BlackBox – Granulerat aktivt kol som fungerande kemisk barriär och biofilter i dricksvattenberedning

Senast ändrad: 09 januari 2023
Kolonn med kolfilter. Foto.

För att kunna förvandla dagens granulerade aktiva kolfilter (GAC) till moderna och mer effektiva kemiska och biologiska barriärer behövs mer kunskap om de inneboende komplexa processerna.

Tillgången till rent dricksvatten är hotad av den starka tillväxten i storstadsregionerna. Fortsatt tillgång till hälsosamt dricksvatten kräver en klimatrobust, kemiskt och mikrobiologiskt säker och därmed tekniskt avancerad dricksvattenberedning. Sedan 2015, efter flera utbrott av vattenburna sjukdomar och upptäckt av tidigare okända kemiska föroreningar, ålägger Livsmedelsverket numera vattenverken att analysera och åtgärda sin beredning. Många vattenverk kompletterar därför sina mikrobiologiska barriärer med ytterligare reningssteg.

Aktiv kol är en naturprodukt som har en mycket stor och reaktiv yta. Därför filtrerar många stora vattenverk vattnet genom granulerat aktivt kol. Kol har använts under många hundra år för att förbättra vattnets smak och förutom att förbättra lukt och smak och producera biostabilt vatten kan GAC även verka som en kraftfull kemisk barriär. I Sverige ägnas jämförelsevis ytterst ringa uppmärksamhet åt kemiska risker. Höga humushalter, mycket stora kostnader för GAC-byte och kunskapsbrister om kvantitativa metoder som kan påvisa på kemisk barriärverkan och biologisk filterfunktion omöjliggör detta idag.

En kombination av avancerade mikrobiologiska och kemiska analyser ska belysa vad som händer inne i den svarta filterlådan, därav projekttiteln BlackBox. Projektet är FORMAS-finansierat och är ett samarbete mellan flera olika vattenverk (Kretslopp & Vatten, Uppsala Vatten och Norrvatten) och DRICKS.

Målet med vårt projekt är att ta fram den kunskap och de analystekniker som behövs för att kunna utveckla praktiska verktyg för att analysera och förbättra GAC-filterprestanda och därmed en ökad drifttid.