Fosforläckage från sediment - gamla synder som utgör sista hindret för långsiktig restaurering av sjöar

Senast ändrad: 26 oktober 2017
Sjö i genomskärning. Pilar som visar tillförsel av järn, aluminium och mobilt fosfor från land och pilar som visar cirkulation av fosfor i sjön. Illustration.

För att i framtiden kunna lyckas med restaurering av internbelastade sjöar behöver kunskapen om internbelastning av fosfor öka.

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilka faktorer som styr frigörelsen av sedimentbundet fosfor i sjöar samt att tillämpa denna kunskap för att utveckla och genomföra trovärdiga och realistiska förvaltningsplaner och motåtgärder. För att uppnå detta kommer vi att:

  • bestämma nedbrytningshastigheter av olika organiska fosforformer i sediment,
  • länka sedimentkemi och fosforfraktioner till internbelastning, och
  • utveckla en modell för att simulera den interna P-belastningen i sjöar.

Projektet ska fylla de kunskapsluckor som krävs för en hållbar förvaltning av historiskt ackumulerad fosfor. Utvecklingen av ett verktyg för att bättre uppskatta den interna fosforbelastningen i sjöar minskar risken för misslyckade restaureringsprojekt i framtiden.