Samordnad recipientkontroll (SRK)

Senast ändrad: 19 juli 2017
SLU och HaV loggor.png

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndigheten datavärd för data som insamlats inom den samordnade recipient­kontrollen (SRK). En datavärds uppdrag är att kvalitets­kontrollera och tillgäng­lig­göra data.

Data från recipientkontrollen har tagits fram av olika aktörer, med syftet att beskriva påverkan på vatten som utsatts för mänsklig påverkan av olika slag. Ansvaret för under­sökningarna ligger hos huvud­mannen för undersökningarna, och regleras genom miljö­lag­stiftningens krav på egen­kontroll av miljö­farlig verk­samhet.

Vanliga aktörer inom den recipient­kontrollen är privata företag och kommuner. Dessa agerar ofta gemensamt i form av vatten­vårds­förbund eller vatten­förbund och däri­genom kallas övervakningen för samordnad recipient­kontroll. I dessa fall är det aktuella vatten­vårds­förbundet eller vatten­förbundet huvud­man för under­sökningarna och därmed även ägare av framtagna data.

Dataleveranserna till data­värden är frivilliga. De data som levererats till oss, och som är till­gäng­liga för ned­laddning, får användas fritt om källan anges.

Datavärden lämnar ingen garanti för att data är korrekta eller fullständiga. Vi kan inte heller garantera att data som finns tillgängliga på denna webbsida exakt återger data som levererats från data­leverantör, t.ex. beroende på enhets­konvertering och antal signifikanta siffror.

Vid leverans av data till oss kvalitets­granskas data. En rimlighets­kontroll av data utförs och eventuella fel­aktigheter korrigeras i samråd med data­­leveran­tören. Ansvaret för kvaliteten på data ligger dock hos data­leverantören.

Ytterligare en viktig del i arbetet med att säker­ställa data­materialets kvalitet är att data används. Om felaktiga eller orimliga data upptäcks är vi tack­samma för meddelande om detta. Vi tar då kontakt med den aktuella data­­leveran­tören för en utredning och eventuell korrigering.

Den som publicerar recipient­kontroll­data hämtade från oss eller någon annan av miljö­övervak­ningens data­värdar skall därför ange, dels vem som samlat in dessa data (huvud­man), dels att de tagits fram inom ramen för samordnad recipient­kontroll. Vem som är huvudman för under­sökningen anges i anslutning till ned­laddnings­tjänsten. Om det är oklart vem som är huvud­man kontaktas data­värden (se kontaktinformation nedan).

Förteckning över idag ingående recipientkontrollprogram

Kontrollprogram med övervakning av sjöar (S) och/eller vattendrag (V)

Recipientkontrollprogram Typ
SRK Arbogaån S+V
SRK Bräkneån S+V
SRK Byälven och Borgviksälven S+V
SRK Bäveån S+V
SRK Dalbergså-Holmsån S+V
SRK Dalälven S+V
SRK Emån S+V
SRK Eskilstunaån S+V
SRK Friaån V
SRK Gavle- Hamrånge- Testeboån S+V
SRK Gotland V
SRK Gullspångsälven S+V
SRK Göta älv S+V
SRK Hedströmmen  
SRK Helgeån S+V
SRK Höje å S+V
SRK Indalsälven  
SRK Kilaån S+V
SRK Klarälven S+V
SRK Kolbäcksån S+V
SRK Kungsbackaån V
SRK Kävlingeån V
SRK Köpingsån-Köpingsviken  
SRK Lagan S+V
SRK Lidan-Nossan S+V
SRK Ljungbyån S+V
SRK Ljusnan-Voxnan S+V
SRK Lyckebyån S+V
SRK Lygnern-Rolfsån S+V
SRK Mariestadsfjärden S
SRK Motala ström S+V
SRK Mörrumsån S+V
SRK Nissan S+V
SRK Nordöstra Hälsingland S+V
SRK Norra Vänern, Varnan och Visman S+V
SRK Norra Vätterns tillr. område S+V
SRK Norsälven S+V
SRK Nybroån V
SRK Nyköpingsån S+V
SRK Ringsjön S+V
SRK Ronnebyån S+V
SRK Råån V
SRK Rönneån S+V
SRK Saxån V
SRK Segeån S+V
SRK Skivarpsån V
SRK Skräbeån S+V
SRK Svärtaån S+V
SRK Sydkuståar (6 delprogram) V
SRK Tidan S+V
SRK Torne- & Kalixälvar V
SRK Trosaån S+V
SRK Ume- och Vindelälven  
SRK Upperudsälven (Dalslands kanal) S+V
SRK Uppsala län S+V
SRK Vegeån V
SRK Viskan S+V
SRK Vätterns tillflöden i F-län S+V
SRK Åmålsviken S+V
SRK Ätran S+V
RK Örekilsälven S+V
SRK Österlens åar V
Fakta:

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för den nationella miljö­övervak­ningen i landet och svarar för uppföljningen på nationell nivå, medan Havs- och vatten­myndig­heten har ansvaret för miljö­övervak­ningen i våra vatten (inlands­vatten, kust- och ut­sjö­vatten, samt grund­vatten). Mer information om den nationella miljö­övervak­ningen finns på NV:s hemsida och om över­vakningen i våra vatten på HaV:s hemsida.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se