressanta för exploatering. När nya bostadsområden uppfördes under 1960- och 70-talen kom gården definitivt att avflyttas. Omfattande vägbyggen inverkade också mycket på den gamla gårdsmiljön. Inga ursprungliga byggnader återfinns idag på platsen.

Hur mycket av det som syns på 1877 års plan som en gång verkligen fanns vet vi inte idag. Det finns enstaka prydnadsträd, fruktträd och rester av häckar som går att återfinna på sin rätta plats på kartan. Bland kvarvarande växter finns också ett antal intressanta rosor. I ett samlat bestånd växer bl.a. dessa utomordentligt vackra pimpinellrosor. De går inte att bestämma till några kända sorter utan är nya för Rosuppropet. De utvärderas för närvarande i Poms provodlingar.

Text: Henrik Morin

Foto: Åke Karlsson

Tidigare införd 2008


Kontaktinformation

Helena Persson, samordnare för Pom vid SLU och verksamhetsledare för Nationella genbanken

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning                          helena.m.persson@slu.se, 040-415147, 0735-32 84 92