IMPROVE – Mot ett förbättrat system för ekologisk riskbedömning av pesticidblandningar i vattenmiljön

Senast ändrad: 12 november 2018
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Växtskyddsmedel har positiva effekter på skörden av jordbruksgrödor, men leder också till föroreningar i vattenmiljön. Målet med IMPROVE är att ta fram mer kunskap om kombinationseffekter av växtskyddsmedel för bättre riskbedömningar.

Bakgrund

Växtskyddsmedel som används inom jordbruket sprids även till vattendrag. Koncentrationerna i vattnet kan vara speciellt höga vid kraftigt regn, och när vinden för med sig växtskyddsmedel vid besprutning. Under dessa koncentrationstoppar exponeras djur och växter som lever i vattenmiljön. Eftersom medlen är framtagna för att bekämpa skadedjur och ogräs, så är de vanligtvis också giftiga för djur som lever i vattenmiljön. Växtskyddsmedel som hämmar fotosyntesen hos ogräs påverkar även bottenlevande alger i vattendragen, och insektsmedel som används för bekämpning av skadeinsekter kan vara ytterst giftiga för insekter som har sina larvstadier i vattenmiljön. Även kräftdjur och fisk kan ta skada av insektsmedel, och svampmedel kan ha en negativ påverkan på de svampar och mikrober som bryter ned lövrester i vattendragen. Dessa lövrester och mikroberna som livnär sig på dem är viktig föda för bottenlevande djur.

Inom svensk miljöövervakning av växtskyddsmedel hittas vanligtvis 10-12 växtskyddsmedel i ett vattenprov från vattendrag i jordbrukslandskapet. Data från andra länder visar liknande resultat. De här olika substanserna kan förstärka eller förminska varandras giftverkan. När växtskyddsmedel ska godkännas beaktas inte dessa kombinationseffekter. I den så kallade registreringsprocessen testas nämligen enbart effekter av enstaka medel på ett fåtal standardorganismer som alger, kräftdjur och fisk. Detta innebär en enorm förenkling av verkligheten.

För att mäta effekter av flera växtskyddsmedel samtidigt använder man förenklade additionsmodeller där man inte tar hänsyn till synergistiska effekter mellan substanserna. Därmed underskattar man sannolikt den sanna toxiciteten av en blandning av växtskyddsmedel.

Mål

Målet med IMPROVE är att ta fram bättre kunskap om kombinationseffekter av växtskyddsmedel för bättre riskbedömningar. En central frågeställning är vilka blandningar av växtskyddsmedel som ger speciellt tydliga kombinationseffekter.

Inom IMPROVE kommer befintlig data och kunskap sammanställas och vara till grund för en modellansats. Modellen ska identifiera kombinationer av medel med en särskilt hög risk för effekter på organismer och ekosystemprocesser (t.ex. fotosyntes, nedbrytning av organiskt material). Dessa blandningar ska sedan testas experimentellt med flera organismgrupper där ett flertal ekologiskt relevanta effekter kan kvantifieras.

Medverkande

Willem Goedkoop. Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Maria Bighiu.  Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Thomas Backhaus. Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Fakta:

IMPROVE finansieras av Formas.