Sektionen för geokemi och hydrologi

Senast ändrad: 24 augusti 2021
Kvinna som står på en istäckt sjö och tar prover från ett borrhål. Foto.

Sektionen för geokemi och hydrologi arbetar med forskning och miljöanalys kring vattnets kemiska kvalitet, bland annat vad gäller övergödning, försurning, tungmetaller och dricksvattenkvalitet.

Vi försöker förstå de processer som styr vattenkvaliteten och att skilja mänsklig påverkan från den naturliga variationen för att ge stöd för en förbättrad hushållning av våra sjöar och vattendrag.

Personal och ledning

Sektionschef: Jens Fölster
Fakultetsprofessor: Kevin Bishop

Klicka här för en lista på forskare och doktorander på sektionen.
Klicka här för en lista på laboratoriepersonal.

Fakta:

Forskning

Vår forskning syftar till att beskriva variationen i tid och rum i viktiga vattenkemiska parametrar och att förstå bakomliggande orsaker. Till vår hjälp använder vi statistiska analysmetoder och olika processbaserade modeller för att beskriva och förstå vad som styr vattenkvaliteten. Vår kompetens utnyttjas flitigt av nationella och regionala myndigheter för att ta fram underlag och bedömningsverktyg till vattenförvaltningsarbetet. Vi bidrar även till internationell rapportering när det gäller till exempel övergödning av sötvatten och hav samt försurning. Ett viktigt forskningsområde är att förstå de bakomliggande orsakerna till den ökande förbruningen av våra sjöar och vattendrag.

Miljöövervakning

Vi är ansvariga för de vattenkemiska delarna av de nationella miljöövervakningsprogrammen av vattenkvalitet som vi bedrivit sedan 1960-talet, nu på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. De vattenkemiska analyserna utförs av vårt ackrediterade laboratorium.