Siktdjup/Secchi-djup/Secchidisk-djup

Senast ändrad: 04 september 2023

Mätning av siktdjup har gammal tradition inom limnologin och ger ett mått på vattnet optiska egenskaper.

Metoden utvecklades av italienaren Secchi och resultatet kallas därför ibland för Secchidjup eller Secchidisk-djup. Eftersom mätningen är lätt att utföra kan man få långa tidsserier som beskriver förändringar i vattnets optiska egenskaper.

Siktdjupsmätningar är värdefulla för en bred karaktärisering av ett vattens transparens både säsongsmässigt och som tidsserier. Vattnets genomskinlighet bestäms dels av dess egenfärg, främst lösta humusämnen, dels av suspenderat material som växtplankton och oorganiskt partikulärt material. Siktdjupet ger en god uppskattning av ljusförhållandena i en sjö och måttet kan användas till exempel för att bedöma det djup där bottenlevande växter och växtplankton kan leva.


Kontaktinformation