Miljöeffekter av gasbildning i fiberbankssediment – fluxmätningar och röntgenstudier för bättre remedieringsteknik

Senast ändrad: 24 september 2020
Sediment på havsbotten. Foto.

Vid tillverkning av papper och pappersmassa släpptes tidigare stora mängder cellulosa och träfibermaterial direkt ut i hav och sjöar, tillsammans med olika föroreningar. Materialet ackumulerades och bildade så kallade fiberbankar. De här fiberbankarna har identifierats som potentiella källor till spridning av organiska miljögifter i Östersjön.

En kostnadseffektiv behandlingsteknik för att hindra spridning av persistenta organiska miljögifter (POPs) från förorenade sediment är att täcka över dem med material som fungerar som en spridningsbarriär. Omfattande gasbildning i fiberbankar kan dock försämra täckningsmaterialets förmåga att hindra miljögifter från att spridas.

Syftet med forskningsprojektet, som kallas GASFIB, är att kvantifiera gastransport av POPs i fiberbankar och att studera effektiviteten hos olika täckningsmaterial. Projektet inkluderar kontrollerade experiment med täckta och otäckta fiberbankssediment, kombinerat med kemisk analys och röntgentomografi. Röntgentomografi är en teknik som möjliggör 3D-visualisering av den inre strukturen i sediment och täckningsmaterial och gör det möjligt att upptäcka strukturella förändringar.

GASFIB kommer förse intressenter med ny och viktig information om effektiviteten av täckning som en saneringsmetod för fiberbankar. Dessutom kommer forskarna att göra fältmätningar av gastransport av POPs från fiberbankar, något som aldrig har utförts tidigare. Med tanke på den negativa påverkan förorenade fiberbankar kan ha på det omgivande ekosystemet är det viktigt att hitta effektiva metoder för deras sanering.

Mer forskning om fiberbankar vid Vatten och miljö

Flera forskningsprojekt på institutionen handlar om förorenade fiberbankar. Läs mer:

Fakta:

Projektet finansieras av Formas.