Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanalys

För att enklare upptäcka problem i miljön, ta fram underlag till olika åtgärder och följa upp dessa, samlar vi in, lagrar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör vattenkemiska och biologiska data för sjöar och vattendrag.

provtagningsanordning från båt. Foto.

Vi utför vår miljöanalys när vi samlar in material genom miljöövervakningen, bearbetar och tolkar det. I mångt och mycket är det miljömål, direktiv och konventioner styr vad vi övervakar. Stora delar av arbetet är kopplat till de globala hållbarhetsmålen.

Genom vår regelbundna provtagning följer vi variabler som berättar om tillståndet på vattnet. Proverna blir analyserade på våra kvalitetssäkrade laboratorier som sedan levererar data till datavärden (vilket också råkar vara vi i detta fall). Data finns därefter tillgängligt för alla, men används främst av andra forskare och analytiker. När vi bedömer och analyserar data sker miljöanalysen och vi kan till exempel kontrollera om miljömålen blir uppfyllda.

Metodiskt insamlande av data utgör en vetenskaplig grund för förståelsen av miljöförändringar. Vi har till exempel varit med och provtagit Mälaren i nästan 60 år. Längden på våra mätserier är i många fall unika.

Vi rapporterar våra data även internationellt till exempelvis EU:s miljöbyrå (EEA) och Helsingforskonventionen (HELCOM). Mycket av rapporteringen sker via SLU:s deltagande i SMED-konsortiet.

Två personer står i å för provtagning. Foto.

Sjöar och vattendrag

Det finns ett väl utbyggt system för att övervaka Sveriges miljötillstånd. Ansvaret och utförandet är fördelat på flera aktörer. Vårt (institutionens) uppdrag fokuserar på svenska sjöar och vattendrag.

Miljöövervakningen är organiserad i olika områden med varierande fokus.

När det gäller sötvatten finns ett särskilt fokus på försurning, övergödning och miljögifter. Vi mäter i både påverkade och opåverkade områden för att undersöka inverkan av miljöstörande verksamheter.

Institutionen för vatten och miljö bidrar med kompetens till flera olika områden av miljöövervakningen, både internationellt, nationellt och regionalt. SLU arbetar med miljöanalys i tolv så kallade program, varav institutionen för vatten och miljö särskilt bidrar till följande fem: Fjäll/Arktis, Sjöar och vattendrag, Övergödning, Giftfri miljö och Försurning.

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen är fördelad i flera undergrupper, ämnat att göra det enkelt att få en inblick och överblick av tillståndet i svensk miljö.

På vår institution bidrar vi med kompetens inom följande delprogram:

Regional miljöövervakning

Den regionala och lokala miljöövervakningen sker på uppdrag av olika intressenter och kan tjäna flera syften.

Vi sköter för närvarande övervakningen av vattenkemi och vissa biologiska parametrar i Vänern och Mälaren. På uppdrag av olika länsstyrelser utför vi dessutom regional övervakning i ett flertal vattendrag och sjöar.

Vi är också utförare av det gemensamma miljöövervakningsprojektet om kiselalger. Tillägget gemensam betyder att arbetet sker samordnat mellan flera olika aktörer som olika länsstyrelser eller andra myndigheter.

Resultat

Vi rapporterar hur det står till med de vatten vi undersöker. Resultaten är vårt vetenskapliga bidrag till svensk och internationell miljöövervakning. Ofta finns resultatet presenterat i rapporter.

Bekämpningsmedel

På institutionen för vatten och miljö finns personal som fokuserar sin kompetens på bekämpningsmedel i miljön. Miljöövervakningen av bekämpningsmedel syftar till att följa förekomsten och trender av växtskyddsmedel i miljön, med fokus mot yt- och grundvatten i jordbruksområden. Mätningar görs även i sediment, luft och nederbörd.

Integrerad miljöövervakning

Den integrerade miljöövervakningen utförs i särskilda naturekosystem. Övervakningen är inriktad på att skapa tillförlitliga tidsserier som detaljerat visar på processer i ett begränsat antal områden täckande olika depositions- och klimatgradienter över landet. Även storskalig påverkan på ekosystemen studeras.

Publicerad: 04 mars 2024 - Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se
Loading…