OMK-laboratoriet: Analys av kemiska bekämpningsmedel

Senast ändrad: 03 november 2023
Två kemister undersöker ett analysinstrument

Laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av kemiska bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi är sedan 1994 ackrediterade av Swedac (ack.nr. 1208).

Vi analyserar många olika typer av miljöprover, främst vattenprover (regn-, grund- och ytvatten), men även sediment och luftprover. Inom olika forskningsprojekt gör vi också analyser av jord, kompost, slam och avloppsvatten, samt maskar och insekter. Våra analysmetoder för kemiska bekämpningsmedel i vattenprover omfattar ca 140 olika substanser (se länk till analyslista nedan).

Våra uppdragsgivare är främst länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket, SGU och vattenvårdsförbund. Vi utför bland annat analyserna av bekämpningsmedelsrester inom den nationella miljöövervakningen. Vi deltar även i olika forskningsprojekt och ingår som stöd till SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB).

Vi har lång och bred erfarenhet av analyser av bekämpningsmedelsrester vid låga koncentrationer i komplexa matriser. Laboratoriet har sedan 2007 en s.k. flexibel ackreditering vilket innebär att vi inom ackrediteringen t.ex. kan införa nya analyter eller mätområden i redan befintliga metoder utan att ansöka hos Swedac. Vi kan även rapportera resultat mellan detektions- och kvantifieringsgräns (mätvärdesspår), samt införa nya metoder baserade på samma mätprinciper som redan ackrediterade metoder.

Laboratoriet är utrustat med avancerad instrumentering för hantering och analyser av miljöprover och inkluderar bl.a. extraktionsutrustning, reningsutrustning och analysinstrument av typ gaskromatografi och vätskekromatografi (LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, Q-TOF).

SWEDAC-märke.png