Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

Sjöar och vattendrag

Genom vårt arbete inom miljöanalys har vi en central roll inom miljöövervakningen av sjöar och vattendrag i landet. Vi är även på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten datavärdar för vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

Solnedgång över en sjö. Himlen är röd. Foto.

Integrerad miljöövervakning (IM)

Övervakningen är inriktad på att skapa tillförlitliga tidsserier som detaljerat visar på processer i ett begränsat antal områden täckande olika depositions- och klimatgradienter över landet. Även storskalig påverkan på ekosystemen studeras.

Överfallsvärn. Foto.

Bekämpningsmedel

Övervakningen syftar till att följa förekomsten och trender av växtskyddsmedel i miljön, med fokus mot yt- och grundvatten i jordbruksområden. Mätningar görs även i sediment, luft och nederbörd.

Traktor med spruta för bekämpningsmedel på åker. Foto.
Publicerad: 06 mars 2023 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…