Underlag och verktyg för statusklassningar

Senast ändrad: 03 maj 2023
Två Sverigekartor med färgklassificering för olika delavrinningsområden. Illustration.

Statusklassningar ska göras för alla vatten i Sverige och SLU hjälper till med verktygen för detta. Statusklassningar gör det tydligt om vattnet har god status eller inte, om åtgärder behövs och får önskad effekt. Här på sidan finns underlagsdata och verktyg som kan användas för statusklassningar.

Miljödata-MVM innehåller de biologiska indexberäkningar som ingår i de svenska bedömningsgrunderna. Själva statusklassningarna håller på att tas fram inom ett projekt som leds av Havsmiljöinstitutet. På sikt kommer även klassningar av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer ingå där.

Näringsämnen i sjöar och vattendrag

Näringspåverkan i sjöar och vattendrag bedöms utifrån halten av totalfosfor. Bedömningen görs utifrån kvoten mellan uppmätt halt och ett referensvärde som beräknas för varje vattenförekomst utifrån halter av andra ämnen och geografiska variabler. Under 2022 har nya bedömningsgrunder tagits fram som jämfört med de tidigare, bättre tar hänsyn till att bakgrundshalterna av fosfor är högre i jordbrukslandskapet jämfört med i skogslandskapet. De nya ekvationerna för referensvärden har tagit nytta av de bakgrundshalter för näringsämnen som beräknades med SMED-HYPE för PLC 6.5. Bedömningarna är därmed delvis harmoniserade med rapporteringen till HELOCM och med påverkansanalysen som görs inom vattenförvaltningen.

Utöver verktygen för totalfosfor finns motsvarande verktyg för totalkväve som tagits fram på liknande sätt för totalfosfor. Klassning av totalkväve ingår inte i den officiella rapporteringen till EU och har inga juridiska implikationer, men kan utgöra ett stöd för att lokalisera åtgärder för kvävereduktion där sådana är påkallade.

Bakgrunden till de nya bedömningsgrunderna finns presenterade i en underlagsrapport "Förslag till bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag". Verktygen kommer ligga till grund för de automatiska beräkningar som kommer göras i WATERS-IA tool som administreras av SMHI. Där kommer även osäkerheten i klassningarna att uppskattas. 

Verktygen

Verktygen är gjorda i programspråket R med ett webbaserat gränssnitt. Det innebär att användare kör programmet via en websida där exceldokument med indata laddas upp och användaren får tillbaka en ny excelfil med utdata. Utdatan innehåller beräknade referensvärden, EQR-värden och statusklassningar. För totalfosfor finns flera alternativa ekvationer som kan användas beroende på vilka indata som finns tillgängliga. Verktyget väljer själv ut den bästa ekvationen utifrån tillgängliga data, men resultaten från de alternativa ekvationerna presenteras även för jämförelse.

Verktyget varnar för om indata ligger utanför kalibreringsdatasetets dataområde. I så fall ska bedömningen göras med försiktighet.

Indata

För beräkningarna ska data för provplatsens avrinningsområde användas. Uppgifter om markanvändning, altitud, för sjöar uppgift om sjödjup och för vattedrag lerhalt, finns för samtliga stationer i Miljödata-MVM som har ett MS_CD C3 angivet i filerna Vattendrag i MVM markanvändning och lerhalt (xls) och Sjöar i MVM bakgrundsdata (xls).

Saknas avrinningsområdets avgränsning kan data för vattenförekomsten användas som alternativ. Om provplatsen ligger i vattenförekomstens utloppspunkt är skillnaden obefintlig. I annat fall medför det ett fel att använda data för vattenförekomsten. Det gäller särskilt små avrinningsområden där markanvändningen mellan provplatsen och vattenförekomstens utloppspunkt avviker mycket från resten av avrinningsområdet. Uppgifter om markanvändning och lerhalt för samtliga Sveriges vattenförekomster enligt cykel 3 finns i filen: Kartundelag-for-statusklassning-av-naringsämnen-for-vattenförekomster.xlsx)

Sulfathalten ska anges i mekv/l. I Miljödata-MVM förekommer även enheterna mg SO4/l och mg SO4-S/l. Enheterna kan då omvandlas med formlerna i Excelfilen Sulfatomvandlare.xlsx.

TotP i sjöar

Verktyg för TotP i sjöar

TotP i vattendrag

Verktyg för TotP i vattendrag

TotN i sjöar

Verktyg för TotN i sjöar

TotN i vattendrag

Verkgyt för TotN i vattendrag