Kalkeffektuppföljning (KEU)

Senast ändrad: 18 mars 2019

Kalkning för att lindra skadeverkningar av försurning i vatten utgör vår största enskilda miljövårdsåtgärd och omfattar en betydande uppföljning i form av vattenkemisk och biologisk provtagning. Uppföljningen görs både i regional och i nationell regi

Regional kalkeffektuppföljning

Den regionala kalkeffektuppföljningen omfattar både kemisk och biologisk provtagning. Den kemiska provtagningen syftar främst till att följa upp om kalkdoserna är rätt anpassade för att uppfylla kalkningsmålen. Den är därför oftast begränsad till provtagning under suraste situationer och omfattar bara ett fåtal vattenkemiska parametrar, vanligtvis pH, alkalinitet och något mått på färg eller organiskt material.

Nationell kalkeffektuppföljning

Den nationella kalkeffektuppföljningen började 2007 med målsjöinventeringen. Cirka 3 000 kalkade så kallade målsjöar analyserades med avseende på vattenkemiska sammansättningen under hösten 2007 och våren 2008. Provtagningen omfattade även omkring 1 800 okalkade referens­sjöar. Undersökningen syftade till att ge underlag till försurnings­bedömningar av de kalkade sjöarna. Hösten 2010 startade ett fort­löpande program med ett s k omdrev av kalkade sjöar och referenser. En sjättedel av alla målsjöar provtas varje år med prov­tagning på hösten och efterföljande vår. Samtidigt startade ett motsvarande program för kalkade mål­vatten­drag och okalkade referens­vatten­drag.

Läs mer om kalkeffektuppföljning och kalkning på IKEU:s hemsida

Data för nedladdning (MS Excel)

Målsjöar (rev 20180531) 

Referenssjöar (rev 20180531)

Målvattendrag (rev 20190318)

Referensvattendrag (rev 20180823)

Urval av publikationer rörande kalkning

Rapport 2011:1 CaMg.pdf
Rapport 2012:5 Försurning.pdf
Rapport 2012:19 Kalkomdrev1.pdf

Verktyg till stöd för utvärdering av kalkade vatten

KALKREF 1_4.xls
OKALK.xlsm
OKALK-MC.xlsm
EQChemHruska.xls

Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se