Underlag och verktyg för statusklassningar

Senast ändrad: 09 februari 2019
indexkartor4.jpg

Här finns en del underlagsdata och verktyg som kan användas vid statusklassningar. Miljödata-MVM innehåller de biologiska indexberäkningar som ingår i de svenska bedömningsgrunderna, medan själva statusklassningarna håller på att tas fram inom ett projekt som leds av Havsmiljöinstitutet.

Ladda ner respektive fil genom att klicka på länken:


Näringsämnen

Verktyg för beräkning av referensvärde för fosfor i jordbruksvattendrag 

Totalfosfor 2008-2012 (underlag till expertbedömningar baserade på omdrevssjöar)

OSIS-PS (verktyg för beräkning av osäkerhet vid klassningar av tot-P i sjöar)

OSIS-PV (verktyg för beräkning av osäkerhet vid klassningar av tot-P i vattendrag)

Fölster och von Brömssen 2012 (rapport om osäkerheter i statusklassningar av näringsämnen)


Försurning

Försurningsklassningar 2013 (omdrevssjöar, målsjöundersökningen, målomdrev omg. 1, samt IKEU-sjöar)


Bentiska kiselalger

Bentiska kiselalger 2013 (nationell och regional miljöövervakning, recipientkontroll, kalkeffektuppföljning, forskningsprojekt, mm).


Makrofyter

Makrofytindex 2013 (fil med enbart TMI-värden)

Makrofytindex inkl rådata 2013 (32 MB)


Kontaktinformation
Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se