Miljöövervakning

Senast ändrad: 03 april 2023
Provtagning från båt med en vinsch. Foto.

För att kunna följa Mälarens miljötillstånd provtas årligen vattenkemi, växtplankton, djurplankton och bottenfauna i sjöns olika bassänger.

Data kan hämtas från Miljödata MVM. Använd länkarna nedan för komma direkt till Mälarens provplatser. Du kan behöva justera tidsperiod och önskade parametrar. Den tidigaste proverna är växtplankton från 1955.

 

Sensordata

Fyrisån är Mälarens fjärde största tillflöde. I Flottsund, vid Fyrisåns utlopp i Mälaren, har institutionen för vatten och miljö en sensor som registrerar vattentemperatur, syrgashalt och turbiditet.

Mätvärdena skickas kontinuerligt från sensorn och de senaste resultaten kan ses på institutionens webb:

I rapporten Utvärdering av användningen av multielektrodsonder inom miljöövervakning av sjöar -Exempel från Mälaren (pdf) utvärderas hur sensorer kan ge mer detaljerade profiler av temperatur, syrgas, partikelhalt (turbiditet), ledningsförmåga, pH och DOC i Mälaren, vilket kan ge mycket värdefull information för att kunna följa upp klimatets påverkan på skiktningarna.

Läs mer om hur institutionen för vatten och miljö använder sensorer för forskning och miljöanalys: Sensorer för högfrekventa mätningar i sjöar och vattendrag.