SafeDrink - Dricksvattenkvalitet

Senast ändrad: 28 februari 2024
Person som häller vatten från en hink till metallflaskor. Foto.

SafeDrink var ett Formas-projekt som handlade om hälsofarliga kemikalier i dricksvatten.

Sammanfattning av projektets resultat (pdf).

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, med en beräknad konsumtion på 2-2,5 liter per person och dag. Den höga konsumtionen innebär att även mycket låga halter av föroreningar kan resultera i ett stort intag.

Under de senaste åren har det rapporterats om problem med kemisk förorening i kommunalt dricksvatten som orsakats av kemikalieanvändning. Det är därför angeläget att utveckla metoder för att kunna upptäcka risker med föroreningar i dricksvatten på ett tidigt stadium, dvs. innan hälsoeffekter uppkommer.

SafeDrink har (i) utvecklat metodik för bättre kontroll av förekomst av hälsofarliga kemiska föroreningar i dricksvatten, (ii) utvärderat olika reningsmetoders effekt på halter av föroreningar och deras toxicitet samt (iii) tagit reda på hur individer ställer sig till hälsorisker förknippade med dricksvatten, med särskilt fokus på kemiska ämnen och vilken information som behövs om dessa frågor.

Vi tillämpade vår metodik på dricksvattensystem i Uppsala och Stockholm. Forskningen har ökat kunskapen om kemiska hälsorisker med dricksvatten och hur dessa risker kan undvikas. Den kan nu också komma att hjälpa vattenverk och myndigheter att ta beslut om reningstekniker samt hur man på bästa sätt kan informera allmänheten om risker med kemiska ämnen i dricksvatten.

Fakta:

Deltagare

SLU: Karin Wiberg, Agneta Oskarsson, Lutz Ahrens, Rikard Tröger och Stephan Köhler

Uppsala universitet: Björn Hellman

Mittuniversitetet: Anna Olofsson

Livsmedelsverket: Heidi Pekar och Anders Glynn