Utvärdering av ny provtagare för tidsintegrerade närings- och metallkoncentrationer i vatten (kandidat/master)

Senast ändrad: 07 september 2022

Du kommer att testa den nyutvecklade TIMFIE-provtagaren för bestämning av närings- och metallhalter i ytvatten.

Koncentrationen av näringsämnen, metaller och andra komponenter i ytvatten varierar kraftigt över tid vilket gör att momentanprovtagning inte är en bra provtagningsmetod. Det finns därför ett stort behov av nya, enkla och billiga provtagningstekniker som kan ge mer relevanta svar. TIMFIE (Time Integrating, Micro Flow, In situ Extraction) är en ny tidsintegrerande provtagningsmetodik som hittills framgångsrikt har använts för bestämning av bekämpningsmedel och andra organiska föroreningar i ytvatten.

Målet med detta projekt är att undersöka om en modifierad TIMFIE-provtagare även kan användas för bestämning av olika former av näringsämnen (t.ex. nitratkväve, fosfatfosfor, totalt kväve, totalt fosfor samt suspenderat material). Att även kunna bestämma halter av lösta metaller vore väldigt värdefullt och ska också testas.

TIMFIE-provtagaren utvärderas med försök både på laboratoriet och i fält. Fältprovtagning kan göras dels i en dagvattendamm i Uppsala och dels inom ramen för ett samarbete med Helsingborgs kommun. Resultaten som erhålls efter TIMFIE-provtagning jämförs med motsvarande data från ackrediterade analyser av momentanprover samt med data från moderna högupplösande sensorer.

Fakta:

  • Huvudämne: miljövetenskap
  • Nivå och längd: grundnivå (kandidat, 15 hp / 10 veckor) alternativt avancerad nivå (magister/master, 30 hp / 20 veckor)
  • Språk: svenska eller engelska (för masternivå)