DAEMONS – Drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav

Senast ändrad: 10 maj 2021
Karta över Hakefjorden med färgskala som visar salthalt. Illustration.

Projektet ska undersöka flöden av kväve, fosfor och löst organiskt kol och hur förhållandet mellan dessa ämnen ändras från utlakningen i marken, via vattendrag och sjöar, ut i havet.

Namnet DAEMONS kommer från den engelska projekttiteln "Drivers And Effects of Modified Nutrient Stoichiometry from Source to Sea".

Bakgrund

Tidigare forskning har fokuserat på halter av näringsämnen som ett mått på hur ekosystemen mår, men senare undersökningar pekar istället på att förhållandet mellan kol, kväve och fosfor är ett mer exakt mått.

Det här projektet baseras på hypotesen att det finns ett optimalt förhållande mellan kol, kväve och fosfor där exempelvis tillgången till kol är viktigt för att balansera förhöjda nivåer av kväve och fosfor. Samtidigt får inte mängden kol i vattnet bli för högt i förhållande till mängden kväve och fosfor för det kan leda till bland annat algblomningar och sämre ljusförhållanden.

Genomförande

Projektet ska använda mätdata från de senaste 60 åren samt göra nya mätningar för att undersöka förändringar i balansen mellan kol, kväve och fosfor. Fokus kommer vara på de former av kol, kväve och fosfor som är direkt tillgänglig för organismer. De olika processer som påverkar balansen mellan ämnena ska identifieras genom nya mätningar och laboratorieexperiment.

Studieområdet kommer vara Bohuslänskusten ut till öppna havet och avrinningsområdet till Bohusläns fjordar. Ett särskilt fokus kommer vara på avrinningsområdet till Anråse å som också innehåller det välstuderade området Gårdsjön.

Utöver mätningar kommer även modellering att genomföras av dels flödet av kol, kväve och fosfor från marken via vattendrag ut i havet och dels flödet av dessa ämnen i havet.

Finansiering

DAEMONS finansieras av forskningsrådet Formas.

Medverkande

  • Chris Evans, gästprofessor vid institutionen för vatten och miljö, SLU, samt professor vid Centre for Ecology & Hydrology (CEH) i Bangor, Wales
  • Martyn Futter, institutionen för vatten och miljö, SLU
  • Mike Peacock, institutionen för vatten och miljö, SLU
  • Sofia Hjalmarsson, DHI Sverige,
  • Sara Jutterström, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Filip Moldan, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Johanna Stadmark, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
  • Dolly Kothawala, Uppsala universitet