ARCWEB: Ekologiska förändringar i fjällsjöar – Näringsvävseffekter av den pågående, klimatstyrda oligotrofieringen

Senast ändrad: 02 januari 2024
Arktisk sjö i Sverige. Foto.

ARCWEB är ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka oligotrofiering-inducerade taxonomiska och biokemiska förändringar i basala resurser i arktiska/alpina sjöar i Sverige, samt konsekvenserna av dessa förändringar för konsumenter på flera trofiska nivåer.

Fjällsjöar har under de senaste decennierna visat dramatiska minskningar i närsaltskoncentrationer (fosfor och kväve) som följd av klimatstyrda förändringar i deras avrinningsområden som:

  1. en ökning i tundravegetationens biomassa, s.k. "Greening of the Arctic",
  2. en effektiv fastläggning/upptag av P och N i marken, samt
  3. minskande atmosfärisk N-deposition.

Den sammantagna effekten av dessa storskaliga förändringar bidrar till en omvandling av nordliga sjöar mot ultraoligotrofa vatten och en ökning av N2-fixerande cyanobakteriers relativa dominans. Eftersom cyanobakterier utgör en lågkvalitativ födokälla, förutser vi negativa näringsvävskonsekvenser för betande evertebrater, samt predatorer, inkl. fisk.

I fält- och laboratoriestudier ska ARCWEB kvantifiera djupfördelningen av cyanobakterier i N-begränsade sjöar, samt deras trofiska betydelse och cyanotoxinproduktion. ARCWEB ska tillämpa nya, fettsyrabaserade modeller, ämnesspecifika stabila isotopanalyser och traditionella isotopmodeller för att kvantifiera betydelsen av olika alggrupper och cyanobakterier för betande evertebrater och fisk.

ARCWEB förväntas

  • producera ny kunskap som ger en bättre förståelse av den pågående oligotrofiering i fjällsjöarnas näringsvävar, samt
  • bidra till utvecklingen av nya bedömningsverktyg (dvs. indikatorer för cyanobakteriernas dominans och näringsvävskonsekvenser) för att bättre kunna bedöma effekterna av den pågående oligotrofieringen i dessa sjöar.