OMK-laboratoriet: Analys av kemiska bekämpningsmedel

Senast ändrad: 15 april 2024

Organisk miljökemi (OMK) laboratoriet utvecklar metoder och utför analyser av främst pesticider (växtskyddsmedel, både godkända och förbjudna) i olika matriser så som vatten, sediment, jord, luft och bin.

OMK-laboratoriet utvecklar analysmetoder och arbetar löpande med analyser av växtskyddsmedel (pesticider) i framför allt vatten, men även i sediment, jord, luft och honungsbin. För närvarande ingår sammanlagt ca 140 olika pesticider i våra olika anlysmetoder för vattenprover, metoder som används inom den löpande nationella miljöövervakningen.

Arbetet sker enligt ett väl genomarbetat kvalitetssytem i enlighet med internationell standard, ISO 17025. Analysmetoderna som används inom miljöövervakningen är ackrediterade av Swedac (nr 1208) sedan 1994.

Laboratoriet är utrustat med avancerad instrumentering för hantering och analyser av miljöprover och inkluderar bl.a. extraktionsutrustning, reningsutrustning och analysinstrument av typ gaskromatografi och vätskekromatografi kopplat till masspektrometri (LC-MS/MS, GC-MS/MS, GC-MS, Q-ToF). Viss instrumentering delas med POPs-laboratoriet (forskningslaboratoriet för analys av organiska miljöföroreningar).

Relaterade sidor: