Avdelningen för geokemi och hydrologi

Senast ändrad: 13 december 2023
Bäck i skogen. Foto.

Avdelningen för geokemi och hydrologi arbetar med forskning och miljöanalys kring vattnets kemiska kvalitet, bland annat vad gäller övergödning, kvicksilver och kolomsättning.

För att ge stöd för en förbättrad förvaltning av våra sjöar och vattendrag försöker vi förstå de processer som styr vattenkvaliteten. Vi vill också kunna skilja den mänskliga påverkan från den naturliga variationen.

Ledning och personal

Avdelningschef: Jens Fölster
Fakultetsprofessor: Kevin Bishop

Forskare och doktorander på avdelningen för geokemi och hydrologi 
Laboratoriepersonal på avdelningen för geokemi och hydrologi

Forskning

Vi försöka förstå vilka processer som styr vattenkvaliteten tid och rum. Den kunskapen är grundläggande för att olika aktörer i samhället ska kunna bedöma hur mänskliga aktiviteter som t.ex. klimatförändring, jordbruk och skogsbruk påverkar akvatiskt liv, och vilka åtgärder som är mest effektiva för att nå samhällets mål för hållbar vattenmiljö. 

Våra studier syftar till att beskriva variationen i tid och rum i viktiga vattenkemiska parametrar och att förstå vilka processer som styr vattenkvaliteten. Den kunskapen är nödvändig för att samhället ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Exempel på forskningsområden är optimering av åtgärder mot övergödning från jordbruksmark och mot intern belastning i sjöar, orsaker till förbruning av våra vatten, omsättningen av kvicksilver i skogslandskapet, våtmarker som naturbaserade lösningar för olika miljöproblem samt klimatets växelverkan med akvatiska ekosystem.

Avdelningen är värd för Sekretariatet vid SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Miljöanalys

Vi följer upp effekterna av förändrad miljöpåverkan och miljöåtgärder för att ge underlag för ett kostnadseffektivt miljövårdsarbete. Vi är ansvariga för de vattenkemiska delarna av de nationella miljöövervakningsprogrammen av vattenkvalitet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Detta omfattar Flodmynningar, Trendvattendrag, Trendsjöar och Omdrevssjöar. Analyserna utförs av vårt ackrediterade vattenkemiska laboratorium.

Genom SLU Vattennav bidrar vi till Sveriges rapportering till HELCOM vad gäller belastningen på Östersjön. Vi är ansvariga för ICP-Integrated Monitoirng och ICP-Waters under FN:s Luftvårdskonventionen.

Samverkan

Miljöanalysen är vårt huvudsakliga bidrag till SLU:s samverkan och riktar sig till myndigheter, privata näringslivet och civilsamhället.