Rapporter från avdelningen för växtnäringslära

Senast ändrad: 09 december 2022
En växt med näringsämnen vid rötterna, illustration.

Här finner du en förteckning över rapportserie utgiven vid avdelningen för växtnäringslära från år 1968 fram till idag. Några publikationer kan laddas ner som pdf.

Nr   År   Författare  Titel

217 2008 Lennart Mattsson: Balansen kalcium – magnesium i marken och skalkvalitet hos potatis. Soil calcium – magnesium balance and potato skin quality.

216 2008 Sigrun Dahlin & Gerd Johansson: Miljöeffekter av hästhållning. Anrikning och distribution av kväve och fosfor i marken på hästars vistelseytor. Environmental impact of horse keeping. Nitrogen and phosphorus accumulation and distribution in outdoor areas for horses.

215 2007 Lennart Mattsson. Mineraliskt kväve i marken. Medelvärden 1990-2006. Soil mineral N. Means from 1990-2006.

214 2007 Lennart Mattsson: Eldning med spannmål. Gödslingsåtgärder och havrens bränsleegenskaper. Cereals for heating. Fertilizer measures and fuel properties of oats.

213 2006 Jan Persson, Lennart Mattsson & Käll Carlgren: Halmnedbrukning – effekt på skörd och mark. Straw incorporations – effects on yields and soils.

212 2006 Lennart Mattsson: Kväveintensitet I korn – avkastning och kväveupptag. Nitrogen intensity in barley – yields and N off-take.

211 2005 Käll Carlgren & Holger Kirchmann, red./eds./: Nya metoder för återcirkulation av växtnäringsämnen från avfall. Föredrag hållna på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 3 mars 2005. New Metods for Recirkulation of Plant Nutrients from Wastes. Lectures held on 3 March 2005 at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.

210 2005 Lennart Mattsson & Hans Larsson: Att föra bort eller bruka ner halmen påverkar mullhalt, daggmaskar och skadedjur. Undersökningar i långliggande försök i Skåne.To remove or to incorporate straw affects organic matter, earth-worms and pests. Studies in three long-term field experiments.

209 2004 Lennart Mattsson:Kväveintensitet I höstvete vid olika förutsättningar. Nitrogen fertilization in winter wheat.

208 2004 Käll Carlgren & Holger Kirchmann, red./eds./: Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling. Plant nutrient support in organic farming.

207 2004 Jan Persson: Kväveförluster och kvävehushållning. Förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk.

206 2004 Lennart Mattsson: Kvävebalans I korn och höstvete. Nitrogen balance in barley and winter wheat.

205 2003 Lennart Mattsson: Växtnäring, produktion och miljö. Plant nutrition, production and environment.

204 2003 Jan Persson, Käll Carlgren: Långtidsverkan hos markens kopparförråd. Long-term copper maintenance.

203 2003 Käll Carlgren: Fältförsök med koppargödsling. Field experiments with copper fertilization.

202 2001 Lennart Mattsson, Thomas Börjesson, Kjell Ivarsson, Kjell Gustafsson: Utvidgad tolkning av P-AL för mark- och skördeanpassad fosforgödsling. Extended interpretation of labile P for soil and yield related P fertilization.

201 1999 Lennart Mattsson: Mullhalt och kvävemineralisering i åkermark. Soil organic matter and N mineralization in arable land.

200 1999 Enok Haak: Vädrets och kvävegödslingens inverkan på växtproduktion och näringsupptag i bördighetsförsöket R3-9008, 1985-1992. Influence of weather and N-fertilization on DM-yield and nutrient uptake in the fertility experiment R3-9008, 1985-1992.

199 1998 Börje Lindén, Käll Carlgren & Lennart Svensson: Kväveutnyttjande på en sandjord i Halland vid olika sätt att sprida svinflytgödsel till stråsäd. Nitrogen utilization on a sandy soil after application of pig slurry to cereal crops with different techniques.

198 1997 Enok Haak & Gyula Simán: Effekter av kalkning och NPK-gödsling i sju långvariga försök i fält, 1962-92. Effects of liming and NPK-fertilization in seven long term field ex­periments,1962-92.

197 1996 Käll Carlgren: Två fältförsök med jämförelse mellan konventionell och ekologisk fosforgödsling. Two Field Experiments with Comparison between Conventional and Ecological Phosphorus Fertilization.

196 1995 Lennart Mattsson: Skördevariationer inom enskilda fält. Stolek och tänkbara orsaker. Yield variations within individual fields. Magnitude and possible reasons.

195 1995 Käll Carlgren & Jan Persson: Fält-, kärl- och laboratorie-undersökningar med Phosforkalk från Karlshamn. Field, Pot and Laboratory Experiments with Phosforkalk from Karl­shamn Ltd.

194 1994 Enok Haak, Börje Lindén & Per Johan Persson: Kväveflöden i olika odlingssystem. Försök på Lanna, Skaraborgs län. Nitrogen flow in different cultivation systems. A field experiment at Lanna Research Station in south-west Sweden.

193 1994 Barbro Beck-Friis, Börje Lindén, Håkan Marstorp och Lennart Hen­riksson: Kväve i mark och grödor i odlingssystem med fånggrödor. Undersökningar på en sandjord i södra Halland. Nitrogen in soil and crops in cropping systems with catch crops. Studies on a sand soil in Halland in south-west Sweden.

192 1993 Enok Haak: Fältförsök med kalkning av fastmarksjordar i Norrland. Field experiments with liming of mineral soils in North Sweden.

191 1992 Magnus Hahlin och Erik Svensson: Radmyllning av NPK till fabrikspo­tatis. Resultat från försöksserie FK‑1290. Samarbetsprojekt mellan Försök­savdel­ningen för växtnärings-lära och Fabrikspotatiskommittén. Placed application of NPK fertilizer to starch potatoes. Results from field experiment project FK‑1290.

190 1992 Christine Jakobsson och Börje Lindén: Kväveeffekter av stallgödsel på lerjordar. Nitrogen effects of manure on clay soils.

189 1992 Lennart Mattsson och Tomas Kjellquist: Kvävegödsling till höstvete på gårdar med och utan djurhållning.Nitrogen fertilization of winter wheat on farms with and without animal husbandry.

188 1992 Enok Haak och Gyula Simán: Fältförsök med kalkning av fastmarksjor­dar till olika basmättnadsgrad.Field experiments with liming of mineral soils to different base saturation.

187 1992 Lars Gunnar Nilsson och Magnus Hahlin: Modell för beräkning av växttillgänglig fosfor‑P‑AL på basis av ICP‑analys. A model for calculation of plant available phosphorus in soil according to AL/standard and AL/ICP.

186 1992 Lennart Mattsson: Effekter av halm‑ och kvävetillförsel på mullhalt, kvävebalans och skörd i ett långliggande fältförsök i Uppland. Effects on soil organic matter content, N balance and yield of straw and N additions in a long term experiment in Central Sweden.

185 1992 Enok Haak och Gyula Simán: Fältförsök med Øyeslagg. Field experiments with Øyeslag.

184 1991 Käll Carlgren: Skördeeffekter och pH‑inverkan av fem kväve-göd­selmedel studerade i ett långliggande fältförsök. Influence on yield and soil pH‑value from five nitrogen fertilizers studied in a long‑term field trial.

183 1991 Magnus Hahlin: Kaliumgödslingseffektens beroende av balansen mellan kalium och magnesium. II. Fältförsök, serie R3‑8024. Influence of K/Mg‑ratios on the effect of potassium fertilization. Field experiments R3‑8024. 

182 1991 Lennart Mattsson: Nettomineralisering och rotproduktion vid odling av några vanliga lantbruksgrödor. Nitrogen mineralization and root production in some common arable crops.

181 1991 Lars Gunnar Nilsson: Nitrifikationshämmare ‑ flytgödsel. Nitrification inhibitors ‑ slurry.

180 1991 Lennart Mattsson: Effekter av årlig halmtillförsel på mark och gröda. Effects of annual straw application on soils and crops.

179 1990 Lars Hylander, Subrata Ghoshal och Gyula Simán: Jämförande undersökning av olika extraktionsmetoder för mangan-bestämning i jord.A comparison of different extraction methods for manganese determi­nation in soil.

178 1990 Sigfús Bjarnason: Datorstödd gödslingsplanering. Computer aided fertilizer planning.

177 1989 Staffan Steineck, Knud Erik Larsen och Erkki Kemppainen: Stallgödsel ‑ Växtnäringsbalans. Manure spreading ‑ Plant nutrient balance.

176 1989 Lennart Mattsson: Fastliggande kvävegödslingsförsök med bestämning av mineralkväve i marken. Soil mineral nitrogen determination in long term experiment. 

175 1988 Lennart Mattsson: Kväveförsök i höstvete med bestämning av mineralkväve i marken. Nitrogen experiments in winter wheat with soil mineral N determina­tions.

174 1988 Lennart Mattsson och Torbjörn Lindèn: Kväveförsök i potatis med bestämning av mineralkväve i marken. Nitrogen experiments in potatoes combined with soil mineral nitrogen determinations.

173 1988 Jens Blomquist och Einar Gudmundsson: Spridning av svinflyt­gödsel i växande gröda ‑ pilotstudie med ny teknik. Application of Pig Slurry to Winter Wheat during the Growing Season.

172 1988 Staffan Steineck: Flytgödsel till vall. Slurry applied to grass and mixed ley.

171 1988 Käll Carlgren: Bladgödsling med mangan i kärl‑ och fältförsök. Foliar application of manganese in pot and field trials.

170 1987 Lennart Mattsson: Long‑term effects of N fertilizer on crops and soils. Långtidseffekter av kvävegödsling på gröda och mark. 

169 1987 Lennart Mattsson: Kvävegödslingseffekt i höstvete med och utan behandling med CCC, fungicid och insekticid. Nitrogen response in winter wheat with and without treatment with CCC, fungicide and insecticides. 

168 1986 Holger Kirchmann: Kisel i mark-växt-systemet med särskild hänsyn till slaggsilikater. En litteraturgenomgång. Silicon in the soil-plant-system with special referense to slag silicates. A literature review.

167 1986 Torbjörn Lindén & Lennart Mattsson: Variationer i markens mineralkväveförråd. En undersökning på olika jordar i Uppland och Västergötland. Variations in soil mineral nitrogen. An investigation on different soils in two areas of Sweden.

166 1986 Käll Carlgren: Bladgödsling med cocktail-preparat till höstvete.´Foliar application of plant nutrients to winter wheat.

165 1986 Gyula Simán: Mark- och skördeeffekter i de permanenta kalkningsförsöken under en 20-årsperiod, 1962-1982. Effects on crop yields and soil properties of lime and fertilizers in the long-term liming experiments from 1962 to 1982.

164 1985Lennart Mattsson: Markbördighetsförsök i Norrland. Soil fertility experiments in North Sweden.

163 1985 Göte Bertilsson & Jan Persson: Kalkfraktioner och kalkningseffekt. Particle size and efficiency of lime.

162 1985 Jan Persson: Kalkningseffekt – betydelsen av kalkslag och siktkvalitet. Effect of lime correlated to kind of lime and particle size.

161 1985 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel V. Fältförsök i västra försöksdistriktet. Balanced supply of complete plant nutrient V. Field trials in the Western Experimental District.

160 1984 Gyula Simán: Undersökning av Si-Mn-slagg från Öye Smelteverk A/S Norge, särskilt med hänsyn till dess skördehöjande verkan och kemiska markeffekter. Investigation of Si.Mn-Slag from Öye Smelteverk A/S Norway, with particular regard to its effect on plant and soil.

159 1984 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel IV. Fältförsök i östra distriktet. Balanced supply of complete plant nutrients IV. Field trials in the Eastern Experimental District. 

158 1984 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel III. Balanced supply of complete plant nutrients III. 

157 1984 Käll Carlgren och Lars Gunnar Nilsson: Resultat av två fastliggande fältförsök i Öjebyn och Flahult. Results of two long-term field trials at Öjebyn and Flahult.

156 1984 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel II. Balanced supply of complete plant nutrients II.

155 1984 Lars Gunnar Nilsson: Utvärdering av metod för boranalys i jord. Evaluation of methods of boron determination in soils.

154 1983 Lennart Mattsson och Lars Eric Anderson: Kvävegödsling till höstvete. Val av spridningstidpunkt och kvävegödselmedel.Nitrogen fertilization of winter wheat – times of application and nitrogen fertilizers.

153 1983 Lennart Mattsson: Kvävegödsling till havre. Nitrogen fertilization to oats.

152 1983 Sven L. Jansson: Åkermarkens försurning och kalkning. Erfarenheter från de skånska bördighetsförsöken. Acidification and liming of arable soils. Experiences from the long-term soil fertility experiments in Malmöhus county.

151 1983 Sven L. Jansson: Tjugofem års bördighetsstudier i Sverige. Twentyfive years of soil fertility studies in Sweden.

150 1983 Käll Carlgren: Några analysmetoders användbarhet för uppskattning av kvävemineraliseringen I åkerjorden från Götaland och Svealand. The usability of some methods for estimation of nitrogen mineralization in arable soils from South and Middle Sweden.

149 1982 Lars Eric Anderson: Mineralisering och upptagning av kväve I två åkerjordar. Mineralization and uptake of nitrogen in two cultivated soils.

148 1982 Gyula Simán, Kerstin Berglund och Lars Eriksson: Effekt av stora kalkgivor på jordens struktur, växtnäringshushållning och skördens storlek.Effect of large lime quantities on soil structure, nutrient balance and yield of the crops.

147 1982 Magnus Hahlin och Lars Eric Anderson: Kalkningens och fosforgödslingens långsiktiga effekter på mark och gröda. Residual effects of liming and phosphorus fertilization on soil and crops.

146 1982 Peder Waern och Jan Persson: Havrens kväveupptagning från olika djup I en styv lera. Nitrogen uptake by oats from various depths in a heavy clay.

145 1982 Börje Lindén: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och fördelning I marken. IV. Inverkan av gödslingssätt och nederbörd. Studier i fältförsök. Movement and distribution of ammonium- and nitrate-N in the soil. IV. Influence of N-application technique and precipitation. Studies in field trials.

144 1982 Janne Ericsson och Göte Bertilsson: Regionala behov av underhållskalkning. Regional needs of maintenance liming.

143 1982 Börje Lindén: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och fördelning I marken. III. Inverkan av nederbördsförhållanden och vattentillgång, studier i modell- och ramförsök. Movement and distribution of ammonium- and nitrate-N in the soil. III. Influence of precipitation and water supply. Studies in model and frame experiments.

142 1982 Lars Gunnar Nilsson: Borgödsling – små givor, kalktillstånd och till olika grödor. Boron fertilization – small rates, level of lime and to different crops.

141 1982 Lars Eric Anderson: Utrustning för jordprovtagning I markprofilen. Equipment for soil sampling in the profile.

140 1982 Peder Waern: Höst- och vårspridning av kväve till höstvete. Autumn and spring application of nitrogen to winter wheat.

139 1982 Arne Gustafson och Lennart Mattsson: Tidig gödslingsprognos och grödans kväveförsörjning. Fertilizer forecasts and the nitrogen supply of the crop.

138 1981 Jan Persson: Växtföljdens och skörderesternas effekt på skördeutvecklingen. Effect of crop rotations and harvest residues on the yield development.

137 1981 Börje Lindén: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och fördelning i marken. II. Metoder för mineralkväveprovtagning och –analys. Movement and distribution of ammonium- and nitrate in the soil. II. Methods of sampling and analysing mineral nitrogen.

136 1981 Karl Olof Nilsson: Allsidig växtnäringstillförsel. Balanced supply of complete plant nutrients.

135 1981 Lennart Mattsson och Johan Biärsjö: Kvävegödsling till korn. Nitrogen fertilization to barley.

134 1981 Lennart Mattsson: Gödslingssystem. Fertilizing systems.

133 1981 Peder Waern: Spridningstidpunkt och tillförselsätt för flytande kvävegödselmedel till stråsäd. Time and method of application of nitrogen solutions for cereals.

132 1981 Börje Lindén: Ammonium- och nitratkvävets rörelser och fördelning I marken. 1. Litteraturöversikt. Movement and distribution of ammonium- and nitrate-N in the soil. 1. Literature review.

131 1980 Magnus Hahlin, Lennart Johansson och Lars Gunnar Nilsson: Kaliumgödslingseffektens beroende av balansen mellan kalium och magnesium. 1. Kärlförsök. Effects of potassium fertilization depending on the balance between potassium and magnesium. 1. Pot experiments.

130 1980 Lennart Mattsson och Nils Brink: Gödslingsprognoser för kväve. Fertilizer forecasts.

129 1980 Janne Eriksson, avd för lantbrukets hydroteknik: Inverkan på markstrukturen av olika kvävegödselmedel och organiska material. The influence on soil structure of different nitrogen fertilizers and soil organic materials.

128 1980 Jan Persson: Detaljstudium av den organiska substansens omsättning I ett fastliggande ramförsök. Detailed investigations of the soil organic matter in a long term frame trial.

127 1980 Karl Olof Nilsson: Skördeutveckling och omsättning av organisk substans vid användning av olika kvävegödselmedel och organiska material. Undersökningar i ett ramförsök under 20 år. Development in harvest and conversion of organic matter when using different nitrogen fertilizers and organic materials. Studies in a small-plot field trial during 20 years.

126 1980 Gyula Simán och Harry Linnér: Styrning av stråsädesgrödans kärnavkastning och proteinhalt genom kvävegödsling efter växtanalys och genom bevattning. Control of yield and protein in cereals by nitrogen fertilization based om plant analysis and by irrigation.

125 1980 Börje Lindén: Mineralkväve i åkerjordar i Halland och Uppland. Mineral nitrogen cultivated soils in the Swedish provinces of Halland och Uppland.

124 1980 Magnus Hahlin och Haldo Carlsson: Verkan av kväve, fosfor och kalium på avkastningen och kvalitet hos några matpotatissorter. The influence of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization on yield and quality of some table potatoes.

123 1980 Lennart Mattsson: Vinterklimatets betydelse för kväveeffekten I vårstråsäd nästkommande vegetationsperiod. Impact of winterclimate on the nitrogen effect on spring cereals nextcomming vegetation period.

122 1979 Börje Lindén: Kvävegödsling baserad på bestämning av mineralkväveförrådet i marken. Lägesrapport om N-prognosverksamhet i några europeiska länder och i Nordamerika. Nitrogen fertilizer recommendations based on determination of mineral nitrogen in soils. Research and extension facilities for N-prognosis in some European countries and in Nort America.

121 1979 Lennart Mattsson: Kväveintensitet vid olika markbördighet. Jordanalysdata vid försöksstarten. Nitrogen intensities at different soil fertilities. Soil analyses data at the experimental start.

120 1979 Börje Lindén:Alvprovtagning med ”Ultuna-borren” – för markkartering och framtida N-prognoser. Subsoil sampling with the ”Ultuna Core Sampler”

119 1979 Börje Lindén: Mineralkväveförrådets storlek och förändring I markprofilen vid odling av sockerbetor och korn. Studier i växtföljdsförsöken R4-001, R4-002 och R4-003 i Skåne 1978. Mineral nitrogen supply in profiles of soils cropped with sugar beets and barley. Studies in crop rotation trials in Skåne, south Sweden, 1978.

118 1979 Subrata Ghoshal: Slampellets som växtnäringskälla 1. utvärderingsförsök (1976-1978) Sludge-pellets as a plant nutrient source 1. Evaluation experiments (1976-1978).

117 1979 Gyula Simán: De permanenta kalkningsförsöken under 1962-1977 a) Markkemiska undersökningar och skörderesultat. Long-term liming experiments 1962-1977 a) Soil analyses and yield responses.

116 1978 Lennart Mattson: Kvävegödsling på hösten till höstvete. Nitrogen dressing in the autumn for winter wheat.

115 1978 Lennart Mattson: Stigande mängder kväve till gräsvall i Mellansverige. Nitrogen for grass dominated leys in central Sweden.

114 1978 Lennart Mattson och Tord Eriksson: Tillförselsätt för olika kvävegödselmedel till vårsäd. Method of application for different nitrogen fertilizers to spring cereals.

113 1977 Gyula Simán och Sven L. Jansson: Undersökning av olika kornsorters respons för kvävetillgång i jorden.

112 1977 Börje Lindén: Utrustning för jordprovtagning i åkermark.

111 1977 Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningstoaletten ”Bioloo”.

110 1977 Lennart Mattsson: Fördelning av kväve till gräsvall.

109 1977 Karl Olof Nilsson: Svavelverkan av superfosfater. Fältförsök i Skåne 1957-1973.

108 1976 Kalju Valdmaa och Ulrich Schoeps: Omsättning av hushållssopor vid närvaro av DDT.

107 1976 Gyula Simán och Sven L. Jansson: Undersökning av proteinlagringens dynamik vid kärnbildningen hos vårvete.

106 1976 Subrata Ghoshal: Specifika tungmetaller i systemet markväxt, med särskild hänsyn tagen till riskerna för ekologisk förorening (En litteraturöversikt). Engelsk text med svensk sammanfattning.

105 1976 Olle Johansson, Lennart Mattsson: Aminosyrasammansättningen hos fyra kornsorter vid extremt varierad kvävegödsling.

104 1976 Hans-Gerhard Jerlström: Rapport från två ”fullständiga fastliggande gödslingsförsök” med handelsgödsel, stallgödsel och kalk. Riksförsöksserie R3-8083.

103 1976 Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningsklosett Toga.

102 1976 Lars Gunnar Nilsson och Olle Johansson: Långsiktiga effekter av gödsling med olika kväveföreningar, mikronäringsämnen och svavel.

101 1976 Håkan Skoug och Jan Persson: Försök med frit-preparat (mangan, bor ochkopparpreparat).

100 1975 Olle Johansson och Hans-Gerhard Jerlström: Rapporterna 1-99. En kort Resumé med serieförteckning, författar- och ämnesregister.

99 1975 Lars Gunnar Nilsson: Magnesiumgödsling – intensitet och gödselmedelslag. Försöksserier 3-5600 och 3-5001.

98 1975 Ulrich Schoeps och Kalju Valdmaa: Omsättning av Pacto-latrin och rötslam i olika blandningar med hushållssopor.

97 1975 Olle Johansson och Karl Olof Nilsson: Fosfor och svavel i superfosfat och NPK-gödselmedel. Slutrapport från fältförsöksserien 3-7002.

96 1975 Arne Andersson och Karl Olof Nilsson: Effekter på tungmetallhalterna i mark och växt vid tillförsel av rötslam som växtnäringskälla och jordförbättringsmedel.

95 1975 Jan Persson, Olle Johansson och Lárus Jónsson: Kvävehushållning vid användning av ammoniumhaltiga gödselmedel.

94 1975 Lennart Mattsson och Leif Björklund: Luftfuktighetens betydelse vid tilläggsgödsling genom besprutning med urealösning till korn. Serie R3-2065.

93 1975 Lennart Mattsson och Leif Björklund: Tilläggsgödsling med gödsellösningar och kalksalpeter i vall.

92 1975 Lennart Mattsson och Leif Björklund: Besprutning med kvävelösningar. Rapport från ett fältförsök (1973) och två kärlsörsök (1971).

91 1975 Olle Johansson, Erik Svensson, Jan Persson: Försök med Algomin. 1974 års försök.

90 1975 Janne Ericsson, Gösta Berglund och Jan Persson: Kalktillstånd, kalk och kalkning.

89 1975 Lárus Jónsson och Lennart Mattsson: Preliminär rapport från försök med stigande mängder kväve till korn och havre. Projekt R3-06.

88 1974 Lárus Jónsson: Handelsgödselkvävet som produktionsfaktor i stråsädesodlingen belyst med resultat från fältförsök 1960-1972.

87 1974 Lennart Mattsson: Efterverkan av stigande mängder kväve till stråsäd. Resultat från 1972-1973.

86 1974 Kalju Valdmaa: Soil-Life-effekt på jordstrukturen. Orienterande undersökning medelst analys av vattenstabila aggregat.

85 1974 Jan Persson: Försök med halmnedbrukning – rapport från försöksserierna R3-0900 och R3-0004.

84 1974 Magnus Hahlin: Jämförelse mellan olika kaliumgödselmedel vid olika kalk- och fosfornivåer. R3-4002.

83 1974 Lennart Mattsson: Rapport från försök med radmyllning av gödsel. R3-P17. Data från 1971-1973.

82 1974 Olle Johansson, Erik Svensson och Jan Persson: Försök med Algomin. 1973 års försök.

81 1974 Flytgödsel. Föredrag vid NJF-seminarium på Ultuna den 22 och 23 augusti 1973.

80 1974 Kalju Valdmaa: Funktionen i förmultningstoaletten ”Mullbänken”.

79 1974 Arne Andersson och Karl Olof Nilsson: Om doseringen av rötslam.

78 1974 Lennart Mattsson:  Tre års fältförsök med kväve på hösten till höstvete (serie 3-2059). En sammanfattning av resultaten.

77 1974 Karl Olof Nilsson: Kärlförsök med kalk och stigande givor av kalium.

76 1974 Jan Persson: Dolomitens kalk- och magnesiumeffekt. En orienterande undersökning.

75 1974 Olle Johansson och Lárus Jónsson: Spännvidden i totalkvävehalten och totalkvävets aminosyrasammansättning hos tre kornsorter vid extremt varierad kvävegösling.

74 1974 Lárus Jónsson: Aktuellt om flytande handelsgödsel.

73 1974 Janne Ericsson: Gödsellösningar. En sammanfattning av några utländska och svenska undersökningar.

72 1974 Jan Persson: De permanenta kalkningsförsöken – en fyraårssammanställning.

71 1973 Lars Gunnar Nilsson och Jan Persson: Försök med stora kalkgivor. Riksförsöksserien R3-1007 och R3-1008.

70 1973 Kalju Valdmaa: Hantering och behandling av engångsemballage för latrin ”Plast-Do-Set-Hygienkartong”.

69 1973 Magnus Hahlin: Kaliumgödslingseffekterna i relation till K/Mg-kvoten i växt och jord.

68 1973 Lars Gunnar Nilsson: Några synpunkter på gödsling med magnesium och mikronäringsämnen.

67 1973 Staffan Steineck: Biologiska krav för kompostering.

66 1973 Lárus Jónsson: Rapport från försök med kvävegödsling till korn i proteinhöjandesyfte. Projekt R3-P21 (serie R3-2038, R3-2039 och R3-2040). 1972.

65 1973 Kalju Valdmaa: Deponering av sopor och slam vid Hovgården, Uppsala.

64 1973 Lárus Jónsson: Rapport från försök med radmyllning av gödsel. R3-P17. 1972.

63 1973 Lárus Jónsson: Provtagning för bestämning av torrsubstans i vall. En orienterande undersökning.

62 1973 Olle Johansson och Lars Gunnar Nilsson: Borgödsling till höstoljeväxter. Projekt P23.

61 1973 Lars Gunnar Nilsson: Rapport från försöksserie med mangankalisuper. Riksförsöksserie R3-6004.

60 1973 Leif Björklund och Lárus Jónsson: Kvävegödsling till höstvete vid axgång. Projekt R3-P19 (Serie R3-2069) 1972.

59 1973 Olle Johansson, Erik Svensson och Jan Persson: Försök med Algomin.

58 1972 Karl Olof Nilsson: Sammansättningar av försök med fosfor och svavel i olika typer av superfosfat och NPK-gödselmedel.

57 1972 Lárus Jónsson: Rapport från försök med kvävegödsling till korn i proteinhöjandesyfte. Aminosyrasammansättning i kärnprover från 1971 års försök.

56 1972 Lárus Jónsson: Rapport från försök med radmyllning av kvävegödsel. R3-P17. 1971.

55 1972 Jan Persson: Handelsgödselns effekt på jordens mullhalt samt mullhaltens effekt på skörden – diskussion kring ett fältförsök.

54 1972 Lárus Jónsson: Rapport från försök med kvävegödsling till korn i proteinhöjande syfte. Aminosyresammansättning i kärnprover från 1970 års försök.

53 1972 Lárus Jónsson och Olle Johansson: Rapport från försök med kvävegödsling i proteinhöjande syfte. Projekt R3-P21.

52 1972 Lárus Jónsson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034. Västra jordbruksförsöksdistriktet, 1971.

51 1972 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034. Södra jordbruksförsöksdistriktet, 1971.

50 1972 Göte Bertilsson: Gödslingsförsök med hjälp av gödselspridare som kontinuerligt förändrar utmatningsmängden.

49 1972 Käll Carlgren, Lárus Jónsson, Nils Karlsson och Gyula Simán: Föredrag vid NJF:s seminarium på Ultuna den 20 och 21 oktober 1971 av forskare vid Avdelningen för växtnäringslära.

48 1972 Jan Persson: Ärtrevens effekt på efterföljande grödor.

47 1972 Rune Lagerquist: rapport från försöksserie med mangansulfatgödsling i skorvbekämpande syfte. Riksförsöksserie R3-6008, 1968-1971.

46 1972 Gyula Siman: Jämförande studium av turbidimetrisk och koloritmetrisk metod för svavelbestämning i växt- och jordmaterial.

45 1971 Lárus Jónsson: Försök med fördelning av kväve till gräsvall i Norrland. Preliminära resultat från försöksserie R3-2028.

44 1971 Jan Persson: Växtföljdens och skörderesternas betydelse för humusbalansen.

43 1971 Lárus Jónsson och Olle Johansson: Rapport från försök med kvävegödsling till korn i proteinhöjande syfte.

42 1971 Erik Svensson, Olle Johansson och Lárus Jónsson: Rapport från studium av samspel mellan kvävegödslingsintensitet och fördelning, sort, stärkelseskörd och kvalitet hos fabrikspotatis.

41 1971 Lárus Jónsson och Karl Olof Nilsson: Försök med olika gödslingssystem i Uppland och Skåne. Första växtföljdsomloppet.

40 1971 Lárus Jónsson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034. Västra jordbruksförsöksdistriktet, 1970.

39 1971 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034. Södra jordbruksförsöksdistriktet, 1970.

38 1971 Jan Persson och Kalju Valdmaa: Preliminär rapport från halmnedbrukningsförsök. Riksförsöksserie R3-0008 samt R3-0009.

37 1971 Arne Andersson och Karl Olof Nilsson: Växttillgängligheten hos ett antal grundämnen i rötslam. Resultat från ett ramförsök.

36 1971 Erik Jonsson och Kalju Valdmaa: Avfallsbehandling genom kompostering, en litteraturgranskning.

35 1971 Leif Björklund: Rapporter från proteinundersökningar. Besprutning med näringslösningar i växande gröda.

34 1970 Lárus Jónsson: Exempel på den empiriska karaktären hos produktionsfunktioner för kväve och därav betingande inskränkningar i deras allmängiltighet.

33 1970 Lárus Jónsson: Undersökning rörande möjligheten att förklara lokalvariation i fältförsök utifrån rutinmässigt registrerade meteorologiska observationer och runtinanalyser av jord.

32 1970 Olle Johansson och Gunnar Norrman: Försök med kornat thomasfosfat.

31 1970 Rune Lagerquist: Borförgiftningsförsök.

30 1970 Kalju Valdmaa: Sammansättning och försök med rötslam.

29 1970 Karl Olof Nilsson: Oljeförbränningen och svavel i Ultunaluften.

28 1970 Olle Johansson och Lárus Jónsson: Urea som gödselmedel. Potatis. Tabeller.

27 1970 Lárus Jónsson: Urea som gödselmedel. Vårsäd. Tabeller.

26 1970 Lárus Jónsson: Urea som gödselmedel. Vårsäd. Tab. Och diagram.

25 1970 Lars Olsson: Gödsling – skördeutveckling – skördevariation (Studie av handels-

24 1970 Lárus Jónsson: Observationer över flygspridning av handelsgödselkväve.

23 1970 Jan Persson: Rapport från fastliggande kvävegödslingsförsök.

22 1970 Lárus Jónsson, Olle Johansson och Erik Svensson: Redovisning av kväve- och proteinanalyser från försöksserie FK-S64, kvävegödsling till fabrikspotatis.

21 1970 Magnus Hahlin: Översikt över markkarteringsförfarandena i Sverige.

20 1970 Rune Lagerquist: Rapport från försöksserie med stigande mängder magnesium till sockerbetor och potatis i södra jordbruksförsöksdistriktet. Försöksserie R3(L3)-5600.

19 1970 Lárus Jónsson: 27-ledande NPK-försök i Norrland.

18 1970 Lárus Jónsson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034.

17 1970 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från försök med radmyllning av urea. Riksförsöksserie R3-2034, 1969.

16 1970 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från studium av samspel mellan kvävegödslingsintensitet och fördelning, sort, stärkelseskörd och kvalitet hos fabrikspotatis.

15 1969 Sven L Jansson: Hur ange gödselns växtnäringsinnehåll och grödornas växtnäringsbehov?

14 1969 Rune Lagerquist: Rapport från ett långtidsförsök vid Flahult, Jönköpings län. Riksförsöksserie R3-8002, 1904 – 1965.

13 1969 Lárus Jónsson: Rapport från intensitetsförsök med kväve till vårsäd. Riksförsöksserie R3-2023.

12 1969 Rune Lagerquist: Rapport från försöksserie med mangankalisuper. R3-6004.

11 1969 Rune Lagerquist: Rapport från ”fullständiga fastliggande gödslingsförsök” med handelsgödsel, stallgödsel och kalk. Riksförsöksserie R3-8003.

10 1969 Rune Lagerquist: Rapport från försöksserie med magnesium och kalk. Riksförsöksserie R3-5001, 1964 – 1968.

9 1969 Leif Björklund: Data från 1968 års besprutningsförsök med kvävelösningar till korn.

8 1969 Olle Johansson: Aktuellt om svavel som växtnäringsämne.

7 1969 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från studium av samspel mellan kvävegödslingsintensitet och fördelning, sort, stärkelseskörd och kvalitet hos fabrikspotatis.

6 1969 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapport från försök med radspridning av urea. Riksförsöksserie R3-2034, 1968.

5 1968 Kalju Valdmaa: Rapport från försöksserie R3-1002, permanenta kalkningsförsök 1962 – 1968.

4 1968 Kalju Valdmaa: Rapport från försök R3-0000 å Borgeby gård rörande halmbehandling och kvävegödsling.

3 1968 Kalju Valdmaa: Preliminära data från försök med blötgödsel och rötslam.

2 1968 Erik Svensson och Olle Johansson: Rapporter från försök med radspridning av urea. Riksförsöksserie R3-2034. 1967.

1 1968 Olle Johansson: Rapporter från försök med sammansatta gödselmedel samt med fosfor, svavel och kväve.


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man i svartvitt, foto.Professor Holger Kirchmann

Institutionen för mark och miljö
holger.kirchmann@slu.se, 018-672292