Våtmarkers ekosystemtjänster (kandidat/master)

Senast ändrad: 31 mars 2023

Sedan 1990-talet anläggs våtmarker för flödesdämpning och bevara biologisk mångfald samt för att minska övergödning och klimatförändring. Varje enskild våtmark kan inte gynna alla dessa nyttor och det finns risker med ökade utsläpp som man måste ta hänsyn till. Därför är det viktigt att studera vilka synergier som är möjliga och vilka kompromisser som kan uppstå.

För att våtmarkernas nytta ska bli så stor som möjligt, behöver våtmarkernas huvudsyfte (näringsrening, biologisk mångfald, flöde eller klimat) väljas utifrån var i landskapet våtmarken ska anläggas eller återskapas. Vi vill därför veta hur vi kan optimera våtmarkers olika huvudsyften genom att undersöka vilka faktorer som påverkar respektive syfte.

  • Näringsretention, vilken storlek behövs för effektiv kväve- respektive fosforrening? När bör de skötas och vilken skötselåtgärd är lämplig?
  • Utsläpp av växthusgaser, hur kan kolinlagringen öka medans metanutsläppen minskas? Kan skötsel minska risken för växthusgasavgång?
  • Biodiversitet, gynnas hotade arter även i andra våtmarkstyper än de specifikt för biologisk mångfald?
  • Våtmarksvegetationens roll för näringsrening respektive växthusgasutsläpp?
  • Mikrobsamhället, hur påverkar dem avgången av växthusgaser?
  • Flödesvåtmarker, flödesdämpning, bevattning och grundvattenbildning.
  • Vilka hinder finns för implementering av våtmarker?

Det finns därför flera möjligheter för olika inriktning på masterprojekt där det ingår sediment- eller vattenprovtagning, inventeringar med drönare, eDNA-analys, GIS eller modellering i några våtmarker och databearbetning. Kontakta mig så kan vi diskutera vad som passar bäst och anpassa begränsning efter exjobbsnivån!

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp/10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp/20 veckor eller 60 hp/40 veckor)
  • Språk: svenska eller engelska (för masternivå)

Kontaktinformation

Pia Geranmayeh (Kynkäänniemi), Forskare
Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi
pia.geranmayeh@slu.se, 018-673124