Effekter av klimatbetingad näringsutarmning av arktiska och alpina sjöar

Senast ändrad: 07 februari 2023
Två personer i en gummibåt varav en står och håller i ett långt sedimentrör. Foto.

Effekterna av klimatförändringarna kan bli stora i alpina och arktiska sjöar, eftersom de ofta är artfattiga och känsliga för störningar.

Bakgrund

Arktiska och alpina sjöar och vattendrag påverkas starkt av de pågående klimatförändringarna. Data från svenska fjällkedjan visar bland annat en dramatisk minskning i totalfosforkoncentrationen sedan 1980-talet. Redan näringsfattiga fjällsjöar blir alltså allt mer näringsfattiga. Orsakerna till detta är inte helt klarlagda, men olika processer i tillrinningsområdet har pekats ut som möjliga orsaker.

Näringsutarmningen medför en långsiktig minskning av den biologiska produktionen, inklusive minskande bestånd av allt mer långsamväxande fisk. Även andra organismgrupper såsom bottenlevande och planktiska alger och ryggradslösa djur påverkas.

Projektbeskrivning

I projektet studerar vi effekterna av den pågående klimatförändringen och näringsutarmningen genom en kombination av analyser av arkiverade prover, labbexperiment och gradientstudier i fält.

Vi undersöker också hur samhällen av påväxtalger och växtplankton förändras, samt hur dessa förändringar påverkar flödet av energi och näring till högre trofiska nivåer.

Projektet bidrar med ny kunskap som bland annat kan användas för att förbättra bedömningsgrunder för fjällvatten.

Medverkande

Docent Tobias Vrede, professor Willem Goedkoop, forskarstuderande Jenny Nilsson, postdoc Simon Belle (Institutionen för vatten och miljö, SLU)
Professor Kirsten Christoffersen (Köpenhamns universitet, Danmark)
Professor Michael Power (University of Waterloo, Canada)

Finansiering

Projektet finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas; bidrag 2016-00861) och medel från NJ-fakulteten vid SLU.