Hoppa till huvudinnehåll

Provtagning

För att kunna beskriva miljötillståndet i vattnet tar vi prover och analyserar dessa. Provtagningarna måste pågå på samma sätt och platser under många år för att upptäcka när en förändring sker.

Miljöanalys av sjöar och vattendrag

Variabler vi mäter kan vara olika växter, djur eller vattnets kemiska egenskaper. Analysen av variablerna talar om för oss om det har skett några förändringar i miljön. Resultaten sammanfogas och ska ge en så fullständig bild av ekosystemet att en bild av vattnets tillståndet kan skapas.

Utifrån insamlat data kan man bedöma om uppmätta värden är låga eller höga jämfört med tidigare period eller andra områden. Det ger oss en inblick i miljöns tillstånd. Därför är det så viktigt att mätningar och provtagningar blir utförda med standardiserade metoder och dokumenterad spårbarhet. Då kan vi också i efterhand kontrollera att resultaten är pålitliga. Vi skapar på så sätt långa tidsserier av mätdata med god jämförbarhet såväl i tiden som med andra laboratorier.

Vi tar vattenkemiska prover till exempel på flodmynningar för att beräkna vilka ämnen som kommer ut i havet. Vi tar även prover på ”opåverkade” vattendrag för att ha som referens till andra mätningar i påverkade vatten. När vi tar prover i en sjö måste vi av säkerhetsskäl vara två. Det är mycket utrustning som ska med eftersom vi tar flera olika prover på en och samma gång. Många prover tar vi mitt i sjön. Det är viktigt att proverna blir tagna och hanterade på rätt sätt så att inga andra faktorer påverkar provet. Inom ett dygn ska provet vara på plats på våra laboratorier i Uppsala, antingen för analys eller konservering. Små skillnader i proverna måste bli upptäckta tidigt och vi arbetar därför med instrument som kan hjälpa oss med låga detektionsgränser.

De biologiska prover vi tar i sjöar är till exempel växtplankton och djurplankton eftersom de kan tala om för oss hur livet i vattnet fungerar, till exempel om det är påverkat av övergödning. Större vattenväxter såsom vass kan också visa på det. I vattendrag tar vi prover av fastsittande kiselalger som indikerar hur vattnet är påverkat även av försurning, metaller och temperaturer. Växter som lever i strandkanten blir undersökta eftersom de talar om för oss hur mycket syre som finns där. Proverna blir tagna kontinuerligt på samma koordinater. Proverna tas ofta tillsammans med de vattenkemiska proverna för att det ska gå att utvärdera tillsammans. Det är mycket utrustning som ska med för att ta de olika proverna. Proverna konserveras vid tillfället för provtagningen, och blir sedan analyserade på vårt laboratorium i Uppsala där vi bland annat bestämmer vilka arter som finns med i provet och hur många av varje som finns.

Vi följer hur organiska miljöföroreningar påverkar yt- och grundvattenkvalitet, sediment, luft och nederbörd. Med hjälp av våra prover kan vi utveckla källspårning och förebyggande metodik (early warning systems) till förekomst och åtgärder. 

När vi undersöker i vilken mängd bekämpningsmedel från jordbruket når det omgivande landskapet, utgår vi främst från fyra olika områden som var för sig representerar fyra olika jordbruksregioner. 

Provtagning av fastsittande kiselalger

Provtagning av siktdjup

Provtagning av växt- och djurplankton

Provtagning vattenkemi

Publicerad: 18 maj 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…