Jordbruksdiken som viktiga utsläppskällor för växthusgaser till atmosfären (master)

Senast ändrad: 31 mars 2023

Detta projekt syftar till att ta reda på hur stort bidraget av växthusgaser till atmosfären är från jordbruksdiken samt hur utsläppen varierar i tid och rum.

Jordbruksdiken är identifierade som potentiellt stora utsläppskällor av växthusgaser till atmosfären. Dessa utsläpp inkluderas för närvarande inte i skattningar av det totala bidraget av växthusgaser från jordbrukssektorn. Att bestämma dessa utsläpp är därför viktigt för att förbättra skattningar av jordbrukslandskapets totala växthusgasbalans.

Projektet utgör en del av ett större forskningsprojekt (SAD-GAS, Sources and dynamics of greenhouse gases in agricultural streams) och där vi jobbar med ett specifikt avrinningsområde utanför Uppsala. Här görs olika typer av mätningar för att bestämma omsättningen och avgången av olika växthusgaser från dikesnätverket till atmosfären. Fokus är både på att förstå hur mycket av olika växthusgaser som avges men även på hur avgången varierar över tid och i landskapet. Fältarbetet görs genom en kombination av manuella mätningar samt med olika typer av sensorer som genererar högfrekvent data.

Vi ser gärna att du startar arbetet under juni 2023 men viss flexibilitet finns.

Arbetet skall skrivas på engelska, men handledning kan ske på svenska eller engelska. 

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: avancerad nivå (magister/master, 30 hp/20 veckor  eller 60 hp/40 veckor)
  • Språk: engelska