Biologisk mångfald

Senast ändrad: 11 maj 2021

Livsmiljöerna för djur och växter i sjöar och vattendrag förändras på grund av bland annat övergödning, miljögifter och klimatförändringar, vilket kan ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden, samt på olika ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster.