Miljögifter och växtskyddsmedel

Senast ändrad: 01 september 2023

Miljögifter som PCB, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen (PFAS), tungmetaller och rester av växtskyddsmedel sprids i vår miljö och kan påverka både människors hälsa och våra ekosystem negativt.

På Vatten och miljö forskar vi om miljöföroreningarnas spridning, deras effekter i akvatiska och terrestra miljöer, om renings- och saneringstekniker, samt om analysmetoder.

Exempel på forskningsprojekt

Många av projekten nedan genomförs av POPs-gruppen som forskar på organiska miljögifter samt olika potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen. Fler projekt listas på deras webbsida.

Kvicksilver

Läkemedelsrester och antibiotikaresistenta gener

Mikroplaster

Organiska miljöföroreningar

Växtskyddsmedel

Läs mer

Centrumbildningar

SLU:s kunskapsbank