Kalkeffektuppföljning (KEU)

Senast ändrad: 12 december 2023

Kalkning för att lindra skadeverkningar av försurning i vatten utgör vår största enskilda miljövårdsåtgärd och omfattar en betydande uppföljning i form av vattenkemisk och biologisk provtagning. Uppföljningen görs både i regional och i nationell regi

Regional kalkeffektuppföljning

Den regionala kalkeffektuppföljningen omfattar både kemisk och biologisk provtagning. Den kemiska provtagningen syftar främst till att följa upp om kalkdoserna är rätt anpassade för att uppfylla kalkningsmålen. Den är därför oftast begränsad till provtagning under suraste situationer och omfattar bara ett fåtal vattenkemiska parametrar, vanligtvis pH, alkalinitet och något mått på färg eller organiskt material.

Nationell kalkeffektuppföljning

Den nationella kalkeffektuppföljningen började 2007 med målsjöinventeringen. Cirka 3000 kalkade så kallade målsjöar analyserades med avseende på vattenkemiska sammansättningen under hösten 2007 och våren 2008. Provtagningen omfattade även omkring 1800 okalkade referens­sjöar. Undersökningen syftade till att ge underlag till försurnings­bedömningar av de kalkade sjöarna.

Under 2010 till 2013 provtogs en sjättedel av alla målsjöar provtas varje år med prov­tagning på hösten och efterföljande vår, så att hälften av sjöarna har fyra prover. 2010 till 2016 genomfördes ett motsvarande provtagningsprogram för kalkade mål­vatten­drag och okalkade referens­vatten­drag.

  • Läs mer om kalkeffektuppföljning och kalkning på IKEU:s webb.

Data för nedladdning (MS Excel)

Urval av publikationer rörande kalkning

Verktyg till stöd för utvärdering av kalkade vatten