Ekologi och biodiversitet

Senast ändrad: 04 augusti 2023
Kvinna i vadarstövlar hållandes två stenar. Foto.

Avdelningen för ekologi och biodiversitet arbetar med forskning och miljöanalys som ett sätt att förstå akvatiska och terresta ekosystem.

Vi är specialiserade på att utveckla biologiska indikatorer för att bedöma ekosystemhälsa, till exempel för att möta kraven i EU:s vattendirektiv. De antropogena miljöförändringar vi fokuserar på inkluderar eutrofiering, försurning, klimatförändring, metallkontamination, pesticider, invasiva arter och kombinerade effekter av dessa.

Ledning och personal

Avdelningschef: Stina Drakare
Fakultetsprofessor: Richard K. Johnson
Professor: Willem Goedkoop

Personal på avdelningen för ekologi och biodiversitet

Forskning

Genom forskningen på avdelningen för ekologi och biodiversitet försöker vi förstå den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska och terrestra ekosystem, ofta relaterat till miljöförändringar.

Exempel på forskningsprojekt

Miljöanalys

Vi är ansvariga för att genomföra de nationella miljöövervaknings­programmen för växtplankton, djurplankton, bentiska kiselalger, akvatiska växter och bentiska evertebrater i sjöar och vattendrag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.