Recipientkontroll (SRK och RK)

Senast ändrad: 09 december 2022

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndigheten datavärd för data som insamlats inom olika recipient­kontrollprogram (SRK och RK). En datavärds uppdrag är att kvalitets­kontrollera och tillgäng­lig­göra data.

Data från recipientkontrollen har tagits fram av olika aktörer, med syftet att beskriva påverkan på vatten som utsatts för mänsklig påverkan av olika slag. Ansvaret för under­sökningarna ligger hos huvud­mannen för undersökningarna, och regleras genom miljö­lag­stiftningens krav på egen­kontroll av miljö­farlig verk­samhet.

Vanliga aktörer inom den recipient­kontrollen är privata företag och kommuner. Dessa agerar ofta gemensamt i form av vatten­vårds­förbund eller vatten­förbund och däri­genom kallas övervakningen för samordnad recipient­kontroll (SRK). I dessa fall är det aktuella vatten­vårds­förbundet eller vatten­förbundet huvud­man för under­sökningarna och därmed även ägare av framtagna data. Om inte övervakningen sker samordnat mellan olika aktörer så benäms den enbart recipientkontroll (RK), men den kan även i vissa fall anges som kommunal övervakning (KÖ).

Dataleveranserna till data­värden är frivilliga. De data som levererats till oss, och som är till­gäng­liga för ned­laddning, får användas fritt om källan anges.

Datavärden lämnar ingen garanti för att data är korrekta eller fullständiga. Vi kan inte heller garantera att data som finns tillgängliga på denna webbsida exakt återger data som levererats från data­leverantör, t.ex. beroende på enhets­konvertering och antal signifikanta siffror.

Vid leverans av data till oss kvalitets­granskas data. En rimlighets­kontroll av data utförs och eventuella fel­aktigheter korrigeras i samråd med data­­leveran­tören. Ansvaret för kvaliteten på data ligger dock hos data­leverantören.

Ytterligare en viktig del i arbetet med att säker­ställa data­materialets kvalitet är att data används. Om felaktiga eller orimliga data upptäcks är vi tack­samma för meddelande om detta. Vi tar då kontakt med den aktuella data­­leveran­tören för en utredning och eventuell korrigering.

Den som publicerar recipient­kontroll­data hämtade från oss eller någon annan av miljö­övervak­ningens data­värdar skall därför ange, dels vem som samlat in dessa data (huvud­man), dels att de tagits fram inom ramen för (samordnad) recipient­kontroll. Vem som är huvudman för under­sökningen anges i anslutning till ned­laddnings­tjänsten. Om det är oklart vem som är huvud­man kontaktas data­värden (se kontaktinformation nedan).

Förteckning över idag ingående recipientkontrollprogram

Kontrollprogram med övervakning av sjöar och/eller vattendrag. Programmen kan vara samordnade (SRK) eller enbart recipientkontrollprogram (RK)

SRK Alsterån
SRK Arbogaån
RK Broviken och dess tillflöden
RK Brunnsvikens avrinningsområde
SRK Bräkneån
SRK By- och Borgviksälven
SRK Dalbergså och Holmsån
SRK Dalälven
RK Dingle ARV
SRK Emån
SRK Eskilstunaån
SRK Friaån
SRK Fyrisån
SRK Gullspångsälven
SRK Gästriklands inlandsvatten
SRK Göta älv
SRK Hedströmmen
SRK Helge å
SRK Höje å
SRK Klarälven
SRK Kolbäcksån
SRK Kungsbackaån
SRK Kävlingeån
SRK Köpingsån-Köpingsviken
SRK Lagan
RK Liikavaara baseline
SRK Ljungbyån
SRK Ljusnan och Södra Hälsinglands inlandsvatten
SRK Lyckebyån
SRK Lygnern
RK Malmberget Biologiskt kontrollprogram
SRK Mariestadsfjärden
RK Mertainen Biologiska vattenundersökningar
SRK Motala ström
RK Munkedals ARV
SRK Mörrumsån
SRK Nissan
RK Northland egenkontrollprogram
SRK Norra Vänern
SRK Norra Vätterns tillflöden
RK Norrtälje kommun
SRK Norsälven
SRK Nybroån
SRK Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
SRK NÖ Hälsinglands inlandsvatten
SRK Ronnebyån
SRK Rönne å
RK Sala kommun
SRK Skräbeån
RK Stallbackaån
RK Svappavaara Biologiskt kontrollprogram
SRK Svartån-Västeråsfjärden
SRK Sydvästra Skånes vattendrag
SRK Södra Vätterns tillflöden
SRK Tidan
SRK Trosaån
RK Tumbaåns sjösystem
SRK Ume- och Vindelälven
SRK Upperudsälven
SRK Vege å
SRK Viskan
RK Vitsån, Fors ARV
SRK Vänerns sydöstra tillflöden
SRK Vänerns vikar
RK Åmålsviken
RK Åmåls kommun
SRK Ätran
RK Örekilsälven
RK Östra Mälaren

Fakta:

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för den nationella miljö­övervak­ningen i landet och svarar för uppföljningen på nationell nivå, medan Havs- och vatten­myndig­heten har ansvaret för miljö­övervak­ningen i våra vatten (inlands­vatten, kust- och ut­sjö­vatten, samt grund­vatten). Mer information om den nationella miljö­övervak­ningen finns på NV:s hemsida och om över­vakningen i våra vatten på HaV:s hemsida.


Kontaktinformation